Käyrädiagrammi.

Mihin eläkevarojen sijoitustuotot menevät?

Eläkevarojen sijoitustuotot ylsivät 35 miljardiin euroon. Määrä oli lähes puolitoistakertainen vuoden 2021 maksutuloon nähden. Mihin tuotot lopulta kulkeutuvat? Tuoreen lakiuudistuksen tavoitteena on vahvistaa työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin rahoitusta ja selkeyttää järjestelmää asiakkaiden näkökulmasta.

Työeläkejärjestelmässä on noin 20 vakuuttajaa, jotka jakautuvat kolmeen eri tyyppiin. Julkisten eläkkeissä rahoitus tapahtuu puskurirahastojen kautta. Yrittäjien eläkkeissä ei ole etukäteisrahastointia. Yksityisten palkansaajissa on sekä puskurirahastoja että etuustason rahastoja.

Oheisessa kuviossa tarkastelen yksityisalojen sijoitustuottoja Eläketurvakeskuksen lyhyen aikavälin maksutasoennusteen kahden laskelman kautta. Ensimmäiseen laskelmaan asetetaan vuoden 2021 sijoitustuotoiksi toteuma ja toiseen nollatuotot. Ennustevuodet lasketaan perusoletuksilla. Kun eläkemenot ja maksutulot pidetään laskemissa samoina, tulosten erotus ilmentää kyseisten tuottojen kulkua.

Tuottoja siirtyy vakavaraisuuksista vanhuuseläkerahastoihin

Tuottojen euromäärä kasvaa kuviossa. Ennustejakson alussa suurin osa tuotoista on eläkevakuuttajien vakavaraisuuksissa. Vähitellen tuottoja siirtyy vakavaraisuuksista vanhuuseläkerahastoihin. Vanhuuseläkerahastoista tuotot purkautuvat eläkemenon katteeksi.

Saatuja tuottoja ei käytetä tässä tarkastelussa maksujen alennuksiin. Ne ohjautuvat laskelmassa puskurirahastoihin eli eläkelaitosten tasausvastuisiin. Tämä yksinkertaistaa asian havainnollistamista. Lopulta sijoitustuotot alentavat tulevia maksuja.

Julkisalojen tarkastelu on yksinkertaisempaa. Tulos on muuten sama, mutta tuotot asettuvat kokonaan puskurirahastoihin.