Visualisointi ja diagrammi-käyrä keskieläkkeen suhteesta keskiansioon. Vuonna 2023 suhde on 55 prosenttia.
Pitkän aikavälin kehitys keskiansion ja keskieläkkeen suhteessa.

Miten eläkkeiden käy tulevaisuudessa?

Miten eläkkeet riittävät lähivuosikymmeninä? Pitäisikö olla huolissaan, miettivät nyt työssä olevat. Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmien mukaan eläkkeiden suhde ansiotasoon laskee tulevaisuudessa, mutta maltillisesti.

52 %  
Vuonna 2021 keskimääräinen eläke oli hieman yli puolet työllisten keskiansiosta.

55 %
Vuoden 2022 korkea inflaatio tuo maksussa oleviin työeläkkeisiin suuren 6,8 % indeksikorotuksen vuoden 2023 alussa. Tämän seurauksena suhteellinen eläketaso nousee korkeammaksi kuin koskaan aikaisemmin.

50 %
Pitkällä aikavälillä keski­eläke kasvaa työllisten ansiotasoa hitaammin. ­Tärkein syy tähän on elin­aika­kerroin, joka sopeuttaa alkavia työeläkkeitä muutoksiin elin­ajanodotteessa.

46 %
Vuosisadan loppupuolella suhteellisen eläketason lasku loivenee. Näin pitkän aikavälin ennusteisiin liittyy toki paljon epävarmuutta.

Laskelmassa oletuksia tulevaisuudesta

Laskelmassa oletetaan, että työllisten ansiotaso kasvaa pitkällä aikavälillä noin 1,2 prosenttia vuodessa inflaatiota nopeammin. Lisäksi laskentajakson aikana Kelan maksamien eläkkeiden rooli pienenee ja niiden oletetaan kasvavan hitaammin kuin ansiotaso.

Lähde:
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2022
Raportissa esitellään Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmat lakisääteisten eläkkeiden kehityksestä vuosille 2022–2090. Pääpaino on työeläkkeitä koskevissa laskelmissa. Raportissa tarkastellaan eläkemenojen ja etuustason kehitystä sekä työeläkkeiden rahoitusta.
Tikanmäki, H. & Reipas, K. & Lappo, S. & Merilä, V. & Nopola, T. & Sankala, M. Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2022

Termit tutuiksi

Elinaikakerroin
Kerroin, jolla alkava vanhuuseläke (tai työkyvyttömyyseläke) sopeutetaan odotettavissa olevaan eliniän muutokseen. Elinaikakertoimen tarkoituksena on pitää elinajan pitenemisestä johtuvat eläkekustannukset kurissa ja kannustaa jatkamaan työntekoa.

Työeläkeindeksi
Työeläkeindeksillä tarkistetaan kaikkia maksussa olevia eläkkeitä. Indeksitarkistuksen määrään vaikuttavat Tilastokeskuksen laskemien kuluttajahinta- ja ansiotasoindeksin muutokset. ­Hintojen muutoksen paino työeläkeindeksissä on 80 prosenttia ja palkkojen kehityksen paino 20 prosenttia.

Keskiansio
Työllisten keskimääräinen työeläkevakuutettu ansio.

Keskieläke
Suomessa asuvien keskimääräinen kokonaiseläke, joka sisältää työeläkkeen, kansaneläkkeen, takuueläkkeen ja erityisturvan eläkkeet. Tarkasteluun eivät kuulu osa-aikaeläkettä, osittaista vanhuuseläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat.