Miten yrittäjät eläkevakuuttavat?

Puolella yrittäjistä YEL-työtulo on alle 80 prosenttia tuloista. Erityisesti nuoret ja perusasteen koulutetut yrittäjät alivakuuttavat. Moni luottaa eläkkeellä työskentelyyn eläkeajan toimeentulossa.

Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on tärkeä osa yrittäjän sosiaaliturvaa. Vakuutetun YEL-työtulon perusteella määräytyy yrittäjän tuleva eläke ja muu sosiaaliturva, kuten sairauspäivärahat ja työttömyysturva.

Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin yrittäjien eläkevakuuttamisen tasoa. Yhtäältä tarkastelussa oli yrittäjien oma käsitys riittävän eläketurvan maksamisesta, toisaalta ali- ja ylivakuuttaminen YEL-työtulon ja yrittäjän tulojen suhteen tarkastelun avulla.

Yrittäjän oma näkemys ja tulomittari antavat erilaisen kuvan vakuuttamisen tasosta.

Satu Nivalainen, Ekonomisti, Eläketurvakeskus

Aineisto koostui päätoimisista yrittäjistä, joilla oli aktiivista yritystoimintaa. Yrittäjän tuloina huomioitiin yrittäjän itselleen maksamat palkkatulot ja yritystoiminnan verotettavat ansiotulot kolmen vuoden keskiarvona.

YEL-työtulo jää matalaksi monella yrittäjällä. Joka neljännellä yrittäjällä YEL-työtulo oli alle 12 600 euroa. Käytännössä neljäsosalla yrittäjistä YEL-työtulo on siis niin matala, että he ovat vaarassa jäädä ansiosidonnaisen sosiaaliturvan ulkopuolelle.

YEL-työtulo on usein myös alimitoitettu yrittäjän ansaitsemiin tuloihin nähden. Puolella yrittäjistä YEL-työtulo oli alle 80 prosenttia toteutuneista tulois

Yrittäjän oma näkemys ja tulomittari antavat erilaisen kuvan vakuuttamisen tasosta. Yrittäjistä yli puolet koki maksavansa riittävää eläketurvaa (kuvio 1), mutta tulojensa perusteella kolme viidestä alivakuutti (kuvio 2). Alivakuuttavia yrittäjiä on myös ryhmässä, joka koki maksavansa riittävää eläketurvaa, mutta vähemmän kuin ryhmässä, joka ei mielestään maksanut riittävää eläketurvaa (kuvio 2).

Yksinyrittäjät ja ilman yhtiökumppania toimivat yrittäjät useammin sekä kokivat maksavansa riittämätöntä eläketurvaa että alivakuuttivat tulojen perusteella. Tilanne oli sama yrittäjillä, joilla oli töitä liikaa ja yritystoiminnan suurimpana vaikeutena oli toimeentulon niukkuus.

Sen sijaan työnantajayrittäjät ja yrittäjät, joilla oli yhtiökumppaneita, kokivat useammin maksavansa riittävästi eläketurvaa ja he myös useammin maksoivat tuloihinsa nähden riittävää eläketurvaa. Tämän ryhmän yrittäjille oli tyypillistä myös se, että heidän työviikkonsa olivat alle 50 tunnin pituisia, töitä ei ollut liikaa ja takana oli uraa palkansaajana.

Sanna Tenhunen, Ekonomisti, Eläketurvakeskus

Ikä ja koulutus eivät selittäneet yrittäjän omaa näkemystä, mutta tulojen perusteella alivakuuttaminen oli yleisempää nuorilla ja perusasteen koulutetuilla yrittäjillä. Vastaavasti vanhemmat ja korkeasti koulutetut yrittäjät ylivakuuttivat muita useammin.

Yllä mainituista ryhmistä kaikilla oma käsitys oli yhtenevä tuloihin perustuvan vakuuttamisen tason mittarin kanssa. Poikkeuksena olivat matalasti koulutetut yrittäjät, jotka kokivat maksavansa riittävää eläketurvaa, vaikka tulomittarin perusteella he alivakuuttivat. Tietoa YEL-vakuutuksesta olisi siis hyvä kohdentaa erityisesti tälle ryhmälle.

Ei ole varaa maksaa suurempaa vakuutusmaksua oli yleisin syy sille, etteivät yrittäjät maksaneet riittävää eläketurvaa (kuvio 3). Seuraavaksi yleisin peruste oli, ettei usko saavansa riittävää eläkettä. Tämä oli erityisesti nuorilla yrittäjillä yleinen syy. Suurella osalla yrittäjistä, etenkin vanhemmilla ja pitkän yrittäjäuran tehneillä, taustalla oli myös aikomus jatkaa työntekoa eläkkeellä.

Työssä jatkamisen varaan laskeminen eläkeajan toimeentulon turvaamiseksi voi joidenkin yrittäjien kohdalla osoittautua virheelliseksi ratkaisuksi, jos esimerkiksi terveys heikkenee niin, että työssä jatkaminen ei ole mahdollista tai yritystoiminnan jatkamisen edellytykset jostain muusta syystä heiken-tyvät.

Tästä äärimmäinen esimerkki on koronapandemia, jonka seurauksena työt ja asiakkaat ovat vähentyneet monella yrittäjällä. Valtaosa yrittäjistä uskoo selviävänsä kriisistä (TK 22.4.2020), mutta moni on havahtunut päivittämään YEL-työtuloaan. Ehkäpä kriisi kirkastaa YEL-työtulon merkityksen yrittäjän sosiaaliturvassa entistä useammalle yrittäjälle.

Kuinka yrittäjät eläkevakuuttavat? Yrittäjien omat näkemykset ja YEL-työtulon ja yrittäjän tulojen suhde. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 1/2020.

Tutkimus perustuu kyselyaineistoon

  • Tutkimuksen aineisto pohjautuu Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen 2017 yhteydessä kerättyyn lisätutkimukseen, Yrittäjyyden Ad hoc -moduuliin.
  • Aineisto sisältää 1 348 yrittäjää, joiden YEL-työtulo vuonna 2017 oli vähintään 7 600 euroa ja joilla oli yrittäjän tuloja vähintään 3 000 euroa.
  • Ali- ja ylivakuuttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa YEL-työtulo oli vähintään 10 prosenttia tai 2 400 euroa pienempi tai suurempi kuin yrittäjän vuositulot.