Yrittäjä työpaikallaan. Henkilö värikkkäässä asussaaan käsityö- ja korulikkeessä.
Vastuu yrittäjän työeläketurvan määrittelyssä ei ole yksinomaan yrittäjällä, sillä työeläkeyhtiö vahvistaa YEL-työtulon.

YEL-työtulon määrittely täsmentyy laskurilla

Jotta yrittäjä saa kohtuullista eläkettä, YEL-työtulon on oltava oikealla tasolla. Tästä lähtien eläkevakuuttajan tulee seurata työtuloja säännöllisesti.

Yrittäjän eläkelain (YEL) uudistus astui voimaan tämän vuoden alussa. Kiivainta keskustelua uudistuksessa herätti yrittäjän työtulon määrittäminen. Tavoitteena on saada se vastaamaan yrittäjän todellista työpanosta.

Mitä YEL-työtulo tarkoittaa?

YEL-työtulolla tarkoitetaan sitä palkkaa, joka yrittäjän olisi kohtuudella maksettava, jos hän palkkaisi omaan työtehtäväänsä työntekijän, jolla olisi vastaava ammattitaito. Palkalla tarkoitetaan tässä yksityisellä sektorilla kyseisellä toimialalla kokoaikaista työtä tekevän mediaanipalkkaa, mutta esimerkiksi työn osa-aikaisuus on otettava työtulon määrittelyssä huomioon.

Yrittäjän vahvistettu työtulo on perusta yrittäjän eläkemaksuille ja sen perusteella maksettavalle eläkkeelle. Lisäksi se vaikuttaa esimerkiksi sairauspäivärahaan, työttömyysturvaan ja vanhempainpäivärahaan.

Säännöllisen työtulon määrittäminen ei ole varsinkaan aloittelevalle yrittäjälle helppoa. Moni yrittäjä onkin määritellyt työtulonsa eri syistä alakanttiin, eivätkä eläkevakuuttajat ole siihen tähän asti juurikaan puuttuneet.

Vahvistettu YEL-työtulo on perusta yrittäjän eläkemaksuille ja sen myötä määräytyy maksettava eläke.

Laskurin avulla voi arvioida työtuloarviota

Yrittäjyyttä suunnitteleva tai työtulonsa oikeaa tasoa hakeva yrittäjä voi arvioida työtuloaan Työeläke.fi-palvelun laskurilla. Laskuri antaa suosituksen työtulosta ja sen liikkumavarasta, joka on 30 prosenttia suuntaansa.

Suositus perustuu käyttäjän valitseman toimialan keskipalkkaan ja hänen arvioimaansa liikevaihtoon. Liikevaihtotietoa käytetään yritystoiminnan laajuuden arviointiin.

Laskurin taustatietiedoissa käytettävä mediaaniliikevaihto perustuu alalla toimivien YEL-vakuutettujen liikevaihtoon. Myös työeläkeyhtiöiden laskurit perustuvat samaan Eläketurvakeskuksen tuottamaan laskentapalveluun.

Työtulon vahvistaa aina yrittäjän valitsema työeläkeyhtiö tai -kassa.

– Jos yrittäjän ilmoittama työtulo on laskurin antamassa liikkumavarassa, tarvetta lisäselvityksille ei yleensä ole, sanoo vakuutusjohtaja Minna Hakkarainen Ilmarisesta

– Jos kyseessä on useamman yrittäjän yritys tai jos toiminta on esimerkiksi voimakkaasti kausiluontoista, keskustelua tarvitaan enemmän, Hakkarainen jatkaa.

Tarkistus kolmen vuoden välein

Työtulon tarkemman määrittelyn lisäksi lakiuudistuksen keskeinen tavoite on saada työtulo vastaamaan paremmin yritystoiminnan muutoksia.

Eläkevakuuttajille säädettiinkin velvollisuus tarkistaa yrittäjien työtulot kolmen vuoden välein. Sen arvioinnissa ne voivat käyttää toimialatietojen lisäksi viranomaisilta saatavia tietoja kyseisen yrityksen liikevaihdosta ja yrittäjän mahdollisista rinnakkaisista ansiotuloista.

Työeläkeyhtiöissä pohditaan Hakkaraisen mukaan aktiivisesti sitä, minkälaiseksi tarkistusprosessi rakennetaan, jotta se on yrittäjille mahdollisimman sujuva.

1 Kuka tarvitsee YEL-vakuutuksen?

Yrittäjä vastaa itse oman eläke- ja pitkälti myös sosiaaliturvansa järjestämisestä.

Yrittäjän eläkelakiin perustuva vakuutus on pakollinen kaikille 18 vuotta täyttäneille yrittäjille, joiden yrittäjätoiminta on jatkunut vähintään neljä kuukautta ja kun työpanoksen arvo eli työtulo ylittää noin 8 575 euroa vuodessa (raja tarkistetaan vuosittain). Yli 194 750 euron vuosityötulosta ei kerätä maksua eikä sen ylimenevästä myöskään kerry YEL-turvaa (vakuuttamisvelvollisuuden yläraja).

Myös osa-aikainen tai palkkatyön rinnalla yritystoimintaa harjoittava tarvitsee YEL-vakuutuksen, mikäli työtulo ylittää 8 575 euroa vuodessa. Vanhuuseläkkeen rinnalla yrittäjänä toimivan ei tarvitse ottaa YEL-vakuutusta.

2 Mikä on vahvistettu työtulo?

Työtulo on se summa, joka yrittäjän olisi maksettava työntekijälle, jonka hän palkkaisi vastaavaan työhön vastaavalla ammattitaidolla. Työtulo ei siis ole yrittäjän itselleen maksama palkka eikä yrityksen tulos.

Työtulon vahvistaa yrittäjän valitsema työeläkevakuuttaja eli tyypillisesti joku neljästä työeläkevakuutusyhtiöstä (Elo, Ilmarinen, Varma, Veritas) tai jokin yrittäjän alakohtainen eläkekassa. Kun yrittäjä ottaa YEL-vakuutuksen, hän arvioi eläkevakuuttajalleen työtulonsa. Eläkevakuuttaja vahvistaa työtulon yrittäjän antamien tietojen ja laissa määriteltyjen kriteerien pohjalta.

Vahvistettuun työtuloon voi ja tuleekin tehdä tarvittaessa muutoksia. Muutoksia ei voi tehdä takautuvasti.

3 Näin käytät YEL-laskuria

YEL-työtulo-laskuriin syötetään oma toimiala ja arvioitu vuosiliikevaihto, jonka perusteella laskuri antaa työtuloarvion.

Työtulon liikkumavara auttaa ottamaan huomioon esimerkiksi työn osa-aikaisuuden ja yrittäjän ammattitaidon ja kokemuksen. Aloittavan yrittäjän työtulo on usein vaihteluvälin alapäässä.

Laskuri on kaikille avoin, eikä sen käyttäminen vaadi kirjautumista. Palvelu tarjotaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Laskuri löytyy Työeläke.fi-verkkopalvelun Laskurit-osiosta.

4 Eläkevakuuttajilla velvollisuus seurata työtuloa

YEL-uudistuksen tavoitteena on vähentää alivakuuttamisesta aiheutuvia ongelmia sekä yrittäjälle että yhteiskunnalle.

Työeläkeyhtiöt aloittavat yrittäjien työtulon tarkistukset portaittain tänä vuonna niistä yrittäjistä, joiden vahvistettu työtulo on alle 15 000 euroa vuodessa ja jotka eivät ole tehneet työtuloonsa merkittäviä muutoksia viimeisen kolmen vuoden aikana. Työeläkeyhtiö tekee heille ehdotuksen työtulosta.

Työeläkevakuutusyhtiö voi korottaa vuosittaista työtuloa korkeintaan 4 000 euroa kerralla, jos yrittäjä ei halua korkeampaa korotusta. Työtulon taso tullaan tarkistamaan kolmen vuoden välein.