Joustava eläkeikä– oma eläkeikä jokaiselle ikäluokalle 

Työstä kertyy ansiosidonnaisesti eläkettä. Työstä saadut ansiotulot kerryttävät työeläkettä, lisäksi kunakin vuonna tehtävät indeksitarkistukset vaikuttavat eläkkeen lopulliseen määrään.

Eläkeikä nousee asteittain. Eläkkeelle siirtymisen aikaisin mahdollinen ajankohta on määritelty kullekin ikäryhmälle syntymävuoden mukaisesti. Jos aikoo siirtyä vanhuuseläkkeelle alaikärajaa myöhemmin, eläke jatkaa karttumistaan yläikärajaan asti.


Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneitä koskevat eläkeiät ovat arvioita. Arvio on kerrottu työeläkeotteella ja sen saa eläkelaskurista Työeläke.fi-palvelussa tai työeläkelaitosten verkkopalveluissa. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa syntymävuosiluokkaa koskevan van-huuseläkkeen alaikärajan sille vuodelle, jonka aikana kunkin vuosiluokan henkilöt täyttävät 62 vuotta.

ALIN ELÄKEIKÄ Aikaisimmillaan vanhuuseläke voi alkaa sitä seuraavan kuukauden alusta, jona työntekijä on täyttänyt alimman vanhuuseläkeiän. Eläkkeen hakeminen onnistuu kätevästi verkossa. Jotta voisi saada eläkkeen, pitää työsuhteen päättyä. Myöhemmin voi jatkaan jonkin työn tekemistä, vaikka onkin eläkkeellä. Yrittäjän ei tarvitse lopettaa yrittäjätoimintaa vanhuuseläkkeelle siirtyessä.

TAVOITE-ELÄKEIKÄ Jokaiselle ikäluokalle on laskettu tavoite-eläkeikä. Tavoite ikäänsä saakka eläkettä lykkäävä saa eläkkeensä ns. täytenä. Tällöin lykkäämisen tuoma lykkäyskorotus on kasvattanut eläkettä yhtä paljon kuin elinaika kerroin sitä leikkaa.

YLÄIKÄRAJA Joustavassa eläkeiässä eläkettä voi kerryttää monta vuotta vielä alimman eläkeiän tai tavoiteiän jälkeen, aina vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan asti. Esimerkiksi vuonna 1962 syntynyt voi kerryttää eläkettä 70-vuotiaaksi. Lykkäyskorotuksen saa vielä tämän jälkeenkin.

Karttuneeseen eläkkeeseen vaikuttavat:

Karttuneeseen eläkkeeseen lasketaan LYKKÄYSKOROTUS, jos eläkettä ei ota maksuun heti alimmassa vanhuuseläkeiässä. Lykkäyskorotus on 0,4 prosenttia jokaiselta lykätyltä eläkekuukaudelta eli 4,8 prosenttia vuodessa. Lykkäyskorotusprosentilla korotetaan eläkettä, joka on ansaittu vanhuuseläkkeen alkamiseen mennessä.

ELINAIKAKERROIN on kerroin, jolla alkava eläke sopeutetaan odotettavissa olevaan eliniän muutokseen. Elinaika kerrointa sovelletaan ansaittuun eläkkeeseen. Elinaikakertoimen tarkoituksena on pitää elinajan pitenemisestä johtuvat eläkekustannukset kurissa ja kannustaa jatkamaan työntekoa.