Beslut som leder till en god riktning har effekt, sade Pensionsskyddscentralens vd Mikko Kautto på Arbetspensionsdagen.

FöPL-reformen framåt i riksdagen

Reformen av företagarpensionerna som är avsedd att träda i kraft vid årsskiftet är på slutrakan i riksdagen.Socia- och hälsovårdsutskottet kräver i sitt betänkande att förslaget görs skäligare i fråga om kravet att höja nivån på företagarnas försäkringar. I synnerhet småföretagarna har varit oroade över att deras betalningsbörda höjs i snabb takt på grund av ändringarna.

Enligt uppgifter i offentligheten (Yle.fi 24.11) konstaterade utskottets ordförande Markus Lohi (c) att företagarnas oro har varit befogad och har beaktats i utskottet. ”På längre sikts ska vi nå de mål som lagförslaget siktar på.”

I det ursprungliga lagförslaget eftersträvas större tydlighet i fråga om fastställande av arbetsinkomsten, som ligger till grund för företagarens pensionsförsäkring. Enligt utskottets betänkande, som offentliggjordes 29.11, ska lagens ordalydelse styra pensionsanstalterna till att göra en helhetsbedömning. Dessutom är tanken att ålägga arbetspensionsförsäkrarna att se till att arbetsinkomsterna hålls à jour. Reformen ska avhjälpa underförsäkring och dämpa ökningen av statens finansiering av FöPL-försäkringen. På så sätt ska FöPL-systemet med tiden komma i bättre balans.