En kvinna har en börs och pengar i handen.
Egna pengar intresserar. Allt flers ekonomi bygger på en arbetspension de tjänat in själva.

Ca 1,5 miljoner personer får pension i Finland

I slutet av år 2023 fick ca 1,5 miljoner personer i Finland egen pension. Den genomsnittliga månadspensionen var 1 977 euro. Medianpensionen var 240 euro mindre än medelpensionen, dvs. 1 736 euro i månaden.

Av pensionstagarna var 830 000 kvinnor och 680 000 män. Kvinnornas månadspension var i genomsnitt 1 779 euro och männens 2 216 euro.

Totalpensionen består av arbetspension, pensioner som utbetalas av FPA samt pensioner i anslutning till dessa enligt tryggheten med tanke på särskilda risker. I fjol fick nära en miljon pensionstagare endast arbetspension. Det är två tredjedelar av alla pensionstagare bosatta i Finland. Av pensionstagarna fick 29 procent folkpension vid sidan av arbetspension och fem procent fick endast FPA-pension.

Av pensionerna som nuförtiden betalas ut är huvuddelen arbetspensioner. I fjol var arbetspensionens andel 1 826 euro och FPA-pensionens andel 135 euro av finländarnas medelpension (1 977 euro).

Av finländarnas månadspensioner var klart över hälften under 2 000 euro. Av kvinnorna fick 70 procent och av männen 52 procent en pension på under 2 000 euro.

Var tionde fick en pension på över 3 000 euro, sju procent av kvinnorna och 18 procent av männen. Ett par procent av pensionstagarna fick en månadspension på mer än 5 000 euro. Majoriteten av dem var män.

Pensionsskyddscentralen publicerar statistikuppgifterna om totalpensionerna i samarbete med FPA.

Medelpension för arbets- och folkpensionstagare

Efter åldersgrupp, män och kvinnor 2023, euro/mån

Olika medelpension i olika åldersgrupper

Vid en granskning av medelpensionerna efter ålder och kön är det vissa iakttagelser som uppmärksamheten fästs vid. Männens och kvinnornas medelpensioner är på samma nivå fram till 50 års ålder. Dessa pensioner är till stor del sjukpensioner och tiden i arbetslivet har varit kort. Dessutom minskas pensionsskillnaden av folkpensionen som betalas vid sidan om arbetspensionen.

Från och med 50 års ålder stiger ändå männens medelpension jämnt från en åldersgrupp till nästa för att bli större än kvinnornas medelpension. Orsaken till skillnaden är kvinnornas mer splittrade arbetshistoria, männens i genomsnitt högre lönenivå och lite längre arbetshistoria.

Hos både män och kvinnor betalas de största medelpensionerna till 70–80-åringar. Till gruppen hör de stora åldersklasserna som fötts efter kriget.

Genomsnittlig totalpension efter kommun, €/mån


Källa: Pensionsskyddscentralen och FPA 

Största pensionerna i Nyland

Om man ser på Finlands karta betalades de största totalpensionerna i Nyland (2 332 euro/mån) och på Åland (2 110 euro/mån) år 2023. Av kommunerna fanns de största medelpensionerna i Grankulla (3 550 €/mån) och Esbo (2 644 €/mån).

De minsta totalpensionerna fanns däremot i Södra Österbotten och Norra Karelen, där medelpensionen var lite drygt 1 700 euro i månaden.

I allt som allt 35 kommuner var den genomsnittliga pensionen över 2 000 euro. I 45 kommuner var medelpensionen större än landets genomsnitt (1 977 €/mån). Förutom ett undantag, dvs. Utsjoki, var männens medelpension större än kvinnornas i alla kommuner.

Medelpension efter åldersgrupp

Arbets- och folkpensionstagare, män och kvinnor 2023, euro/mån

Pensionstagarnas befolkningsandel i Finland

Joonas Hautamäkis foto.
Joonas Hautamäki.

Pensionstagarnas andel av Finlands befolkning var 33 procent år 2023 när man granskar befolkningen som fyllt 16 år.

Granskat efter landskap är skillnaderna ganska stora. Landskapet med mest pensionärer var Södra Savolax, där 45 procent av befolkningen var pensionärer. De därefter största andelarna av pensionstagare fanns i Kajanaland (44 procent) samt Kymmenedalen (42).

Relativt minst pensionstagare bodde däremot i Nyland (26), på Åland (32) och i Birkaland (32).

Pensionstagarnas befolkningsandel har stadigt fortsatt att öka en aning under de senaste 15 åren. År 2008 var 30 procent av hela landets befolkning pensionstagare.

Granskat på kommunnivå fanns i Finland i fjol ca 70 kommuner i vilka över hälften av befolkningen som fyllt 16 år var pensionstagare. Å andra sidan fanns det ca 20 kommuner i vilka pensionärerna var under 30 procent, så det finns också variation på kartan över kommuner.

Joonas Hautamäki
statistikplanerare,
Pensionsskyddscentralen

Genomsnittlig totalpension

Den genomsnittliga totalpensionen räknas av pensionerna (euro/mån) som de som fått egen pension från arbets- och/eller folkpensionssystemet fått. I dessa pensioner ingår inte pensioner som betalats till utlandet eller partiella förtida ålderspensioner. Eurobeloppen är bruttobelopp i nivå med statistikåret.

Pensionstagare med egen pension omfattar alla som vid slutet av statistikåret får ålderspension, sjukpension eller specialpension för lantbruksföretagare.

Pensionen kan bestå av arbetspension, pensioner som utbetalas av FPA samt pensioner i anslutning till dessa som betalas enligt tryggheten med tanke på särskilda risker. I tryggheten med tanke på särskilda risker ingår förmåner som klassas som pensioner och som betalas enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, trafikförsäkringslagen, militärskadelagen och lagarna om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i militärtjänst och krishanteringsuppdrag.

Egenpensionstagarnas genomsnittliga totalpension inkluderar utöver de egna pensionerna också familjepensionernas belopp och beloppet av garantipension, barnförhöjning och fronttillägg som FPA betalar.