Keikkatyötä ruotsissa

Valtaosa ulkomaille lähetetyistä työntekijöistä on miehiä, jotka tekevät keikkaa länsinaapurissa. Naiset lähtevät mieluiten töihin Espanjaan.

– Suurin osa todistushakemuksista saapuu sähköisesti, mikä nopeuttaa hakemusten käsittelyä, kertoo Tiina Ahonen ETK:sta.

Eläketurvakeskus (ETK) myönsi viime vuonna yli 11 000 todistusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumises-ta ulkomaantyön aikana. Selvä enemmistö todistuksista myönnettiin miehille.

Ennen koronapandemiaa koottujen tilastojen perusteella Ruotsin asema kohdemaana on säilynyt vahvana. Todistuksista 1 248 myönnettiin Ruotsiin lähteville työntekijöille. Näistä yhdeksän kymmenestä oli miehiä.

– Miesten yleisimmät kohdemaat ovat Ruotsi, Espanja ja Saksa. Naisilla yleisimmät kohdemaat ovat taas Espanja, Belgia ja Saksa, kertoo ulkomaantyön vakuuttamisen erityisasiantuntija Tiina Ahonen Eläketurvakeskuksesta.

Erityisesti kasvussa ovat olleet usean maan työskentelyä koskevat todistushakemukset.

Tiina Ahonen, erityisasiantuntija 

Eläketurvakeskuksen työmäärä ulkomaantyön vakuuttamisen osalta on viiden vuoden aikana lähes kaksinkertaistunut. Erityisesti kasvussa ovat olleet usean maan työskentelyä koskevat todistushakemukset.

Viime vuonna miehille myönnetyistä todistuksista 44 prosenttia koski useassa maassa työskentelyä. Vastaava luku naisilla oli 29 prosenttia.

Kuka on lähetetty työntekijä?

  • Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan suomalaisen työnantajan palveluksessa tilapäisesti ulkomailla työskentelevää työntekijää.
  • Lähetetty työntekijä voi tietyin edellytyksin kuulua Suomen sosiaaliturvaan. Tällöin työntekijällä pitää olla todistus osoitukseksi Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta (EU-maissa A1).
  • Eläketurvakeskus myöntää lähetetyn työntekijän todistuksia EU/ETA-maihin ja sosiaaliturvasopimusmaihin lähteville.
  • Todistuksia myönnetään myös virkamiehille ja yrittäjille, apurahansaajille, merimiehille, lentohenkilökunnalle ja tavallisesti useassa EU-maassa työskenteleville henkilöille.
  • Todistus osoittaa, minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kuuluu työskennellessään ulkomailla ja mihin maahan sosiaaliturvamaksut maksetaan.

Todistusta haetaan sähköisesti

  • Työnantajan tulee hakea sosiaaliturvaan kuulumisesta kertovaa todistusta lähetetylle työntekijälle hyvissä ajoin ennen ulkomaantyön alkamista.
  • Helpoiten A1-todistuksen hakeminen sujuu Eläketurvakeskuksen sähköisen hakemuspalvelun kautta.
  • Viime vuonna yli 70 prosenttia Eläketurvakeskukseen tulleista hakemuksista saapui sähköisesti.