Vad döljer sig i Mercer-resultatet?

Finlands sätt att ordna med pensioner visade sig redan för tionde gången som det tillförlitligaste och transparentaste i den internationella Mercer-jämförelsen. Vad gäller finansiell hållbarhet och tillräckliga pensioner har vi en bit kvar till toppen.

Finlands pensionssystem kom på sjätte plats bland 47 länder i Mercer CFA Institute Global Index-jämförelsen. Det som utvärderas i den heltäckande jämförelsen av pensionssystemet i olika länder är hur tillräcklig ålderdomstryggheten är, hur hållbart pensionssystemet är finansiellt och hur tillförlitligt det förvaltas.

I tabellen här intill visas de tio bästa ländernas resultat.

I fråga om tillräckliga pensioner kommer Finland inte upp bland de bästa. Portugal är etta i tillräcklighet, men den svaga finansiella hållbarheten i landets pensionssystem gör att det stannar långt under toppen. Minimipensionens nivå och arbetspensionernas nettoersättningskvot bildar i praktiken hälften av de sammanlagda poängen för tillräcklighetsindikatorn. Nederländerna och Danmark får högsta betyget här.

Finland får ett bra betyg för pensionernas tillräcklighet. Mercer rekommenderar visserligen att minimipensionerna ska förbättras. En intressant detalj är att tillväxtorienterade pensionsplaceringar har klassificerats under tillräckligheten. Med sin aktievikt på mer än 50 procent får Finland fulla poäng här, liksom för att pensionsförmånerna bibehålls när man byter jobb.

Finlands poäng för tillräcklighet bli låga i fråga om hushållens sparande och skuldsättning. Det konstaterar också Mercer i sin rekommendation om åtgärder för att förbättra tillräckligheten. I poängen syns också att andelen ägarbostäder har minskat.

Delning av pensionsrätten vid skilsmässa är en sällsynthet i nordiska pensioner, och för den delen får Finland noll poäng. Dess vikt i jämförelsen är liten, men Mercer rekommenderar sådan praxis för alla nordiska länder.

Finansiell hållbarhet är något där de fem toppländerna före Finland utgör eliten i jämförelsen. Arbetspensionssystemets stora täckning, äldre personers sysselsättninggrad och möjligheten att kombinera pension och arbete är starka sidor hos Finland.

Källa och mer: https://mercer.com/globalpensionindex/

Jämförelsen visar att pensionssystemet i Finland möter flera utmaningar i omvärlden än länderna i topp. Vårt centralaste problem har att göra med förändringen av befolkningens åldersstruktur, som mäts med äldreförsörjningskvoten och nativiteten. Resultatet påverkas av den ekonomiska tillväxten under såväl gångna år som den nära framtiden och av BNP-andelarna av offentliga skulder och pensionsutgifterna.

För att få fulla poäng för pensionsfonderna borde våra pensionsfonder vara nästan dubbelt stå stora i proportion till bruttonationalprodukten. Därför rekommenderar Mercer att Finland ska förbereda sig för framtiden genom att öka arbetspensionernas fonderingsgrad.

Vid bedömningen av tillförlitligheten betonar Mercer bl.a. god reglering av pensionssystemet, kundkommunikationens begriplighet och administrationskostnadernas skälighet. Finland är etta, men resultatet blev lite mindre än under tidigare år.

Mätarna har reviderats sedan i fjol så att betoningarna har justerats. I regel gav det lägre poäng till länderna i jämförelsen.

Tillförlitligheten mäts med 13 frågor. Finland fick utmärkt betyg på tio av dem. Här ingår också mätare som anknyter till regleringen och mäter Finansinspektionens verksamhet, lagstiftningen om arbetspensionsförsäkrarnas förvaltning, god förvaltningssed, riskhantering och skyddet av de försäkrades förmåner vid arbetsgivarens konkurs eller pensionsbolagets insolvens.

Kundkommunikationen har förbättringspotential. Bland de punkter som mäter kommunikationen finns det två där Finland inte kommer i topp. Den första gäller de försäkrades insyn i placeringsstrategin och -verksamheten. Den andra gäller arbetspensionsutdraget, som fortfarande håller en god nivå men har tidigare fått fulla poäng. En ny fråga i år var hur verksamhetskostnaderna påverkar pensionsbeloppet. Det är just den som är den sannolikaste orsaken till förlorade poäng.

I jämförelsen av förvaltningskostnader hamnar Finland på medelnivå. Förvaltningskostnaderna mäts visserligen på ett ganska enahanda sätt som lutar sig på teorin om skalfördelar vid centralisering av pensionstillgångarna. Mercer medger att mätaren är bristfällig och konstaterar att systemet bör sporra till konkurrens och flexibilitet och samtidigt sporra till att söka skalfördelar för att minimera kostnaderna och förbättra förmånerna.

Mercer väcker intresse. Med all orsak, eftersom det inte tvekar att rangordna länderna, i motsats till exempelvis internationella aktörer som EU och OECD.

Motsvarande jämförelser publiceras t.ex. av finanshusen Natixis (Finland kommer på 13:e plats bland 44 länder) och Allianz (21:a bland 75 länder). De bygger också delvis på samma internationella statistik, men har mer begränsat innehåll och går inte in på djupet i fråga om pensionssystemets funktion.

Källor:

Mercer CFA Institute Global Pension Index 2023 (17.10.2023)

Internationell pensionsjämförelse: Finlands pensionssystem sjätte bäst, etta i tillförlitlighet (Etk.fi, 17.10.2023)

Vad är Mercer-jämförelsen?

Mercer CFA Institute Global Pension Index är en årlig jämförelse där länderna rangordnas utgående från mer än 50 indikatorer.

Poängen för tillräckliga pensioner har en vikt på 40 procent, hållbarheten 35 procent och tillförlitligheten 25 procent. Indikatorn för varje delområde har dessutom en egen vikt. Poängen för varje delområde omräknas till en skala från noll till tio. Det slutliga indextalet är det viktade medeltalet för poängen för delområdena.

I jämförelsen år 2023 deltog 47 länder, vilkas pensionssystem omfattar 64 procent av världens befolkning. Jämförelsen görs av Centre for Financial Studies vid Monash University i Melbourne i Australien tillsammans med CFA-institutet, som är en icke-vinstdrivande organisation inom investering, och med konsultbolaget Mercer.

Antalet länder som jämförelsen omfattar har ökat år för år. Den första jämförelsen år 2009 omfattade 11 länder Finland har varit med sedan år 2014 – och alltid inom Top 10.

Uppgifterna samlas genom nationellt enkätmaterial och ur internationella informationskällor (OECD, Världsbanken). I Finland besvaras enkäten av Pensionsskyddscentralen.

En bit att gå till medaljplatserna

Mercer-jämförelsen har alltid lite samma stämning som stora idrottsevenemang. Visserligen tror jag inte att det skulle bli någon större folkfest även om Finland blev etta. Det kommer knappast att ske på en tid, eftersom det ännu är en god bit att gå för att nå medaljplats.

Jämförelsen tar på ett intressant sätt upp styrkor och svagheter hos olika länders pensionssystem. Bland dem finns inga stora överraskningar för Finlands del. De utmaningar i omvärlden som tär på hållbarhetspoängen är välkända.

Det är alltid speciellt intressant hur våra nordiska grannar placerar sig. Överraskande nog får Norge den lägsta bedömningen i pensionssystemets hållbarhet. En bidragande orsak till det är att jämförelsen inte tar med den norska statens massiva pensionsfond i dess helhet.

Sverige i sin tur klår Finland endast i fråga om hållbarhet. Överraskande är också hur Sverige placerar sig i fråga om pensionsadministrationen, men å andra sidan har vårt västra grannland nyligen drabbats av skandaler kring premiepensioner och tjänstepensionsbolaget Alectas riskplaceringar.

Mika Vidlund