Ilkka Oksala
Ilkka Oksala för ordet i tvåpartsarbetsgruppen som bereder pensionsreformen.

Två arbetsgrupper bereder pensionsreform

Enligt regeringsprogrammet anser Petteri Orpos regering att det behövs en reform av arbetspensionssystemet. Till följd av sjunkande nativitet, svagare försörjningskvot och liten ekonomisk tillväxt har pensionssystemets finansiella hållbarhet minskat.

Med detta i bakgrunden har arbetsmarknadens centralorganisationer EK, KT, FFC, Akava och STTK inlett förhandlingar om en reform. Gruppen sammankallas av direktör Ilkka Oksala vid Finlands Näringsliv EK.

I denna s.k. tvåpartsgrupp bereder arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna ett förslag till pensionsreform. Målet är att före 31.1.2025 kunna lägga fram förslaget för regeringen.

Tvåpartsarbetsgruppen styrs intensivt av organisationernas ledning. Den hör också sakkunniga från ministerierna, Pensionsskyddscentralen och arbetspensionssektorn.

Också en trepartsarbetsgrupp

Social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet utreder också reformfrågan tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna i en egen arbetsgrupp.

Arbetsgruppen har medlemmar från båda ministerierna, EK, KT, FFC, Akava och STTK samt en sakkunnigmedlem från Pensionsskyddscentralen.

Ordförande för gruppen är avdelningschef Liisa Siika-aho från social- och hälsovårdsministeriet och vice ordförande finansrådet Ulla Hämäläinen från finansministeriet.

Denna grupp har också som mål att utreda de konkreta ändringar som behöver göras i arbetspensionssystemet för att säkra den finansiella hållbarheten och en tillräcklig nivå på förmånerna.

Enligt regeringsprogrammet ska det hittas metoder för att på lång sikt stabilisera nivån på pensionsförsäkringsavgifterna och för att på lång sikt avsevärt stärka de offentliga finanserna som helhet med hjälp av ett regelbaserat konsolideringssystem.

Arbetsgruppens utredningsarbete gäller långsiktiga ändringar som inte på kort sikt påverkar pensionerna.

Regeringens krav är att ändringarna på lång sikt stärker de offentliga finansierna med ca 0,4 procentenheter i proportion till bruttonationalprodukten, vilket motsvarar ca en miljard euro.