Hugget i sten?

Allan Paldanius

De ändringar som under de senaste 50 åren gjorts i lagen om pension för företagare (FöPL) har varit små. I höst har riksdagen behandlat en regeringsproposition som bygger på en kompromiss efter tio års arbete och som har väckt ganska mycket debatt.

De föreslagna ändringarna löser inte alla frågor kring företagarnas pensioner och sociala trygghet, men tanken är att avhjälpa två centrala problem. Den första korrigeringen skulle göra det klarare vad som avses med försäkrad arbetsinkomst. Den andra skulle ålägga arbetspensionsförsäkrarna att se till att den försäkrade arbetsinkomsten hålls bättre à jour.

Det är bra att komma ihåg historien när man tänker på frågan. Undrar om företagarpensionskommittén år 1969 tänkte att lagen de åstadkom skulle vara huggen i sten?

Mycket av grunderna i FöPL hör hemma i 60-talets arbetsliv.

Mycket av grunderna i FöPL hör hemma i 60-talets arbetsliv. När lagstiftningen skapades rådde ingen enighet om vilken inkomst som skulle utgöra grunden för försäkringen. Försäkring utgående från arbetsinsatsen var en kompromiss, som krävde en tjock handbok om fastställande av arbetsinkomsten för att kunna verkställas.

Möjligheten till fondering utreddes inte i kommittébetänkandet. Trots det beslutade man att binda FöPL-avgiften till avgiften i det delvis fonderande APL-systemet (idag ArPL), dvs. att avgifterna skulle vara lika stora. Det innebär att staten står för skillnaden mellan pensionsutgiften och de inbetalda avgifterna inom FöPL-systemet.

Nya företagares FöPL-arbetsinkomster har minskat under de senaste tio åren och nu har också medeltalet av alla företagares arbetsinkomster börjat sjunka. Det har bidragit till att statens andel av finansieringen ökar och är redan mer än 400 miljoner euro.

Därför har man berett en lagändring och försökt finna en gemensam syn på hur utvecklingen mot en försvagning av företagarnas pensioner och sociala trygghet ska kunna vändas.

Förändringen måste börja någonstans.