Merja Mähkä.
Merja Mähkä är väl insatt i riskerna med börsplaceringar. Med dålig tur kan aktiernas värde rasa just när man behöver dem.

FöPL ger mer än bara pension

Företagaren Merja Mähkä känner till placerarens risker och förlitar sig inte på börsen, utan tryggar sin pension och sociala trygghet med en rejäl FöPL-försäkring. Men att uppskatta arbetsinkomsten är en vånda.

Merja Mähkä, 45, företagare inom mediebranschen och privatplacerare talar för långsiktigt sparande. Hon anser ändå att företagare inte ska räkna med att få sina pensionärsdagar tryggade enbart med egna placeringar.

Företagarens pensionsförsäkring ska också vara i skick, eftersom den också ger trygghet om det sker något överraskande under yrkesbanan.

– Många företagare tänker kanske inte på att lagen om pension för företagare (FöPL) inte endast påverkar pensionen utan också den sociala tryggheten i övrigt.

Hon beklagar att många företagare verkar ha fel uppfattning om FöPL-försäkringen. Hon påminner att pensionsförsäkringen är obligatorisk för företagare på samma sätt som det är obligatoriskt för arbetsgivare att pensionsförsäkra sina anställda enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

– Företagarna betalar pensionsförsäkringsavgifter och tjänar därmed in arbetspension på samma grunder som löntagare.

Företagaren Merja Mähkä är nöjd med att hon har haft sin FöPL-arbetsinkomst på rätt nivå från början. Den påverkar hennes sociala trygghet på många sätt.

– Många tror ändå att företagare betalar mer för sin pension än löntagare. Företagare som är arbetsgivare vet förstås att det inte är så. Ensamföretagare kan däremot känna att deras pensionsavgifter är större än löntagarnas.

FöPL är en försäkring, inte en placering

Företagarens intjänade pension och övriga sociala trygghet beräknas utgående från FöPL-arbetsinkomsten, som avser det penningmässiga värdet av företagarens arbetsinsats. Den borde motsvara den lön som skulle betalas för samma arbete till en anställd.

Företagaren kan inte själv bestämma sin arbetsinkomst, utan enligt lagen är det arbetspensionsbolagets uppgift att fastställa den. Under årens lopp har praxis dock blivit att pensionsbolaget har godkänt den arbetsinkomst som företagaren uppger.

I många företagares fall har detta lett till underförsäkring. Mähkä säger att många kanske inte kommer att tänka på att en låg arbetsinkomst också innebär låg sjukdagpenning, föräldradagpenning mm. Arbetsinkomsten bestämmer också nivån på eventuell arbetslöshetsdagpenning.

– FöPL innebär inte bara pension. Det är fråga om en försäkring, inte en placering.

Hon känner företagare som har behövt den trygghet som FöPL ger t.ex. för att de förlorat arbetsförmågan.

– En företagare tar en stor risk om hen betalar bara minimiavgiften för sin pensionsförsäkring och tänker sig spara på det sättet. Det kan hända vad som helst i livet.

Arbetsinkomsten är en förlegad konstruktion som är väldigt svår att få grepp om.

FöPL-arbetsinkomsten är svår att få grepp om

Mähkä har försökt uppskatta sin egen FöPL-arbetsinkomst så att den motsvarar värdet av hennes arbetsinsats. I praktiken är det mycket svårt att uppskatta.

– Arbetsinkomsten är en förlegad konstruktion som är väldigt svår att få grepp om.

Som företagare är Mähkä med i mycket och får inkomster från många olika källor. Hon skriver kolumner i tidningar, gör podcaster och reklam, uppträder som talare och skriver fackböcker, och mera till.

– Det är kanske lättare att uppskatta arbetsinkomsten om man bara jobbar med en sak. I dagens arbetsliv är det emellertid sällsyntare än förr.

Mähkä har uppskattat sin arbetsinkomst till 34 000 euro per år och betalar 633 euro i FöPL-avgift per månad. I år är den minimiarbetsinkomsten för försäkring 8 261,71 euro i år.

– Min arbetsinkomst är lite i underkant i förhållande till mina nuvarande inkomster. Jag har funderat på att höja den.

Å andra sidan har Mähkä räknat ut att den nuvarande arbetsinkomstnivån ger henne ett tillräckligt bra pensionsskydd.

– Jag jobbade som anställd före företagarkarriären och hade en bra lön. Tack vare det och den nuvarande arbetsinkomsten kommer jag att få en större pension än finländarna i genomsnitt, om jag jobbar så länge som min åldersgrupp borde orka.

Mähkä är nöjd med att hon ända från början har sett till att hennes FöPL-arbetsinkomst mer eller mindre överensstämmer med verkligheten. För ett par år sedan var hon föräldraledig och fick då en ersättning som var betydligt bättre än den hade varit om hennes FöPL-arbetsinkomst hade varit på miniminivå.

Ensamföretagares oro är befogad

Finansinspektionen anmärkte i fjol på att arbetspensionsbolagen vid fastställandet av arbetsinkomster i för hög grad beaktar företagarnas egna uppgifter utan kritisk granskning.

Nu håller arbetspensionsbolagen på med att korrigera sin praxis. Som bäst bereds också en lagändring för att öka möjligheterna att justera arbetsinkomsterna till rätt nivå. Avsikten är att justeringen ska göras med tre års mellanrum med hjälp av uppgifter om företagets verkliga omsättning. Företagarens och företagets individuella situation ska ändå fortfarande beaktas.

Reformförslaget har upprört i synnerhet bland små- och ensamföretagare. En del av företagarna skulle få kraftigt höjda FöPL-avgifter, om de borde betala dem enligt en högre arbetsinkomst än idag.

Mähkä känner många ensamföretagare och frilansar, vilka helt befogat oroar sig för hur de skal klara sig.

– Deras fakturering kan vara så liten att det är svårt att betala högre pensionsavgifter. Det är möjligt att en del skulle bli tvungna att lägga ner sin företagsverksamhet.

Placeringarna kan tryta med tiden

Å andra sidan finns det också en grupp företagare som motsätter sig justering av arbetsinkomsterna för att de inte litar på FöPL-systemet, som de finner ineffektivt. De vill ordna med sin pension genom att placera pengar själva.

– Om man äger flera miljoner när man går i pension räcker det säkert. Normala människor lyckas ändå aldrig spara sådana summor, påminner Mähkä.

Hon säger att det kan bli svårt under de sista levnadsåren, om placeringarna man tänkt som ålderdomstrygghet tar slut.

Försäkringen innebär att man får pension livet ut.

– Jag vill gärna utmana företagarna med frågan om de har en klar uppfattning om hur mycket de behöver spara för pensionärsdagarna. FöPL är en försäkring och innebär att man med säkerhet får pension en gång i månaden livet ut.

Mähkä får ofta frågor om skillnaderna mellan placeringar och FöPL-försäkringen. De förväxlas ofta, fast de är helt olika saker.

– Det är vettlöst att jämföra t.ex. placeringar i indexfonder med de pensioner som arbetspensionssystemet erbjuder. Jag skulle vara försiktig med att jämställa dem.

Som placerare känner Mähkä väl till riskerna inom placeringsvärlden. Med dålig tur kan aktieplaceringarna rasa i värde just när man börjar behöva dem som pensionär.

– Dessutom kräver det mycket självdisciplin att låta bli att röra pensionsbesparingarna om man lockas av en köksrenovering eller hittar sin drömbostad.

Inom arbetspensionssystemet är pengarna skyddade från sådana lockelser.