Pensioner i inkomstregistret nästa år

Nästa år ska pensionsanstalterna lämna uppgifter till inkomstregistret.

Uppgifterna om pensionsförmåner kommer att användas bl.a. skatteförvaltningen, FPA, socialmyndigheter och arbetslöshetskassor – och givetvis också av pensionstagare. Uppgifterna om utbetalda pensionsförmåner syns i inkomstregistret från början av år 2021.

Alla pensionsanstalter testar redan inlämnandet av uppgifter till inkomstregistret. I juni ska de börja testa tillsammans med skatteförvaltningen hur e-tjänsten MinSkatt fungerar och hur uppgifterna om förskottsskatt bildas där för skatteinbetalningen. I dag räknar varje pensionsanstalt själv ut förskottsskatten på förmånerna och betalar in dem, men i fortsättningen ska skattemyndigheten tillhandahålla uppgifterna om summorna.

Avdelningsdirektör Tarja Lamminmäki från Ilmarinen leder pensionssystemets förmånsarbetsgrupp, som sammanträder varje vecka. Kärntruppen består av ca 15 sakkunniga inom arbetspensionssystemet.

– På förmånssidan håller vi nu på med avstämningsrapporter från inkomstregistret. Med hjälp av dem kan vi försäkra oss om att de uppgifter vi lämnat är korrekta. Kvaliteten har inte till alla delar ännu varit helt tillräcklig för oss, säger Lamminmäki.

Testandet innebär utmaningar, eftersom man bara har tillgång till några hundratal testpersoner. I verkligheten betalar ett arbetspensionsbolag månatligen ut pensioner till hundratusentals personer.

– Det är mycket viktigt att testa ordentligt, eftersom uppgifterna ska vara korrekta, betonar Lamminmäki.

Hon tror att införandet av förmånsuppgifter kommer att ske smidigare än införandet av löneuppgifter gjorde när registret togs i bruk.

–Fördelarna med inkomstregistret är att informationen är aktuell och tillgänglig. Det är säkert inte helt färdigt genast, men utvecklas med tiden.

Positivt på det stora hela

Införandet av inkomstregistret innebar en stor reform inom pensionssystemet. När nya användargrupper kom med i början av år 2020 uppstod det i början mera att rätta i de uppgifter som arbetsgivarna lämnade in. I början av året började bl.a. olycksfallsförsäkrarna använda löneuppgifterna.

Riikka Nivus, försäkringstjänstdirektör på Varma, leder inkomstregistergruppen inom arbetspensionssektorn. Hon säger att pensionsanstalterna i vintras fick extra arbete just genom olycksfallsförsäkrarna, eftersom arbetsgivarna delvis hade lämnat in bristfälliga uppgifter som behövde rättas och makuleras.

– Ändringar i löneuppgifterna medför alltid att arbetspensionsbolagen måste räkna om försäkringsavgifterna, säger Nivus.

–På det stora hela ser det ändå bra ut, framhäver Nivus. – Handläggningen av pensionsbeslut har blivit klart snabbare tack vare inkomstregistret och faktureringen av försäkringsavgifter är mera à jour.

Mera rådgivning till arbetsgivarna

Nivus säger att samarbetet med aktörerna kring inkomstregistret fungerar bra. Hon bedömer att pensionssektorn är en av de största men också av de mest krävande användarna av uppgifter.

Det upptäcks fortfarande uppgifter som behöver rättas, men inte närapå lika mycket som i början. Först hade man svårigheter med felaktiga uppgifter och s.k. dubbla anmälningar. De senare förekommer fortfarande.

Uppgiftsmassorna är så stora inom pensionssektorn att det alltid kommer att finnas en del fel i dem.

– T.ex. på Varma får vi ca en halv miljon löneanmälningar per månad. Senast behövde några tusen av dem rättas. Antalet varierar från den ena månaden till den andra, säger hon.

Nivus säger att man alltid kontaktar arbetsgivaren och ber om rättelse, när det upptäcks fel. Ibland måste man övervaka ganska mycket att arbetsgivarna också gör rättelserna.

– Eftersom vi inte kan rätta löneuppgifterna på arbetsgivarens vägnar, är det viktigt att ständigt ge råd och säkerställa att uppgifterna är korrekta, betonar Nivus.

Inkomstuppgifter som underlag för många beslut

I det riksomfattande inkomstregistret samlas uppgifter om människornas inkomster. De som betalar prestationer ska själva lämna uppgifterna till registret. Arbetsgivarna har fr.o.m. år 2019 lämnat uppgifter om sina utbetalningar. Från början av år 2021 ska också uppgifter om pensioner och förmåner lämnas dit.
Uppgifterna används bl.a. av arbetslöshetskassorna och FPA när dessa betalar dagpenningar. Skatteförvaltningen utgår från uppgifterna i inkomstregistret när den sammanställer skattedeklarationerna. Också uppgifterna om arbetspensionsgrundande inkomster fås via inkomstregistret.
Myndigheterna kan fatta beslut snabbare när de har tillgång till uppgifterna direkt i inkomstregistret och inte behöver separat be om dem av inkomsttagaren eller arbetsgivaren.
Om det finns fel i uppgifter som lämnats till inkomstregistret ska uppgiftslämnaren själv rätta felen. De rättade uppgifterna förmedlas till alla uppgiftsanvändare via inkomstregistret.
Varje inkomsttagare kan också se sina egna löneuppgifter och fr.o.m. år 2021 också sina förmåner och pensioner i registret.
Närmare upplysningar om inkomstregistret finns på Inkomstregistret.fi, där man kan logga in.

Matti Lumijärvi