Hur går det med pensionerna i framtiden?

Hur kommer pensionerna att räcka till under de närmaste årtiondena? Borde man oroa sig, undrar de som nu är i arbetslivet. Enligt Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyler minskar pensionerna i proportion till lönenivån i framtiden, men måttligt.

52 %
År 2021 var medelpensionen lite mer än hälften av de arbetandes medelförtjänst.

55 %
Den höga inflationen år 2022 gör att löpande arbetspensioner indexhöjs med hela 6,8 % i början av år 2023. Till följd av det höjs pensionernas relativa nivå mer än någonsin förr.

50 %
På lång sikt ökar medelpensionen långsammare än de sysselsattas förtjänstnivå. Den viktigaste orsaken är livslängskoefficienten, som anpassar begynnande arbetspensioner till den förväntade livslängdens förändring.

46 %
Mot slutet av seklet börjar den relativa pensionsnivån sjunka mindre brant. Prognoser med ett så långt tidsperspektiv är givetvis förknippade med en hel del osäkerhet.

Antaganden i kalkylen:

På lång sikt ökar de sysselsattas lönenivå årligen ca 1,2 procent snabbare än inflationen.

FPA-pensionernas roll minskar under kalkylperioden. Folk- och garantipensionens eurobelopp antas öka långsammare än förtjänstnivån.

Källa:
Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2022
I rapporten presenteras Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyler om de lagstadgade pensionernas utveckling åren 2022–2090. Tonvikten ligger på arbetspensionerna. I rapporten behandlas utvecklingen av pensionsutgifterna och förmånernas nivå samt finansieringen av arbetspensionerna.
Tikanmäki, H. & Reipas, K. & Lappo, S. & Merilä, V. & Nopola, T. & Sankala, M. Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2022


Termer

Livslängdskoefficient En koefficient med vilken en begynnande ålderspension eller invalidpension anpassas till livslängdens förväntade förändring. Syftet med livslängdskoefficienten är att begränsa den ökning av pensionskostnaderna som den ökande livslängden medför och uppmuntra människor att arbeta längre.

Arbetspensionsindex Med arbetspensionsindex justeras alla löpande pensioner. Indexjusteringens storlek påverkas av förändringen av konsumentprisindex och förtjänstnivåindex som Statistikcentralen beräknar. I arbetspensionsindex har risnivåns förändring 80 procents vikt och löneutvecklingen 20 procents vikt.

Medelförtjänst De sysselsattas genomsnittliga arbetspensionsförsäkrade inkomst.

Medelpension Genomsnittlig totalpension för pensionstagare bosatta i Finland, inkluderar arbetspension, folkpension, garantipension och pensioner enligt tryggheten med tanke på särskilda risker. Här ingår inte de som får deltidspension, partiell ålderspension eller endast familjepension.

Medelpensionen jämförs med medelförtjänsten enligt bruttobelopp, dvs. före skatt. I en jämförelse av nettobeloppen skulle förhållandet vara större, eftersom skatteprocenten för medelpensionen är lägre än skatteprocenten för medellönen.