Mor och barn ser ut genom ett fönster.
Familjepensionsreformen utgår från en uppdaterad syn på familjen och en betoning på familjepensionens uppgift att trygga familjens utkomst under anpassningsfasen efter dödsfallet.

Familjepensionen reformeras, familjebegreppet uppdateras

Familjepensionsreformen förbättrar sambons och barnens ställning. Efterlevandepensionen blir tidsbestämd.

Familjepensionsreformen som träder i kraft i början av nästa år avspeglar förändringar i samhället, såsom också tidigare pensionsreformer. Genom 1990 års reform började änklingar omfattas av efterlevandepensionen, och sedan år 2005 har pension tillvuxit bland annat för vård av barn hemma.

– Genom de aktuella lagändringarna förbättras i synnerhet barnfamiljernas ställning, säger specialsakkunnig Suvi Ritola på Pensionsskyddscentralens planeringsavdelning.

Familjepensionen indelas i efterlevandepension och barnpension. Hittills har efterlevandepension inom arbetspensionssystemet betalats livet ut till änkor och änklingar förutsatt att de inte har gift om sig före 50 års ålder. Efter reformen kan efterlevandepension betalas i 10 år eller minst tills det yngsta barnet som har rätt till barnpension fyller 18 år.

En betydelsefull ändring är att efterlevandepension från början av nästa år också kan betalas till sambo.

Barnpensionen och efterlevandepensionen kan fortfarande sammanlagt vara högst lika stora som förmånslåtarens arbetspension. Efterlevandepensionen kan vara hälften av makens arbetspension. Om det inte finns minderåriga barn att försörja kan efterlevandepensionen minskas på basis av änkans eller änklingens egen pension. Ca hälften av dem som får efterlevandepension är äldre än 80 år.

Ändringarna som innebär en tidsbegränsning av efterlevandepensionen gäller inte löpande efterlevandepensioner och inte heller änkor eller änklingar som är födda före år 1975.

Familjepension betalas också enligt folkpensionssystemet, men FPA-familjepensionernas andel av alla familjepensioner är mycket liten.

Från och med nästa år kan efterlevandepension också betalas till sambo.

1 Efterlevandepensionen blir tidsbestämd

Hittills har efterlevandepension enligt arbetspensionssystemet betalats livet ut, om änkan eller änklingen inte har gift om sig före 50 års ålder.

När familjepensionsreformen träder i kraft kan änkor och änklingar som är födda år 1975 eller senare få efterlevandepension i tio år eller minst tills det yngsta barnet som har rätt till barnpension fyller 18 år. En registrerad partner jämställs med en äkta make.

Tio års minimitid gäller inte sambor, utan en efterlevande sambo kan få efterlevandepension endast tills det yngsta barnet som har rätt till barnpension fyller 18 år.

2 Sambo kan få pension om det finns gemensamma barn

Efter familjepensionsreformen kan också efterlevande sambor få efterlevandepension, om samboförhållandet har varat minst fem år och samborna har ett gemensamt barn. En sambo får efterlevandepension tills det yngsta gemensamma barnet fyller 18 år.

En nyhet är att änkans eller änklingens andel av familjepensionen kan betalas till de gemensamma barnen, om paret till exempel har skilt sig och ingen efterlevandepension betalas.

Barn som fötts i ett samboförhållande har också hittills fått barnpension. Den efterlevande sambons eventuella barn från tidigare förhållanden har inte rätt till barnpension, även om de har bott i samma hushåll med samboparet.

3 Slutåldern för barnpensionen höjs

Från och med nästa år betalas barnpension tills barnet fyller 20 år. Hittills har åldersgränsen varit 18 år. När familjepensionssystemet i tiderna infördes ansågs barndomen sluta redan vid 16 års ålder.

Familjepensionens belopp är beroende av antalet förmånstagare. I familjer med flera barn är varje barns andel alltså mindre än i familjer med bara ett barn. Om paret varit gift, har änkans eller änklingens eventuella barn från tidigare förhållanden rätt till barnpension förutsatt att de har ingått i parets hushåll.

En nyhet är att änkans eller änklingens andel av familjepensionen kan betalas till de gemensamma barnen, om föräldrarna till exempel har skilt sig och ingen efterlevandepension betalas. Det gäller barnen oberoende av om föräldrarna varit gifta eller sambor.

4 I kraft fr.o.m. år 2022

Lagen träder i kraft 1.1. 2022. Efterlevandepensionen blir tidsbestämd för efterlevande makar som är födda år 1975 eller senare och vilkas make avlider år 2022 eller senare. De som är födda år 1974 eller tidigare och blir änkor eller änklingar kan fortfarande få efterlevandepension livet ut.

Rätten att få barnpension till 20 års ålder gäller de barnpensionstagare som fyller 20 år 1.1.2022 eller senare.

Beslutet att utveckla familjepensionsskyddet fattades i samband med 2017 års arbetspensionsreform. Fortsatt verkställighet av 2017 års pensionsreform i samarbete med de centrala arbetsmarknadsorganisationerna har ingått i statsminister Marins regerings regeringsprogram för åren 2019-2023.