Tunnelmallisessa kuvassa äiti ja alakouluikäinen nuori poika katselevat maisemaa junan ikkunan läpi. Pojan kasvot heijastuvat kuvajaisena ikkunalasista.
Perhe-eläke uudistuksessa on ajantasaistettu perhekäsitystä ja painotettu perhe-eläkkeen tehtävää turvata perheelle kuolemaa seuranneen sopeutumisvaiheen toimeentulo.

Perhe-eläke uudistuu, perhekäsitys ajanmukaistuu

Perhe-eläkeuudistuksessa parannetaan avolesken ja lasten asemaa. Leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi.

Ensi vuoden alusta voimaan astuvat muutokset perhe-eläkkeissä heijastavat yhteiskunnan muutoksia kuten aiemmatkin eläkeuudistukset. Miehet pääsivät leskeneläkkeen piiriin vuoden 1990 uudistuksessa, ja vuoden 2005 jälkeen eläkettä on karttunut muun muassa lasten kotihoidosta.

– Nyt muuttuvassa lainsäädännössä on parannettu erityisesti lapsiperheiden asemaa, kertoo erityisasiantuntija Suvi Ritola Eläketurvakeskuksen suunnitteluosastolta.

Perhe-eläke jakaantuu leskeneläkkeeseen ja lapseneläkkeeseen. Työeläkejärjestelmästä aviopuolisolle maksettava leskeneläke on ollut tähän mennessä ikuinen, mikäli leski ei ole avioitunut uudelleen alle 50-vuotiaana. Uudistuksen jälkeen sitä voidaan maksaa 10 vuotta tai vähintään siihen asti, kun nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista lapsista täyttää 18.

Merkittävä muutos on, että ensi vuoden alusta alkaen leskeneläkettä voi saada myös avopuoliso.

Lapseneläke ja leskeneläke voivat edelleen olla yhteensä enintään edunjättäjän työeläkkeen suuruisia ja leskeneläke puolet puolison työeläkkeestä. Mikäli huollettavana ei ole alaikäisiä lapsia, leskeneläkettä voidaan pienentää lesken oman eläkkeen perusteella. Noin puolet leskeneläkkeen saajista on yli 80-vuotiaita.

Leskeneläkkeen keston rajaamista koskevat muutokset eivät koske maksussa olevia leskeneläkkeitä eivätkä ennen vuotta 1975 syntyneitä leskiä.

Perhe-eläkettä voi saada myös kansaneläkejärjestelmän perusteella, mutta Kelan perhe-eläkkeiden osuus kaikista perhe-eläkkeistä on hyvin pieni.

1 Leskeneläke muuttuu määräaikaiseksi

Työeläkejärjestelmästä on tähän mennessä maksettu leskeneläkettä ilman määräaikaa, mikäli leski ei ole avioitunut uudelleen ennen kuin on täyttänyt 50 vuotta.

Perhe-eläkeuudistuksen astuttua voimaan niille leskille, jotka ovat syntyneet vuonna 1975 ja sen jälkeen, voidaan maksaa leskeneläkettä kymmenen vuotta tai vähintään siihen saakka, kun nuorin lapseneläkkeeseen oikeutetuista lapsista täyttää 18 vuotta. Samaa sukupuolta olevien rekisteröidyn parisuhteen osapuoli rinnastetaan aviopuolisoon.

Kymmenen vuoden minimiaika ei koske avoleskeä, vaan avoleskelle maksetaan leskeneläkettä vain siihen saakka, kun nuorin yhteisistä lapsista täyttää 18 vuotta.

2 Avopuolisolle eläkettä, mikäli yhteisiä lapsia

Perhe-eläkelain uudistuksen jälkeen myös avolesket voivat saada leskeneläkettä, jos puolisot ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta ja heillä on yhteinen lapsi. Avopuolisolle maksetaan leskeneläkettä siihen saakka, kun nuorin yhteisistä lapsista täyttää 18.

Uutta on, että lesken osuus perhe-eläkkeestä voidaan maksaa lapsille, mikäli pari on esimerkiksi eronnut eikä leskeneläkettä makseta.

Avoliitossa syntynyt lapsi on saanut lapseneläkettä tähänkin asti. Jos avoliitossa asuneen parin talouteen kuuluu lesken lapsia hänen aiemmista liitoistaan, he eivät ole oikeutettuja lapseneläkkeeseen.

3 Lapsuuden ikäraja nousee

Ensi vuoden alusta alkaen lapseneläkettä maksetaan, kunnes lapsi täyttää 20. Tähän asti ikäraja on ollut 18 vuotta.

Perhe-eläkkeen määrään vaikuttaa edunsaajien lukumäärä. Monilapsisessa perheessä kunkin lapsen osuus on siis pienempi kuin perheessä, jossa on vain yksi lapsi. Jos avioliitossa asuneen parin talouteen kuuluu lesken lapsia hänen aiemmista liitoistaan, myös he ovat oikeutettuja lapseneläkkeeseen.

Uutta on, että lesken osuus perhe-eläkkeestä voidaan nyt maksaa lapsille, mikäli hänen vanhempansa ovat esimerkiksi eronneet eikä leskeneläkettä makseta. Tämä koskee sekä avio- että avoliitossa syntyneitä lapsia.

4 Lainmuutos voimaan 2022 alusta

Lainmuutos tulee voimaan 1. tammikuuta 2022. Leskeneläkkeen määräaikaisuus koskee vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneitä leskiä, joiden puoliso kuolee vuonna 2022 tai sen jälkeen. Vuonna 1974 syntyneet ja sitä vanhemmat leskeksi jäävät puolisot voivat edelleen saada leskeneläkettä kuolemaansa saakka.

Lapseneläkkeen piteneminen 20. ikävuoteen koskee niitä lapseneläkkeensaajia, jotka täyttävät 20 vuotta 1.1.2022 tai sen jälkeen.

Perhe-eläketurvan kehittämisestä päätettiin vuoden 2017 työeläkeuudistuksen yhteydessä, ja vuoden 2017 eläkeuudistuksen toimeenpanon jatkaminen yhteistyössä työmarkkinakeskusjärjestöjen kanssa on sisältynyt pääministeri Marinin hallituksen vuosien 2019–2023 hallitusohjelmaan.