Bättre verksamhetsförutsättningar för pensionsstiftelser och -kassor

Totalreformen av lagstiftningen om pensionsstiftelser och försäkringskassor som träder i kraft i början av år 2022 gör det enklare att grunda pensionsstiftelser och -kassor och upprätthålla dem.

Målet med reformen är att pensionsstiftelser och -kassor fortfarande ska utgöra fungerande delar av arbetspensionssystemet. Det finns en vilja att bevara de små aktörernas särdrag i den decentraliserade verkställigheten av arbetspensionerna. En kassa eller stiftelse är alternativ för arbetsgivare när de funderar på hur de ska ordna det lagstadgade pensionsskyddet eller frivilligt tilläggspensionsskydd.

Pensionsstiftelsernas och -kassornas andel av arbetspensionsförsäkrarnas ansvarsskuld är ca fyra procent. Under senare årtionden har det knappt grundats några nya pensionsstiftelser eller pensionskassor. Hos de flesta arbetsgivaren omfattar tilläggspensionsförsäkringen inte heller längre nya personer.

Ett mål med reformen är också att precisera bestämmelserna om likvidation och konkurs. I praktiken har det varit svårt att överlåta försäkringsbeståndet i samband med en upplösning, och därför ska reformen göra det mer attraktivt att ta emot en pensionsstiftelses eller -kassas försäkringsbestånd.

Reformen medför inga ändringar av bestämmelserna om pensioner eller andra förmåner.