Psykisk ohälsa allt oftare orsak till sjukpension

Sjukpensioner som beviljats p.g.a. psykisk ohälsa har ökat med 25 procent sedan år 2016. Speciellt unga kvinnor och kvinnor nära pensionsåldern har under de senaste åren allt oftare pensionerats på grund av depression.

I fjol betalade FPA sjukdagpenning p.g.a. psykisk ohälsa för 5,2 miljoner dagar. Det är mer än en tredjedel av alla dagar för vilka det betalades sjukdagpenning.

Antalet personer som fått sjukdagpenning p.g.a. psykisk ohälsa ökade med hela 43 procent mellan åren 2016 och 2019.

Samma oroväckande utveckling syns i invalidpensioner som betalas enligt arbetspensionssystemet. Antalet pensioner som beviljats av orsaker relaterade till psykisk ohälsa har ökat med 25 procent sedan 2016.

I fjol översteg blev psykisk ohälsa för första gången en vanligare orsak till sjukpension än sjukdomar i rörelseorganen (33 procent respektive 31 procent).

Brant ökning av depression som grund

Den största enskilda orsaken till sjukpensionering är depression, som också har kallats finländarnas folksjukdom.

I fjol blev nästan fyra tusen personer sjukpensionerade på grund av depression. Ökningen sedan år 2015 är rentav en tredjedel.

Två tredjedelar av dem som blev pensionerade på grund av depression var kvinnor. Under de senaste åren har fallen ökat i synnerhet bland kvinnor i åldrarna under 35 och över 60 år.

Av alla sjukpensioner som beviljades i fjol var nästan 60 procent relaterade till depression. – Det finns en risk att psykiska problem, depression i synnerhet, blir vanligare till följd av coronaepidemin, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen.

Svårt att komma tillbaka

Största delen av de sjukpensioner som beviljas personer under 35 års ålder beviljas p.g.a. psykisk ohälsa. År 2005 var antalet nya pensionerade ca 800 personer, men i fjol var det mer än dubbelt, 1 836 personer.

Bland dem som beviljats sjukpension med psykisk ohälsa som grund är det ovanligare att komma tillbaka till arbetslivet än bland dem som pensionerats av andra orsaker. Därför är det inte konstigt att psykisk ohälsa också är den vanligaste orsaken till att vara sjukpensionerad (43 procent). På andra plats kommer sjukdomar i rörelseorganen (25 procent).

I slutet av år 2019 fick sammanlagt 134 000 personer sjukpension enligt arbetspensionssystemet. Det sammanlagda antalet sjukpensionärer har minskat med nästan 40 procent på tio år.

Pensionerad redan vid 47

  • Antalet nya sjukpensionstagare började öka år 2018
  • Vändningen avbröt en positiv trend som pågått i sex år
  • År 2019 blev 20 300 personer sjukpensionerade
  • Medelåldern bland nya sjukpensionerade var 52 år
  • De som pensionerades p.g.a. psykisk ohälsa var yngre, 47 år i medeltal

Källa: Pensionstagarana i Finland (Etk.fi)

DEPRESSION

– en folksjukdom i Finland

  • År 2019 blev 20 300 personer sjukpensionerade
  • Hos nästan 4 000 personer var orsaken depression
  • Två av tre som sjukpensioneras p.g.a. depression är kvinnor
  • Under de senaste åren har ökningen varit särskilt stor bland kvinnor yngre än 35 eller äldre än 60 år