Kostnadseffektivitet sänker pensionsavgifterna

Vi frågade arbetspensionsförsäkrarna hur deras effektivitet syns i de totala driftskostnaderna. Ökad effektivitet gagnar arbetsgivarkunderna direkt i form av kundåterbäringar. Allmänt taget ökar kostnadseffektiviteten konkurrensen och sporrar hela sektorn till noggrannare hushållning.

Vi frågade de fyra arbetspensionsbolagen och Keva, hur deras effektivitet syns i deras totala driftskostnader. Av svaren framgår hur den ökade effektiviteten allmänt taget påverkar pensionssystemet och hur arbetsgivarföretagen gagnas i form av kundåterbäringar.

Av tabellen på s. 16 framgår arbetspensionsförsäkringsbolagens totala driftskostnader och hur de fördelas. Siffrorna om Keva finns i tabellen på sidan 15.

Närmare uppgifter finns på Telas webbplats och i Pensionsskyddscentralens statistikdatabas.

Matias Klemelä, Ilmarinen:
Kostnadseffektivitet sänker pensionsavgifterna

Matias Klemelä, ekonomi- och riskhanteringsdirektör på Ilmarinen, säger genast att nyttan av fusionen mellan Ilmarinen och Etera syns som sänkta totala driftskostnader. Före fusionen år 2017 var de två bolagens kostnader sammanlagt ca 200 miljoner euro. Efter fusionen har kostnadsnivån sänkts med 25 miljoner euro och förväntas sjunka ytterligare i år.

Klemelä anser att effektiviteten i verksamheten bättre beskrivs av omkostnadssiffrorna än de totala driftskostnaderna. Ilmarinens omkostnader var 130 miljoner euro under förra räkenskapsåret.

Matias Klemelä Ekonomi- och riskhanteringsdirektör, Ilmarinen

Arbetspensionsbolagens omkostnader finansieras med en omkostnadsdel som ingår i pensionsförsäkringsavgiften. Om omkostnaderna är lägre än denna inkomst, uppstår ett omkostnadsresultat som i sin helhet återbördas till kunderna i form av kundåterbäringar.

– I fjol var vårt omkostnadsöverskott ca 55 miljoner euro, vilket var 25 miljoner mer än året innan. Kostnadseffektiviteten sänker direkt våra kunders arbetspensionsavgifter och bidrar på så sätt till hållbarheten hos finansieringen av arbetspensionssystemet, säger Klemelä.

Enligt honom har kostnadseffektiviteten visat sig vara en viktig konkurrensfaktor mellan pensionsbolagen.

– Genom att förbättra vår effektivitet kan vi sporra hela branschen till bättre prestationer. Kostnadseffektivitet är ansvarsfullhet som gagnar kunderna och hela samhället.

Pekka Pajamo, Varma: Vår effektivitet syns som kundåterbäringar

Pekka Pajamo Ekonomidirektör, Varma

När arbetspensionssystemet verkställs förutsätts effektivitet inom verksamhetens alla delområden. Ekonomidirektör Pekka Pajamo på pensionsbolaget Varma räknar upp kontrollen över de totala driftskostnaderna, utvecklingen av effektivare processer och det aktiva utnyttjandet av god praxis som grundelement i effektivt verkställande.

Det gäller för Varma, men också alla andra arbetspensionsaktörer. – Effektiv verkställighet gagnar naturligtvis hela pensionssystemet, säger Pajamo.

På Varma bygger förbättrad omkostnadseffektivitet alltid på att man tar i bruk effektiva och moderna arbetssätt och -metoder, enligt Pajamo. Det görs genom en metod för ständig utveckling av system och tjänster.

– Ständigt förbättrad effektivitet och stark solvens kommer våra kunder till godo som de bästa kundåterbäringarna, säger Pajamo.

Sarianne Kirvesmäki Ekonomidirektör, Elo

Sarianne Kirvesmäki, Elo: I sista hand gynnas kunden

Ekonomidirektör Sarianne Kirvesmäki på Elo understryker betydelsen av placeringsavkastningen på pensionsfonderna. Med placeringsavkastningen täcker man kostnaderna för placeringsverksamheten, och en del av återstoden avsätts till pensionsfonderna.

– Tack vare placeringsavkastningen kan en del av pensionsutgiften därför täckas ur fonderna, vilket betyder att arbetspensionsavgifterna inte behöver höjas orimligt mycket, säger hon.

Kirvesmäki nämner att arbetspensionsbolagens kunder får nytta av både effektiv verksamhet och bolagets solvens genom lägre försäkringsavgifter.

Tommy Sandås, Veritas: Fusionen ökade effektiviteten

Tommy Sandås, Ekonomidirektör, Veritas

Sammanslagningen av Veritas och Pensions-Alandia i början av fjolåret ökade effektiviteten i verkställigheten betydligt, säger ekonomidirektör Tommy Sandås på Veritas. Han konstaterar att konkurrensen mellan pensionsbolagen inom det decentraliserade systemet överlag för med sig effektivitet i verksamheten.

– Större effektivitet och smidiga arbetsprocesser påverkar både de totala kostnaderna och servicekvaliteten, säger han. Veritas pensionsförsäkrar många företagare och små och medelstora bolag och satsar därför på personlig kundservice.

– Vi vet att vår målgrupp har ett större behov av rådgivning än genomsnittet. Just nu syns det tydligt som ett ökat antal kunder som tar kontakt, säger Sandås.

Kostnadsfördelarna som nås genom effektiviteten ökar kundåterbäringarna till ArPL-kunderna, säger Sandås. Han understryker att man inte eftersträvar effektivitet genom att försvaga kundservicen.

Tom Kåla, Keva: Skattebetalaren vinner i sista hand

Tom Kåla, Ekonomidirektör, Keva

En av hörnstenarna för legitimiteten hos det decentraliserade arbetspensionssystemet är att verkställigheten är effektiv. I fråga om verkställigheten av pensionerna inom den offentliga sektorn konstaterar ekonomidirektör Tom Kåla på Keva att Kevas totala driftskostnader i proportion till utbetalda pensioner eller influtna pensionsavgifter är de minsta bland pensionsaktörerna.

– Hela den offentliga sektorn och i sista hand också skattebetalarna har nytta av att vi är effektiva, säger Kåla.

Han påpekar dock att det inom den offentliga sektorns pensionssystem inte finns sådana återbäringar till arbetsgivarna som inom ArPL-systemet.

– Den penningmässiga vinsten av verksamhetens effektivitet stannar kvar i pensionsansvarsfonden och kommer på så sätt till nytta för alla nuvarande och framtida kunder.

Största delen av kundåterbäringarna smälter bort p.g.a. coronakrisen

Coronavirusepidemin som härjat hela våren gör livet svårt för företagen. För att underlätta det har arbetsgivares arbetspensionsavgifter temporärt sänkts med 2,6 procentenheter.

Arbetspensionsbolagen kan inte betala kundåterbäringar från den tiden då nedsättningen av avgiften gäller. Nedsättningen är i kraft under resten av året (1.5–31.12) och gäller ArPL-försäkrade inkomster som betalas ut under den tiden.

Det betyder att det belopp som våren 2021 kan delas ut som kundåterbäringar blir endast en tredjedel av det normala.

Driftskostnaderna jämförs

I tabellen på föregående uppslag, s. 16, visas arbetspensionsförsäkringsbolagens totala driftskostnader och hur de fördelas. Kevas driftskostnader uppges i tabellen över arbetspensionsanstalternas nyckeltal på s. 15. Närmare uppgifter finns på Telas webbplats och i Pensionsskyddscentralens statistikdatabas.