Sijoitustuottovertailu ei mairittele Suomea

Tuottoja voi vertailla Etk.fi-palvelun grafiikkasovelluksessa.

Tuottovertailu suomalaisten eläkevakuuttajien ja yksittäisten suurten ulkomaisten eläkelaitosten sijoitustuottojen kesken osoittaa, että Suomi ei yllä kärkimaiden sijoitustulokseen.

Koronavuonna 2020 vertailumaissa keskimääräinen tuotto oli 7,1 prosenttia, kun suomalaisten työeläkesijoittajien tuotot ylsivät keskimäärin 4,9 prosenttiin.

Kymmenen vuoden vertailujaksolla Suomi on saanut 4,4, prosentin keskituottoa.

Suomalaisten eläkesijoittajien tuotoissa oli viime vuonna tavallista enemmän hajontaa. Korkeimmat reaalituotot saivat Kirkon eläkerahasto KER (7,2 %) ja Ilmarinen (6,8 %), jonka tulos oli vakavaraisuussääntelyn piirissä toimivien sijoittajien kärkitasoa. Heikommin meni Valtion eläkerahastolla VER (3,6 %), Elolla (3,3 %) ja Varmalla (2,5 %).

Eri maiden välisessä vertailussa selvästi suurimmat tuotot, noin 20 prosenttia, keräsi korkeariskisiin kohteisiin sijoittava ruotsalainen puskurirahasto AP6.

Kirkon eläkerahasto KER (7,2 %) ja Ilmarinen (6,8 %) saivat korkeimmat reaalituotot.

Suurimmat reaalituotot kymmenen vuoden ajanjaksolla ovat keränneet Kanadan puskurirahasto CPPIB, Norjan puskurirahasto SPU, Ruotsin suurin puskurirahasto AP4 ja Tanskan työeläkerahasto ATP, jotka ylsivät 8–9 prosentin tuottoon.

Eläketurvakeskus tekee vuosittain sijoitustuottovertailun, joka kattaa 23 työeläketoimijaa Pohjois-Euroopasta ja -Amerikasta sekä Aasiasta. Vertailuun on valittu kattavuudeltaan ja sijoitusvarallisuudeltaan keskeisiä toimijoita kunkin maan eläkejärjestelmästä.

Vertailussa työeläkesijoittajat on jaettu riskinottomahdollisuuksien mukaan kahteen ryhmään: vakavaraisuuslainsääntelystä vapaat toimijat ja vakavaraisuussääntelyn piirissä olevat toimijat.

Suomessa puskurirahastojen tuotto on noin puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vakavaraisuussääntelyn alaisilla toimijoilla (työeläkeyhtiöt ja -kassat) viimeisen 10 vuoden ajalta.

Työeläkesijoittajien tuottotiedot on kerätty julkisista lähteistä, ensisijaisesti toimijoiden vuosikertomuksista ja luvut esitetään sekä reaalisina että nimellistuottoina.

Etk.fi-palvelussa on havainnollinen grafiikkasovellus, jossa sijoitustuottoja voi vertailla yhden, viiden ja kymmenen vuoden tarkastelujaksoilla.