Kuvituskuvassa dataa havainnollistavia graafisia pylväitä ja käyriä
Grafikappen på Etk.fi ger en möjlighet att jämföra avkastningssiffror.

Finland inte bland de bästa

En avkastningsjämförelse mellan de finländska pensionsförsäkrarna och några stora utländska pensionsinstitut visar att Finland inte når lika högt som de bästa i jämförelsen.

Under coronaåret 2020 var den genomsnittliga avkastningen i jämförelseländerna 7,1 procent, medan de finländska arbetspensionsplacerarna i genomsnitt nådde till 4,9 procent.

Under en granskningsperiod på tio år är genomsnittsavkastningen i Finland 4,4 procent.

Mellan de finländska pensionsplacerarna fanns det mer skillnader än vanligt. Den högsta realavkastningen nåddes av Kyrkans pensionsfond KER (7,2 %) och Ilmarinen (6,8 %), vars resultat var på toppnivå bland de placerare som omfattas av solvensregleringen. Svagare gick det för Statens pensionsfond SPF (3,6 %), Elo (3,3 %) och Varma (2,5 %).

Den klart största avkastningen i fjol, ca 20 procent, samlade den svenska buffertfonden AP6, som placerar i högriskobjekt.

Kyrkans pensionsfond KER (7,2 %) och Ilmarinen (6,8 %) fick den högsta realavkastningen.

Den största realavkastningen under en tioårsperiod nåddes av den kanadensiska buffertfonden CPPIB, den norska buffertfonden SPU, den största svenska buffertfonden AP4 och danska ATP, som kom upp till 8-9 procent.

Pensionsskyddscentralen gör årligen en jämförelse av placeringsavkastningen mellan 23 arbetspensionsaktörer i Nordeuropa, Nordamerika och Asien. Till jämförelsen har det valts aktörer som med sin omfattning och sina placeringstillgångar är centrala i pensionssystemet i respektive land.

I jämförelsen har arbetspensionsplacerarna indelats i två grupper på basis av sina möjligheter att ta risker: de som är fria från solvensreglering och de som omfattas av sådan.

I Finland är buffertfondernas avkastning ca en halv procentenhet högre än sådana aktörers som omfattas av solvensregleringen (arbetspensionsbolagen och -kassorna) under de senaste 10 åren.

Uppgifterna har samlats ur offentliga källor, i första hand aktörernas årsredovisningar, och siffrorna anges både som reella och nominella.

På Etk.fi finns en grafikapplikation som visar avkastningen under ett, fem och tio år.