Pensionsnyheter från andra länder

Vår utrikesspalt presenterar pensionsnyheter från andra länder. Den här gången tar vi en närmare till på Estlands pensionssystem.

Irland: Historisk pensionsreform

Socialminister Heather Humphreys meddelade i september att regeringen kommit överens om en betydande pensionsreform som är avsedd att träda i kraft år 2024.

I reformen ändras pensionsåldern så att man kan ta ut pensionen flexibelt i 66-70 års ålder i stället för vid 66 år såsom tidigare.

Dessutom ska pensionen småningom börja bestämmas utgående från livsinkomstprincipen, hållbarheten förbättras genom att höja pensionsavgifterna, närståendevårdares pensionsskydd utvecklas, behovet av en arbetslivspension utredas och de försäkrades medvetenhet om sin intjänade pension förbättras med ett årligt pensionsutdrag.

Enligt Humphreys handlar det om den största pensionsreformen någonsin i Irland om om att både förbereda sig på livslängdens ökning och utveckla systemet i en individuellt mer flexibel riktning.

Gov.ie 20.9.2022, SSA International Update October, 27.10.2022

Schweiz: Kvinnornas pensionsålder höjs

En knapp majoritet av schweizarna ställde sig bakom en höjning av kvinnornas pensionsålder i en folkomröstning. Ett förslag om att höja mervärdesskatten för att trygga finansieringen av pensionerna godkändes också.

Till följd av omröstningen höjs pensionsåldern för kvinnor från 64 till 65 år och blir densamma som pensionsåldern för män. Mervärdesskatten höjs med 0,4 procentenheter fr.o.m. år 2024, då den blir 8,1 procent. Tillskottet av skatteintäkter styrs till finansieringen av pensionerna.

I Schweiz har man under de senaste dryga tjugo åren röstat redan tre gånger om en pensionsreform. De tidigare gångerna avslogs förslagen.

Höjningen av pensionsåldern för kvinnor understöddes av knappt 51 procent. Höjningen av mervärdesskatten understöddes av 55 procent av väljarna.

20 minutes 25.9.2022, Schweiz regering 25.9.2022

Storbritannien: Högre mål för tilläggspension

Ett automatiskt tilläggspensionsmedlemskap för löntagare lanserades för ca tio år sedan i Storbritannien. Antalet arbetstagare som omfattades av arbetsplatsvisa pensionsarrangemang höll på att minska före auto enrolmentreformen. Lagändringarna vände på utvecklingen och ökade arbetstagarnas pensionssparande. Tilläggspensionen täcker numera 80 procent av arbetstagarna, medan den tidigare täckte mindre än 50 procent.

Pensions and Lifetime Savings Association, som representerar de brittiska pensionsfonderna, kräver i sitt initiativ Five Steps to Better Pensions att regeringen vidtar ytterligare åtgärder för att förbättra pensionärernas ekonomi. En viktig åtgärd är att höja avgifterna successivt från 8 till 12 procent från mitten av 2020-talet till början av 2030-talet. Tanken är att avgifterna ska fördelas jämnt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dessutom föreslås åtgärder för att förbättra pensionsskyddet för egenföretagare, gigarbetare och deltidsarbetande.

Initiativet följer rekommendationerna i en rapport som pensionskommittén offentliggjorde i september.

IPE 12.10.2022

Estland: Pensionerna höjs kraftigt

Finansministeriet uppskattar i sin prognos att den genomsnittliga ålderspensionen, som i år är 595 euro i månaden, i april nästa år höjs till 704 euro med beaktande av ändringar i beskattningen och indexhöjningen.

Det allmänna grundavdraget från skattepliktig månadsinkomst höjs i början av år 2023 från nuvarande 500 euro till 654 euro och binds till medelpensionens belopp. På så sätt blir medelpensionen fri från inkomstskatt, vilket innebär att en större andel av pensionen betalas i handen än idag.

Genom ändringarna vill man stärka pensionernas köpkraft. Estland har haft den högsta inflationen inom euroområdet.

Den årliga indexhöjningen av estniska pensioner görs i början av april. Indexet bestäms till 20 procent utifrån förändringen i konsumentpriserna och till 80 procent utifrån de inbetalda socialförsäkringsavgifternas årliga ökning.

Maksu- ja Tolliamet, ERR.ee

Danmark: Svårt placeringsår för ATP

Danmarks största pensionsfond ATP har i år råkat illa ut både på finansmarknaden och i sakkunnigas ögon. I januari-september förlorade pensionsanstalten nästan 30 procent av sina placeringstillgångar. Vd Martin Praestegaard beskrev placeringsstormens verkningar som extrema i oktober.

Den svaga placeringsavkastningen har väckt ökande kritik mot ATP. Professor Jesper Rangvid vid Köpenhamns handelshögskola krävde i höstas en omprövning av ATP:s placeringsverksamhet. Enligt Rangvid är ATP:s sätt att använda lånade pengar i pensionsplaceringar ”farligt”.

ATP är ett avgiftsbestämt och fonderande system. I slutet av år 2021 uppgick ATP:s place-ringstillgångar till nästan 950 miljarder kronor (127,3 md euro). Största delen av tillgångarna är placerade i ränteinstrument.

ATP-arbetspensionen är obligatorisk för löntagare, men dess betydelse är liten. Huvuddelen av danskarnas pensionsskydd består av folkpensionen och arbetsmarknadspensioner.
Etk.fi, IPE 26.10. ja 27.10.

Strukturella reformer

Befolkning: 1,3 miljoner
Förväntad livslängd: kvinnor 81,4, män 72,8 år
Pensionsålder: 64 år 3 mån

Arbetspensionen är indelad i en inkomstpension och en fondpension. Folkpension beviljas endast dem som inte får annan pension. Frivilliga tilläggspensioner spelar en liten roll. Under de senaste fem åren har det gjorts talrika ändringar i pensionssystemet. Pensionsåldern höjs steg för steg till 65 år under åren 2017–2026. Den stiger med 3 månader per varje årskull född åren 1954–1961. Från år 2027 knyts pensionsåldern till den förväntade livslängden.

Förtidspension kan beviljas bl.a. på grund av tungt arbete och tjänstgöringsår samt antalet barn. Sjukpensioner har ändrats till arbetsförhetsförmåner som arbetslöshetskassan beviljar.

För löntagare finns inget pensions- eller inkomsttak, men för företagare finns ett avgiftstak. Beräkningen av ålderspensionen gjordes mer solidarisk år 2021. Enligt nuvarande regler tillväxer det mer arbetspension för den del av inkomsten som understiger medellönen i landet och mindre för den del som överstiger den.

Den genomsnittliga ålderspensionen är ca 600 euro i månaden.

Arbetsgivarens pensionsavgift är 20 procent. Av löntagare tas det ut en fondpensionsavgift på två procent.

Fondpensionen blev frivillig år 2021 och i samband med det gavs de försäkrade möjlighet att ta ut sina pensionsbesparingar på en gång. I början av november 2022 hade 212 000 pensionssparare, ca 28 procent av det totala antalet före reformen, tagit ut sina pensionsbesparingar.