FöPL är mycket mer än en pensionsförsäkring

FöPL är en multiförsäkring som påverkar många öretagares vardag redan före pensionsåldern.

Utöver ålderspension innehåller FöPL invalidpension och familjepension och dessutom den övriga inkomstrelaterade sociala tryggheten, såsom sjuk-, arbetslöshets- och föräldradagpenningar. Att de här förmånerna grundar sig på arbetsinkomsten är dock inte välkänt, enligt arbetspensionsbolagen.

Är Bertil verkligen en optimist?

Våra exempelpersoner Rita Röj och Bertil Blogg är båda födda år 1980 och arbetat som företagare sedan 25 års ålder. Rita har låtit fastställa sin arbetsinkomst till 35 000 euro om året. Hennes FöPL-försäkringsavgift är ca 684 euro i månaden och på basis av den kommer hon att få ca 1 632 euro i månaden i ålderspension.

Bertil är en optimist som inte tror att han kommer att bli sjuk eller arbetslös. Föräldradagpenning och familjepension har han inte ens tänkt på. Bertil betalar för sin FöPL-försäkring enligt minimiarbetsinkomsten, dvs. ca 8000 euro om året. Hans FöPL-avgift är bara 166 euro i månaden och på motsvarande sätt kommer den att ge en ålderspension på ca 396 euro i månaden.

Bertils optimism syns inte i vilken livslängd han väntar sig ha, eftersom privata pensionsbesparingar och placeringar inte beaktar den risken, att Bertil kommer att leva länge. FöPL-pensionen skulle Bertil få ännu efter sin 100-årsdag.

Förmånerna grundar sig på arbetsinkomsten

Precis som för löntagare bestäms sjukdagpenningen för företagare enligt arbetsinkomsten under de föregående 12 kalendermånaderna. Om Bertil och Rita råkar bli sjuka, får Bertil ca 724 euro i månaden i sjukdagpenning och Rita ca 1 900 euro i månaden på basis av sina arbetsinkomster.

Också ersättningen enligt företagares frivilliga olycksfallsförsäkring grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten, liksom dagpenningen för yrkesinriktad rehabilitering.

Invalidpensionen är av samma storleksklass som ålderspensionen som grundar sig på arbetsinkomsten.

Bertil tycker det är klart att en risk för osäkra jobb och inkomster hör till när man är företagare. En företagare kan t.ex. inte permittera sig själv även om det inte kommer att finnas jobb på ett halvt år framöver. För att få arbetslöshetsförmåner måste en företagare i praktiken lägga ner företaget.

För att få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning eller ens grunddagpenning måste företagaren ha en arbetsinkomst på 13 076 euro per år (år 2020). För att få inkomstrelaterad dagpenning måste företagaren dessutom vara medlem i en arbetslöshetskassa. Med företagarens minimiarbetskomst får man ingen arbetslöshetsdagpenning alls. Det man kan få är behovsprövat arbetsmarknadsstöd från FPA.

Företagarna i Finland har också föreslagit att den nedre gränsen för obligatorisk försäkring enligt lagen om pension för företagare ska höjas minst till det belopp som utgör den nedre gränsen för rätten till utkomststöd för arbetslösa.

Trygghet för hela familjen

Många vet att det finns livförsäkringar, men inte ens närapå alla företagare vet vilken roll FöPL-avgifterna spelar för familjepensionen. I vårt exempel skulle Rita Röjs efterlevande make och två barn få sammanlagt ca 1 680 euro i månaden i familjepension. I Bertil Bloggs fall skulle familjepensionen vara endast ca 380 euro i månaden.

Enligt nuvarande lagstiftning får en efterlevande make efterlevandepension livet ut, om han eller hon inte ingår nytt äktenskap före 50 års ålder. Efterlevandepensionen påverkas också av den efterlevande makens egen pension. Barn får barnpension till 18 års ålder.

Man kan sköta företaget under föräldraledigheten

Lyckligtvis finns det också trevligare saker i livet än arbetslöshet, sjukdom och död – t.ex. barn.

Företagarens moderskaps- och faderskapspenning och föräldrapenning grundar sig också på FöPL-arbetsinkomsten.

När arbetsinkomsten beräknas beaktas de 12 föregående kalendermånaderna. Det är alltså inte optimalt att vänta på vad graviditetstestet visar innan man ser till FöPL-arbetsinkomsten. När Rita blir föräldraledig kan hon vara glad för att ha hållit arbetsinkomsten på en jämn nivå. Med en arbetsinkomst på 35 000 euro får hon ca 2 625 euro i månaden som moderskapspenning och sedan ca 2 042 euro i månaden i föräldrapenning. Med en minimiarbetsinkomst är föräldrapenningen densamma som sjukdagpenningen, dvs. ca 724 e/mån.

En detalj som få känner till är också att föräldralediga företagare kan arbeta andra dagar än vardagar utan att dagpenningen påverkas.

Exemplen Rita Röj och Bertil Blogg grundar sig på ett seminarium om företagarnas pensioner som Arbetspensionsförsäkrarna Tela ordnade i oktober. I de förenklade beräkningarna beaktas bl.a. livslängdskoefficienten och den lägsta pensionsåldern, men inte lönekoefficienten eller framtida indexhöjningar.

Staten deltar i finansieringen

Företagarnas och lantbruksföretagarnas avgifter fonderas inte. De årliga pensionsutgifterna borde kunna bekostas med de försäkringsavgifter som inflyter under respektive år. De räcker dock inte till, utan staten betalar en del av företagarnas och lantbruksföretagarnas årliga pensionsutgift.

Företagare betalar själva sina försäkringsavgifter, fastän hela avgiften är i samma storleksklass som ArPL-avgiften som fördelas mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Företagare betalar 24,1 procent av sin arbetsinkomst i FöPL-försäkringsavgift i åldern 18–67 år. Enligt en övergångsbestämmelse som gäller till år 2025 är avgiften dock 25,6 procent i åldern 53–62 år. Nya företagare får rabatt på avgiften i fyra år och betalar då 18,8 procent av arbetsinkomsten i FöPL-avgift.

Underförsäkring, dvs. att FöPL-avgiften knyts till en arbetsinkomst som är mindre än den verkliga, avsaknad av fondering och en ökning av FöPL-utgiften till följd av att befolkningen åldras har lett till att de inflytande FöPL-avgifterna inte räcker till för att täcka FöPL-utgifterna. Därför ökar statens stöd till FöPL-systemet.

Arbetsinkomsten bestämmer pensionens nivå

FöPL står för lagen om pension för företagare. Företagare ska teckna en FöPL-försäkring, om deras företagararbetsinkomst överstiger ca 8 000 euro per år (gränsen fastställs årligen). Den övre gränsen för försäkrad inkomst är ca 180 000 euro per år.

FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara en jämförbar löneinkomst, dvs. den lön som företagaren skulle få för motsvarande arbete som anställd eller som hen skulle betala till en utomstående för samma arbete. Pensionsförsäkringsbolaget fastställer den arbetsinkomst som företagaren uppger. Företagaren är själv skyldig att meddela om värdet av arbetet förändras, dvs. hålla arbetsinkomsten uppdaterad.

Företagarpensionen tillväxer under hela yrkesbanan enligt samma princip som arbetstagarnas pension. Om arbetsinkomsten är liten, blir också pensionen liten.