Joonas Huttunen inspiroituu työssään juuri siitä, että se on monipuolista ja kehittyy maailman mukana. Vastuullisen sijoittajan työ on myös hänen arvojensa mukaista ja merkityksellistä.

Yhteiskunnan pyörteissä

Vastuullista, kokonaisvaltaista ja kiehtovaa. Sitä on Joonas Huttusen työ salkunhoitajana ja vastuullisen sijoittamisen asiantuntijana Kirkon eläkerahaston (KER) sijoitusyksikössä.

Miten viime vuodet ovat sujuneet?

– Olen työskennellyt lähes kolme vuotta nykyisissä työtehtävissäni, ja koronan tuomat muutokset ovat siivittäneet tätä aikaa miltei kokonaan. Markkinoiden näkökulmasta korona-aika on ollut haasteistaan huolimatta mielenkiintoista, sillä työ on kiehtovaa ja opettavaista.

– Maailma on sopeutunut yllättävän hyvin uuteen normaaliin, mutta korona-ajan ennätyssuuret elvytystoimet ovat luoneet huolen mahdollisesti korkealle karkaavasta inflaatiosta. Moni tällä hetkellä markkinoiden parissa työskentelevä ei ole aiemmin nähnyt korkealla laukkaavan inflaation vaikutuksia esimerkiksi ihmisten kulutustottumuksiin. Tämä tuo mielenkiintoisen lisän keskusteluun. Suomessa nähtiin yli viiden prosentin inflaatio viimeksi 1990-luvun taitteessa.

– Tilanteet muuttuvat, mutta silloin työ on kiinnostavaa. Olemme aina uuden edessä, kuten markkinoille on tyypillistä.

Millainen polku valmisti vastuulliseksi sijoittajaksi?

– Kiinnostuin alasta noin vuosikymmen sitten opiskellessani kauppatieteitä Oulun yliopistossa, jossa luin pääaineenani rahoitusta. Silloin vastuullista sijoittamista käsiteltiin opinnoissa melko pinnallisesti – jos ollenkaan. Ajat ovat muuttuneet, ja nyt koko ala on kehittynyt hurjasti.

Työskentelin hetken Suomen Pankissa opintojeni aikana ja pian valmistumisen jälkeen. Silloin sain ajatuksen siitä, että haluan nähdä alaa laajemmin ja muutin Luxemburgiin töihin. Kilometrien myötä kipinä kasvoi.

– Tämän matkan aikana olen lisäkouluttautunut suorittamalla kaksi vastuulliseen sijoittamiseen keskittyvää sertifikaattia. Lisäksi suorittamaani CFA-tutkintoon sisältyi vastuullisen sijoittamisen näkökulmia.

– Kun paluumuutto Suomeen muuttui ajankohtaiseksi vuonna 2019, minua kiehtoi Kirkon eläkerahaston edelläkävijyys vastuullisessa sijoittamisessa. Se johdatti minut nykyisiin tehtäviini.

Miten nykyinen työsi poikkeaa aiemmista?

– Nykyään työskentelen hieman erilaisesta näkökulmasta. Vielä kolme vuotta sitten olin töissä yksityispankin puolella, jossa hallinnoin rahastojen rahastoja. Siellä sijoitukset olivat yhtä lailla globaalisti hajautettuja, mutta eläkesijoittaja voi sijoittaa helpommin pidemmällä aikahorisontilla.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että eläkesijoittaja voi markkinaturbulenssissa katsoa lyhyen tai keskipitkän melun yli ja keskittyä pitkän aikavälin näkymiin. Niiden tekeminen ja niissä pysyminen vaatii tietysti malttia.

Mitä taitoja tehtävä vaatii?

– Vastuullisessa sijoittamisessa on tärkeää osata erottaa se, mitkä vastuullisuustekijät ovat merkityksellisiä isossa kuvassa ja miten ne saattavat vaikuttaa yritysten arvostuksiin.

– Tietynlaisesta skeptisyydestä voi myös olla apua, sillä esimerkiksi yritysten vastuullisuusasioissa markkinointinäkökulma on usein vahvasti läsnä.

– Tulevaisuudessa ilmastoasioista tulee yhä keskeisempi osa vastuullisen sijoittajan arkea. Ne ovat jo nyt merkittävä osa työtä, mutta ilmastotieteen kehittyessä myös poikkitieteelliset taidot korostuvat.

Mikä työssäsi on tärkeää?

– Tärkeää on sijoittaa strategiamme mukaisesti siten, että eläkevastuut saadaan katettua tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Tämä kiteyttää sen, mitkä tekijät ovat olennaisia työssäni.

– Lisäksi sijoittamisen parissa löytyy aina uutta opittavaa, sillä ikinä ei ole valmis, eikä se ole tarkoitustaan. Aina on hyvä pyrkiä kehittymään ja muuttumaan maailman mukana. Yrittää ymmärtää, kuinka tämä yhteiskunta pyörii.

– Antoisinta on pysyvä muutos, ja se polku vie aina eteenpäin.

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisessa sijoittamisessa sijoitustoimintaa keskitytään tarkastelemaan ESG-näkökohdista (Enviromental, Social and Governance). Keskeisiä teemoja vastuullisessa sijoittamisessa ovat ympäristöasiat, sosiaaliseen vastuuseen liittyvät tekijät sekä hallintotapa-asiat. Vastuullinen sijoittaminen sopii jokaiseen omistuslajiin. Vastuullinen sijoittaja valitsee itselleen suotuisimmat sijoituskeinot ESG-asioiden periaatteita noudattaen.

Lähde: www.finsif.fi