Slovakien belönar föräldrar, i Turkiet får man pension efter 20 års arbete

I den här spalten återges pensionsnyheter från olika länder. Ett land presenteras närmare, Spanien denna gång.

Schweiz: Parlamentet godkände en omstridd reform

Parlamentet godkände i mars en reform av den obligatoriska BVG-arbetsmarknadspensionen som kompletterar folkförsäkringen. Reformens syfte är att förstärka finansieringen av pensionsskyddet, trygga förmånernas tillräcklighet och förbättra arbetspensionsskyddet för deltidsarbetande arbetstagare och samtidigt kvinnornas pensionsskydd.

Reformen sänker bland annat årsinkomstgränsen för försäkringsskyldigheten i arbetsmarknadspensionssystemet från nuvarande 22 000 euro till 20 000 euro. Ökningen av den förväntade livslängden anpassar man sig till genom att minska på koefficienten som ändrar på pensionskapitalet som tjänats in under arbetslivet till ålderspension från nuvarande 6,8 till sex procent.

Det är inte klart att reformen går igenom eftersom det kan bli aktuellt med en folkomröstning, till vilken en namninsamling pågår till och med början av juli.

Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 17.3.2023

Turkiet: Pension efter 20 år i arbete

Turkiets parlament godkände i mars en lag som gör det möjligt att bevilja pension utan några åldersbegränsningar. Enligt den nya lagen kan alla som omfattats av pensionsförsäkringen före år 1999 i fortsättningen beviljas pension om deras försäkringstid är minst 20–25 år.

Enligt presidenten Recep Tayyip Erdogan leder lagen till att antalet personer som uppfyller kraven för pension på en gång ökar med 2,25 miljoner. Det finns närmare 14 miljoner pensionstagare i Turkiet.

Reformen har drivits av det makthavande AK-partiet samt fackförbund som har velat ha lindringar av de pensionsåldershöjningar som beslutades år 1999.

SSA International Update, April 2023, Reuters 29.12.2022

Tjeckien: Demonstrationer i Prag i mars

De löpande pensionernas indexjusteringar begränsas i år till 2,3 procent, även om pensionsindexet indikerade på en höjning på över 11 procent. Det här och regeringens planer på pensionsreformer fick ett par tusen personer att tillsammans med representanter för oppositionspartierna bege sig ut och demonstrera på Prags gator i slutet av mars.

I demonstrationen som ordnades av fackförbunden kritiserades regeringens planer på att höja pensionsåldern från det tidigare avtalade 65 år vidare till 68 år. Pensionsåldern skulle öka åldersklassvis och stegvis med två månader efter år 2030 för dem som nu är 34 år eller yngre.

Brno daily 13.2.2023, ABC News 29.3.2023

Slovakien: Pensionärer med vuxna barn får tillägg

Ålderspensionstagare i Slovakien som har ett eller flera vuxna barn i arbetslivet får ett pensionstillägg. Pensionstilläggets storlek är 1,5 procent av varje barns månatliga arbetsinkomst.

Maximibeloppet för det nya pensionstillägget är 21,80 euro i månaden per barn. Arbetsinkomsterna räknas för inkomsterna för de två senaste kalenderåren.

Barnets båda föräldrar får pensionstillägget men barnet kan välja att bara ena föräldern får det eller ingen av dem. Pensionstillägget inverkar inte på barnets socialförsäkringsavgifter eller framtida pensionsrätter.

SSA International Update, February 2023

Sverige: Pensionsmyndigheten kräver en stor pensionsreform

Pensionsmyndigheten i vårt grannland kräver den nuvarande regeringen och den parlamentariska pensionsgruppen på tydliga mål och principer om hur pensionen ska fastställas. Pensionsmyndigheten publicerade i april en rapport med frågan om Sverige behöver ett nytt pensionssystem.

Pensionsmyndigheten lägger fram två alternativ: en pension som är lika för alla och som motverkar fattigdom eller en arbetspension som tydligt betonar livsinkomsten. Frågan behandlades också under ett seminarium, där bland annat den brittiske professorn i offentlig ekonomi Nicolas Barr medverkade.

De pensionspolitiska lösningarna har i Sverige under de senaste åren lett till att livsinkomstprincipen försvagats. Höjningarna av garantipensionen och bostadsbidraget har lyft minimipensionen till samma nivå som inkomstpensionen för hela yrkesbanan inom lågavlönade branscher.

Tillsammans med inkomstpensionstillägget, som betalas till dem med en inkomstgrundad pension efter ett långt arbetsliv med små inkomster, har antalet mottagare av skattefinansierade förmåner ökat från 30 till 70 procent.

Pensionsmyndigheten 29.3.2022

Espanjan lippu

Pensionerna jämnar ut inkomstskillnader

Befolkning: 47 miljoner
Förväntad livslängd för en nyfödd: 83,8
Pensionsålder: 66 år 4 månader
Genomsnittlig ålderspension: 1 370 €/mån

En stor pensionsreform är på gång i Spanien. En del av reformen är redan avtalad. För det första ändrades företagarnas pensioner till att grunda sig på skatteuppgifter. Tidigare fick företagarna själva bestämma beloppet på den försäkrade arbetsinkomsten, vilket lett till att företagarnas pensioner varit små. En annan avtalad skillnad gäller fonderade tilläggspensioner, vilkas popularitet man ville öka genom lagändringar.

Man förbereder sig för de stora årskullarnas pensioneringar genom att grunda en generationsfond. För att få fonden att växa tas en extra avgift ut på arbetsinkomsterna ända till och med år 2032. Arbetsgivarnas andel är en halv procent och arbetstagarnas en tiondels procent.

Spaniens pensionssystem är ett fördelningssystem: från lönen av dem som förvärvsarbetar tas pensionsavgifter ut som betalas till dem som är pensionärer. Pensionsförmånerna är förmånsbestämda. De slutliga pensionerna återspeglar ändå endast delvis lönenivån under den yrkesaktiva tiden, eftersom landet har en relativt hög minimipension och ett pensionstak.

De löpande pensionerna indexeras enligt hur konsumentpriserna utvecklas. Pensionerna betalas 14 gånger om året.

I Spanien höjs pensionsåldern gradvis till och med år 2027, och den är då 67. Man kan gå i ålderspension redan som 65-åring om man har arbetat i 38 år.

Nativiteten i Spanien har länge varit låg, endast ca 1,3 barn per kvinna. Det här försvårar finansieringen av pensioner. Situationen underlättas ändå av invandring. Spanien har stor invandring från Sydamerika och Nordafrika.