– Mitt arbete är väldigt givande, men ibland måste man också få ladda batterierna. På fritiden njuter jag av friluftsliv och konditionsträning, berättar Männistö som också gärna seglar, paddlar och tillbringar tid på sommarstugan.

I pensionssystemets tjänst

Pertti Männistö arbetar som ledande expert på Keva och har varit med om att utveckla och verkställa pensionstryggheten i nästan fyra decennier.

De som arbetar i pensionsbranschen känner Pertti Männistö som en person som behärskar stora helheter, pedantisk och hängiven sitt arbete.

I år har Männistö tillträtt på posten som ordförande för styrgruppen för pensionsförsäkringarnas gemensamma tjänster EPO. Gruppen koordinerar utvecklingen av it-system och tjänster för branschen på en strategisk nivå.

Med sin juridiska utbildning och stora erfarenhet kan Männistö hjälpa till att föra förberedelserna framåt. Problemen som uppstår kan inte lösas i en handvändning, eftersom utvecklingen av tjänster och prioriteter inte sker med oändliga resurser. Såväl tid som pengar är begränsade.

– Vilket informationssystem vi än väljer att ta i bruk, så kommer företaget Arek Oy som ägs gemensamt av pensionssystemet att förverkliga det enligt en gemensamt överenskommen målbild, konstaterar Männistö som också sitter i Areks styrelse.

Allt vi gör tryggar i slutändan de försäkrades intressen.

– Allt vi gör tryggar i slutändan de försäkrades intressen, säger han.

Pensionen tillväxer enligt de olika bestämmelser som varit i kraft under olika perioder under en persons yrkesbana. Detta för med sig stora utmaningar för informationssystem och kundservice. Då pensionen betalas ut baseras den nämligen på alla olika intjäningsperioder och arbetsinkomster under yrkesbanan.

Pensionen beviljas och betalas ut av den sista pensionsanstalt som försäkrat arbetet. Denna så kallade princip om sista försäkrare (VILMA) var resultatet av en lång beredning, och trädde i kraft år 2004.

– Mycket bakgrundsarbete hade gjorts ända sedan 90-talet för att vi skulle nå fram till en överenskommelse om denna viktiga förbättring av pensionsservicen. VILMA-reformen förutsatte också stora förändringar i informationssystemen.

Männistö graduerade som juris kandidat från Helsingfors universitet år 1984, och hans karriär i pensionssystemets värld inleddes då han som ung jurist började arbeta på finansministeriet med de statliga pensionerna. Därefter arbetade han på Pensionsskyddscentralen fram till 1989, övergick sedan till Statskontoret för att till slut, år 1997, börja på Kommunernas pensionsförsäkring (i dag Keva).

Särskilt under tidigare år har han haft sina fingrar med i spelet i beredningen av flera lagändringar, till exempel på 1990-talet då de offentliga pensionerna förenhetligades till den privata sektorns nivå. Han arbetade också med 2005 års pensionsreform.

– Ett av de projekt jag lett som stannat kvar i minnet var då verkställigheten av de offentliga pensionerna från och med år 2011 gradvis fördes över och integrerades i Keva.

Enligt Männistö har centraliseringen av uppgifterna inneburit avsevärda inbesparingar i hela den offentliga sektorns utgifter.

Än i dag är Pertti Männistös jobb att känna igen gemensamma behov, se helheter och främja så väl gemensamma målsättningar som kostnadseffektivitet.