Indexhöjningen styr tidpunkten för pensioneringen

Den kraftiga inflationen höjer de löpande pensionerna betydligt i början av nästa år. Arbetspensionerna höjs med 6,8 procent.

Arbetspensionerna påverkas av två index, arbetspensionsindexet och lönekoefficienten. I arbetspensionsindex betonas prisnivåns förändring medan lönekoefficienten betonas löneutvecklingen. Båda indexen justeras årligen i januari.

Den som går i pension på det här årets sida får rätt stor nytta av indexhöjningen jämfört med dem som går i pension först efter årsskiftet.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer poängtalen för arbetspensionsindexet och lönekoefficienten genom en förordning årligen före slutet av oktober, dvs. två månader före indexjusteringen vid årsskiftet.

Det är välkänt att lönerna inte har höjts ens i närheten av samma takt som mat-, el- eller bränslepriserna. Till följd av de kraftiga prishöjningarna ökar den månatliga pensionen betydligt mer när den justeras med arbetspensionsindex i början av år 2023 än den intjänade pensionen ökar när den justeras med lönekoefficienten, ca 3,6 procent. Arbetspensioner som börjar före årsskiftet höjs betydligt i januari.

Skillnaden mellan de två indexen är ca 3 procentenheter till arbetspensionsindexets fördel. I allmänhet har det varit tvärtom. Tidigare har lönerna ökat snabbare än priserna, och därför har det allmänt taget lönat sig att gå i pension efter årsskiftet för att få nyttan av att pensionen justeras med lönekoefficienten.

Också partiell ålderspension som börjar i år höjs med arbetspensionsindex i början av året. Pensionering vid årsskiftet kan vara aktuellt för dem som är födda år 1958 eller tidigare. De som är födda år 1961 eller tidigare kan börja ta ut partiell ålderspension före årsskiftet.

För att pensionen ska hinna börja i december måste man har ansökt om den senast i november. Preliminära uppgifter visar att många av dem som haft möjlighet att välja har passat på och skyndat med sin pensionsansökan.

Exempel

Personen uppnår pensionsåldern i november. Hen har 3 000 euro i månaden i lön och har tjänat in 1 500 euro i pension i början av december (livslängdskoefficienten har beaktats).

1 564 €

Om personen går i ålderspension i januari 2023, uppräknas hens tidigare arbetsinkomster vid pensionsuträkningen först med lönekoefficienten till 2023 års nivå. Pensionen som börjar i januari i är 1 564 euro i månaden.

1 598 €

Om personen går i ålderspension i december 2022, höjs pensionen i januari 2023 enligt arbetspensionsindex. Efter det är hens pension 1 598 euro i månaden.