Behöver pensionsavgifterna höjas eller pensionerna minskas?

En internationell utvärdering av pensionssystemet i Finland publicerades i september. Pensionssystemet är bra på många sätt, men på sikt behövs åtgärder.

Foto av Torben M. Andersen och Mikko Kautto.
Ekonomiforskaren Torben M. Andersen (t.v.) är professor vid Aarhus universitet. Pensions­skyddscentralens verkställande direktör Mikko Kautto tog emot rapporten på ett seminarium som ordnades på Pensionsskyddscentralen 17.9.2021.

Utvärderingen gjordes av professor Torben Andersen från Danmark. I sin rapport, som publicerades i september, säger han att Finland måste fortsätta med reformerna för att stärka finansieringen av pensionerna.

Arbetspensionssystemet i Finland har reformerats flera gånger under de senaste årtiondena. Ganska säkert står vi än en gång inför en reform.

Nya automatiska anpassningsmekanismer ?

I den senaste reformen stärktes finansieringen av pensionerna genom automatiska anpassningsmekanismer, såsom livslängdskoefficienten och justeringar av de lagstadgade pensionsåldersgränserna. I sin nuvarande form räcker de emellertid inte till.

Enligt Andersen kommer man inte att nå en tillräckligt bra balans mellan avgifter och utgifter med de nuvarande anpassningsmekanismerna.

Den finansiella hållbarheten prövas redan under de närmaste årtiondena och i synnerhet på längre sikt, eftersom befolkningsutvecklingen med en låg nativitet och lång livslängd inte kommer att underlätta det hela.

Utöver höjda pensionsavgifter och stärkta anpassningsmekanismer ser Torben Andersen det motiverat att revidera regleringen av placeringsverksamheten och solvensen.

Ingen överraskning

Andersen har analyserat långtidsprognoserna om pensionsavgifter, pensionsutgifter och befolkningsutveckling och han visar klart att ett problem är om inte för handen, så åtminstone under uppsegling. Det är ingen överraskning, Pensionsskyddscentralens långtidskalkyler har visat på detsamma.

Idag är arbetspensionsförsäkringsavgiften i genomsnitt 24,4 % av lönesumman och PSC:s långtidskalkyler har redan visat på ett tryck att höja den med drygt två procentenheter.

Professor Andersen förbisåg inte detta faktum i sin utvärdering av pensionssystemet i Finland.

– Det måste lösas. Om problemet negligeras ökar sannolikheten att det måste göras stora ändringar i framtiden, sade han.

I rapporten ger han inga direkta svar eller explicita förslag till lösning. Snarare lyfter han fram öppna frågor som aktörerna inom pensionssystemet bör söka svar och lösningar på med framförhållning.

Att inte göra någonting alls är det sämsta alternativet. Enligt Andersen skulle det skapa osäkerhet och påverka inkomstfördelningen mellan generationerna.

– Därför är det viktigt att göra upp en reformstrategi där man beslutar om pensionsavgifterna ska höjas för att fondera på förhand inför framtida utgiftsökningar eller om anpassningsmekanismerna ska stärkas.