Försäkrat arbete ger pension

Pension tillväxer endast av försäkrad inkomst. Företagare får arbetspension enligt lagen om pension för företagare (FöPL) och arbetstagare enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL).

Minna har redan i flera år tillverkat pärlsmycken till sina vänner och beslutar att pröva sina vingar som företagare i bisyssla. Hon vet att företagare själva ska ta hand om sin pensionsförsäkring, men det gäller väl inte företagsverksamhet vid sidan om? Hon kommer ju att få pension för sitt stadigvarande lönearbete.

– Lagen om pension för företagare, FöPL, gäller också företagare i bisyssla, rättar Monika Sievänen, chef för avgöranden på Pensionsskyddscentralens juridiska avdelning.

Försäkringsskyldighet enligt FöPL uppkommer när företagarverksamheten har pågått minst fyra månader utan avbrott och den årliga FöPL-arbetsinkomsten överstiger försäkringsgränsen på ca 8 000 euro.

En alldeles anspråkslös företagsverksamhet förutsätter alltså inte en FöPL-försäkring. Det kan vara läget i början för en företagare i bisyssla.

– När företagarverksamheten ökar, lönar det sig absolut att justera FöPL-arbetsinkomsten till rätt nivå, betonar Sievänen.

När företagarverksamheten ökar, lönar det sig absolut att justera FöPL-arbetsinkomsten till rätt nivå.

Lagen känner inte till lättföretagare

Företagares arbetspension grundar sig på lagen om pension för företagare (FöPL) och arbetstagares pension på lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Företagare som anlitar en faktureringstjänst och inte har ett eget FO-nummer kallas ofta för lättföretagare. Lättföretagare är också företagare, som ska sköta sin pensionsförsäkring själva.

Också frilansföretagare, som det finns många av inom kultur- och konstsektorn och bland journalister och fotografer, omfattas av FöPL.

–En yrkesgrupp vars företagarstatus har diskuterats på sistone är tolkar och översättare, säger försäkringsinspektör Britta Lausté på PSC.

Både Sievänen och Lausté är nöjda för att både beställare och arbetsutförare tar kontakt och frågar. Det är i allas intresse att arbetspensionsförsäkringen sköts rätt.

1 Pension för försäkrade inkomster

Företagare tar själva hand om sin lagstadgade pensionsförsäkring. Det gäller också företagare i bisyssla även om huvuddelen av deras pension tillväxer utifrån inkomsterna av lönearbete.

Företagares pensionsavgifter och pensionens belopp grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten. FöPL-arbetsinkomsten är en summa som motsvarar värdet av företagarens egen arbetsinsats. Den kan jämföras med den lön som skulle betalas till en utomstående med samma kompetens.Företagarens övriga sociala trygghet grundar sig också i hög grad på FöPL-arbetsinkomsten.

FöPL-försäkringen är obligatorisk, om arbetsinkomsten är minst 8 063,57 euro om året (år 2021).

2 Pensionsavgiften nästan lika för alla

Arbetspensionsavgiften är ungefär lika stor för både företagare och löntagare. Skillnaden är att företagare betalar hela sin pensionsförsäkringsavgift själva, medan arbetsgivaren betalar största delen av pensionsförsäkringsavgiften för löntagare. År 2021 är försäkringsavgiften för företagare som inte fyllt 53 år eller har fyllt 63 år 24,10 procent av den fastställda FöPL-arbetsinkomsten. För dem som är i åldern 53–62 år är den 25,60 procent. Motsvarande andelar som arbetstagare betalar är 7,15 och 8,65 procent av lönen, medan arbetsgivaren i genomsnitt betalar ca 17 procent av lönen i arbetspensionsavgift.

Den som för första gången startar företagsverksamhet får 22 procents rabatt på FöPL-avgiften i fyra års tid.

3 Pensionsgrundande inkomster syns i arbetspensionsutdraget

Arbetspensionsutdraget innehåller de uppgifter på basis av vilka pensionen räknas. Det är en fin finländsk specialitet att ett och samma utdrag visar uppgifterna om pensionsgrundande inkomst för anställningar inom både den privata och den offentliga sektorn och för företagararbete, såväl på heltid som på deltid.

Man kan studera sin hittills intjänade pension antingen via sitt eget pensionsbolags webbplats eller Pensionsskydds­centralens webbplats www.arbetspen­sion.fi/arbetspensionsutdrag.

Företagarpensionen påverkar inte pensionen för anställningar, utan räknas alltid ovanpå den.

4 Alltid bra att fråga

Om man inte vet om man är skyldig att teckna en pensionsförsäkring får man hjälp hos pensionsförsäkringsbolagen och Pensionsskyddscentralen. De betjänar både dem som utför arbete och funderar på om de är företagare eller löntagare och dem som låter utföra arbete.

Pensionsförsäkringsavgifterna är desamma oberoende av pensionsförsäkringsbolag. FöPL-försäkringsavgiften är avdragsgill i beskattningen.

Företagare som redan får ålderspension behöver inte ha en FöPL-försäkring. FöPL gäller inte heller före 18 års ålder.