Största delen till ålderspensioner

I fjol var arbetspensionsutgifterna 28,8 miljarder euro. Största delen (88 procent) av dem, dvs. drygt 25 miljarder euro, utgjordes av ålderspensioner.

Vid sidan av ålderspensioner betalades det betydligt mindre i andra pensioner. Invalidpensioner betalades för 1,8 miljarder euro och familjepensioner för 1,7 miljarder euro. Specialpensioner för lantbruksföretagare betalades ännu för 46 miljoner och deltidspensioner för 18 miljoner euro.

I ålderspensionsutgiften på mer än 25 miljarder euro ingår partiella förtida ålderspensioner. Allt som allt betalades partiella ålderspensioner för 206 miljoner euro, dvs. mer än specialpensioner för lantbruksföretagare eller deltidspensioner. Endast ca en kvartsmiljon euro betalades i arbetslivspensioner.

För tio år sedan, år 2009, var situationen lite annorlunda. Ålderspensionerna var också då den största utgiftsposten, men deras andel av samtliga arbetspensionsutgifter var 73 procent.

Invalidpensionernas andel var däremot dubbel (13 procent) jämfört med idag. Också familjepensionernas andel var större än idag, drygt åtta procent.

År 2009 betalades fortfarande också en betydlig mängd arbetslöshetspensioner. Deras andel var drygt tre procent av pensionsutgifterna. För tio år sedan var deltidspensionen en populär pensionsform, vars andel av utgiften var en dryg procent.

Förändringarna i pensionsutgifterna talar om förändringar hos pensionstagarna och pensionernas nivåer. Antalet ålderspensionärer har ökat med nästan 350 000 personer på tio år. Samtidigt har ålderspensionernas genomsnittliga nivå höjts reellt med nästan 200 euro.

Antalet sjukpensionärer har däremot minskat med 83 000 personer. Familjepensionstagarnas antal har också minskat med 20 000 personer. Arbetslöshetspension betalades för tio år sedan till mer än 40 000 personer och deltidspension till nästan 30 000.