Heli Backman
– Här på LPA bryr vi oss om odlarna. Vi har ett servicenät som täcker hela landet, säger Heli Backman.

För lantbruksföretagarens trygga vardag

I skördetider lämnade Heli Backman ministeriekvarteret för en grön skogsdunge i Hagalund i Esbo. Hon ville se en annan värld – och imponerades av det hon såg.

Heli Backman kan socialförsäkringslagstiftningen på sina fem fingrar. Hon är välkänd inom arbetspensionssektorns samarbetsnätverk och snart också bland lantbruksföretagarna, eftersom hon ska bli ny vd för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA.

– Här på LPA har jag insett hur socialförsäkringen tryggar lantbruksföretagarnas och primärproducenternas vardag, säger hon.

I Backmans tidigare arbete med lagberedningen på social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning ingick att jämka mellan politiska beslutsfattares och intressebevakningsgruppers åsikter och att beakta många ståndpunkter. Det berättas att hon gjorde en enorm arbetsinsats som överdirektör och var den samlande kraften i otaliga arbetsgrupper.

Lagberedningsarbetet måste ha varit toppintressant för den meriterade juristen. Backman upplever dock att hon tog ett djärvt steg framåt när hon i mitten av september kom till LPA, och hon verkar inte längta tillbaka.

Heli Backman bor i centrum av Helsingfors och åker metro till jobbet i Hagalund i Esbo. I bakgrunden skymtar Västerleden, längs vilken hon åker till fritidsbostaden i Ekenäs.

– Som bäst fokuserar jag på att sätta mig in i saker och ting och lära mig. Förändringen för med sig mycket nytt och intressant, men också en viss kontinuitet.

Hon ser inte sitt nya jobb som någon dramatisk förändring.

– Givetvis är arbetet av en mycket annan typ. Å andra sidan är LPA mycket speciell jämfört med de övriga arbetspensionsanstalterna, säger hon.

LPA har hand om ett betydligt bredare fält av socialförsäkring är arbetspensionsbolagen. LPA sköter också annat än lantbruksföretagarnas pensionsskydd. Den är som en välsorterad specialaffär. På hyllorna finns allt möjligt som en lantbruksföretagare kan behöva: olycksfallsförsäkring, grupplivförsäkring, arbetarskydd och avbytartjänster.

Jag gillar speciellt att pensioner och olycksfallsförsäkring kombineras här.

– Jag gillar speciellt att pensioner och olycksfallsförsäkring kombineras här. Lagberedningen inom båda fälten är något som har stått mig särskilt nära, säger Backman.

Det mest minnesvärda lagberedningsprojektet var kanske ändå reformen av pensionsanstalternas solvensbestämmelser.

– Det var en väldigt trevlig upplevelse för mig som jurist att arbeta tillsammans med försäkringsmatematikerna, säger Backman.

Tidigare har hon också lett en arbetsgrupp som förberett en reform av lagen om pension för företagare, och hon följer naturligtvis med debatten om företagarpensioner. Hon är inte förvånad över att reformförslaget har upprört många. Debatten kommer säkert att fortsätta också när riksdagen har avgjort frågan på det ena eller andra sättet.

– Men det viktigaste är att företagarnas försäkrade inkomst höjs, så att deras sociala trygghet blir bättre.

Det är allt tydligare att vi behöver inhemsk matproduktion.

Matproducenterna utgör den största gruppen i LPA:s försäkringsbestånd. Det finns sammanlagt ca 51 000 lantbruksföretagare, varav 3200 är skogsägare, 900 renskötare och 500 fiskare.

LPA samlar årligen in 157 miljoner euro i avgifter och betalar ut mångfaldigt mer i pensioner, 870 miljoner euro.

Finansieringen av lantbruksföretagarnas pensioner skiljer sig från löntagarpensionerna genom att den bygger på ett fördelningssystem, i likhet med FöPL- systemet. Med andra ord fonderas inga avgifter som tas ut av de försäkrade. Allt går åt som kommer in, och det räcker inte ens till: statens andel är mer 710 miljoner euro årligen, mer än 80 procent av pensionerna till lantbruksföretagarna. På motsvarande sätt utgör statens andel ca 30 procent av FöPL-pensionerna till andra företagare.

LPA har i mer än tio års tid också haft hand om pensionsskyddet för forskare och konstnärer som arbetar på stipendier. Nuförtiden har den hand om nästa 6 000 stipendietagares pensionsförsäkring.

– Stipendietagarnas förmånsbestämda pensionssystem är helt fonderande, till skillnad från lantbruksföretagarnas, och innehåller ingen statlig andel. Stipendietagare betalar sin arbetspensionsförsäkring helt och hållet själva.

Den genomsnittliga försäkringsavgiften för lantbruksföretagare är nästan 14 procent. Stipendietagares genomsnittliga avgift är något lägre, ca 13,3 procent. Stipendietagarnas lägre avgift förklaras av åldersfördelningen bland de försäkrade – en större del av lantbruksföretagarna är i åldern 53–62 år och betalar därför en höjd försäkringsavgift.

Jag ville ännu se en annorlunda värld. Nu jobbar jag ur en annan synvinkel, säger Heli Backman.

Historiska skäl förklarar mycket, eftersom lantbruksföretagarna är en del av den stora berättelsen om det finländska samhället. Återuppbyggnadsåren efter andra världskriget och anskaffningen av bostäder för småbrukare som förlorat sina gårdar är sammanflätade med LPA:s historia.

När lantbruksföretagarna fick sin egen pensionsanstalt år 1970 bestod försäkringsbeståndet av ca en halv miljon småbrukare. Gårdarnas storlek var en bråkdel av de nuvarande.

– Minskningen av försäkringsbeståndet förklaras av dessa historiska skäl och av en brant förändring av åldersstrukturen.

– Historien kommer att följa oss länge till, säger Backman.

Avgifterna som de ca 50 000 försäkrade betalar in räcker inte på långt när till för att täcka de pensioner som utbetalas. LPA har ca 100 000 pensionstagare att betala pension till. Därför betalar staten en stor del.

De höga energikostnaderna anstränger lantbruksföretagarna. Backman understryker att det i dessa tunga tider är särskilt viktigt att ta hand om arbetsförmågan.

– Här på LPA bryr vi oss om odlarna. Vi har ett servicenät som täcker hela landet. Våra ombud och Ta hand om bonden-projektarbetare finns nära de försäkrade och för fram budskapet om tidig omsorg på ett konkret sätt, lovar Backman.

Försörjningsberedskapen och uppskattningen av inhemsk livsmedelsproduktion har kommit i fokus på ett nytt sätt i och med kriserna. Backman konstaterar också att de förändringar som följer av energikrisen inte behöver vara enbart negativa.

– Det är bra att man i samhället tänker på var vi får rena livsmedel och vårt dagliga bröd. Om kriserna omkring oss djupnar, desto tydligare är det att vi behöver matproduktion i hemlandet.

Vill vi ha inhemsk matproduktion i fortsättningen också? Backman ser det som en fråga om värderingarna i samhället.

På grön kvist

Det har blivit något av en sedvänja att den högsta tjänstemannen på social- och hälsovårdsministeriets försäkringsavdelning vid tillfälle övergår till att leda en pensionsanstalt.

Varför inte? Heli Backman har arbetat med lagberedning mycket länge. På social- och hälsovårdsministeriet har hon arbetat i flera omgångar, senast som överdirektör för försäkringsavdelningen. I ett par års tid arbetade hon som direktör för Pensionsskyddscentralens juridiska linje.

Det är inget under att Backman bytt ministeriet mot LPA. Fenomenet är rentav typiskt. T.ex. Outi Antila, Backmans företrädare på ministeriet, blev generaldirektör för Folkpensionsanstalten. Ilmarinens långvariga vd Kari Puro hade varit kanslichef på ministeriet. Teivo Pentikäinen, som kallats arbetspensionsförsäkringssystemets fader, och Jukka Rantala, tidigare vd för Pensionsskyddscentralen, hade också varit överdirektörer för ministeriets försäkringsavdelning.

En del läsare kan undra varför Finansinspektionen (FI) kräver att också Backman, som är djupt insatt i pensionslagstiftningen och socialförsäkringen, går igenom en introduktionsperiod innan hon tar över som vd. Uppenbarligen tillåter FI inga undantag när den som utsetts till uppdraget förutsätts vara väl förtrogen med allt som ingår i verkställande direktörens ansvarsområde.

Backmans introduktionsperiod förväntas fortsätta till februari. Då har den pågått i sex månader.

LPA:s nuvarande vd Päivi Huotari går i pension när introduktionsperioden har slutförts.

Läs intervjun med Huotari på s.30.

Anne Iivonen

HELI BACKMAN

  • Ålder: 52.
  • Arbete: Vd för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA år 2023.
  • Utbildning: juris magister.
  • Källor till lycka: Nära och kära, familjen (make och 23-årig dotter). Bor i Helsingfors, fritidsbostad i Ekenäs.
  • Arbetslivsmotto: Det blir bättre när man gör tillsammans.
  • Förhållande till naturen: Skogen ger lugn och friskar upp.