Pensionsnyheter från andra länder

Pensionsnyheter från olika källor jorden runt och presentationer av pensionssystemen i andra länder.

SVERIGE

Indexhöjning och även nivåhöjning utlovas

Arbetspensionerna höjs med 0,5 procent och garantipensionerna med 0,6 procent år 2021. Pensionsmyndighetens preliminära beräkningar av arbetspensionsindexets förändring visade på minus ännu i början av året.

Dessutom utlovas en nivåhöjning av pensionerna i september 2021. Den grundar sig på ett löfte som statsminister Stefan Löfven gav 1.5.2018 om en 600 kronors bruttohöjning av pensionerna. De som får 11 000–14 000 i månaden i pension ska få höjningen till fullt belopp. Om pensionen är högre än så, blir höjningen mindre. Ingen höjning betalas, om pensionen är högre än ca 17 000 kronor.

Sammanlagt berör höjningarna 1,2 miljoner pensionstagare

Dagens industri 18.9.

Pensionsmyndigheten 16.10. och 23.10.

IRLAND

Regeringen backar om höjning av pensionsåldern

Irlands regering har meddelat att höjningen av pensionsåldern senareläggs. Avsikten var att höja pensionsåldern till 67 år i början av januari, men den hålls tills vidare vid 66 år.

Pensionsåldern blev ett betydande tema inför vårens parlamentsval, när partiet Fianna Fáil ville upphäva den föregående regeringens beslut att höja pensionsåldern och Fine Gael ville höja pensionsåldern.

Den nya koalitionsregeringen, som kompletterad av de gröna består av tre partier, lyckades dock i somras komma överens om att skjuta upp höjningen och tillsätta en pensionskommitté som ska dryfta både frågan om pensionsåldern och pensionssystemets hållbarhet.

Kommitténs rapport förväntas bli färdig till sommaren 2021.

Irish Times 13.10.

STORBRITANNIEN

OECD rekommenderar indexreform

OECD rekommenderar att Storbritannien ändrar pensionsindex från det nuvarande ”trippellåset” till indexering enligt löneutvecklingen. Enligt OECD:s landsrapport är trippellåsjusteringen för dyr i ett samhälle som åldras och plågas av coronapandemin.

Enligt OECD skulle indexändringen fördela kostnaderna jämnare i samhället och förbättra hållbarheten i de offentliga finanserna. Samtidigt skulle den ändå göra det möjligt för pensionstagarna att bli delaktiga av att den allmänna levnadsstandarden höjs.

Trippellåsmekanismen trädde i kraft år 2010 och innebär att pensionerna årligen justeras enligt antingen lönerna, inflationen eller 2,5 procent beroende på vilken av dessa som är högst.

IPE 17.10.

Yahoo Finance UK 14.10.

ISRAEL

Tredje bästa pensionssystemet

Israel kom på tredje plats när den för första gången deltog i Mercer CFA Institute Global Pension Index-jämförelsen, som mäter pensionssystemens tillräcklighet, hållbarhet och administration.

Strukturellt motsvarar pensionssystemet i Israel konceptet i andrar länder som klarat sig bra i jämförelsen. Den bosättningsbaserade folkpensionen är relativt hög och kompletteras av en fullt fonderad avgiftsbestämd arbetspension. Dessutom är befolkningsstrukturen ung och det totala fruktsamhetstalet (3,0) är det högsta bland länderna i jämförelsen.

I Israel blev arbetspensionen obligatorisk först år 2008. Då var pensionsavgiften för lönen upp till lönetaket 2,5 % men har snabbt höjts till nuvarande 18,5 %.

Etk.fi 19.10.

OECD PaG 2019

ESTLAND

Fondpensionslagen inte mot grundlagen

Estlands högsta domstol (Riigikohus) ansåg i sitt beslut att lagen om en reform av fondpensionssystemet inte strider mot grundlagen, även om den bryter mot rätten till jämlikhet, rätten till egendom och friheten att bedriva affärsverksamhet.

Estlands president har krävt att det undersöks om lagen överensstämmer med grundlagen. Enligt den lag som förväntas träda i kraft kan bl.a. inbetalningarna till fondpensionen avbrytas, den försäkrade kan själv välja placeringsobjekten eller be att få ta ut de influtna medlem.

Personer som är födda före år 1983 kan också fortfarande frivilligt ansluta sig till systemet.

The Baltic Times 20.10.

Riigikohus 20.10.

Pensionsåldern är knuten till livslängden

Livslängd: kvinnor 84 år, män 81 år,  Medelpension: 1 660 euro i månaden, Pensionsålder: flexibel från 62 års ålder för arbetspension, 65 år för garantipension

Arbetspensionssystemet i Sverige består av inkomstpension och premiepension. Dessutom omfattas nästan 90 procent av löntagarna av arbetsmarknadsbaserad tjänstepension.

Garantipensionen är arbetspensionsavhängig. Sjukpensionerna är en del av sjukförsäkringen. Efterlevandepension beviljas på viss tid.

Ålderspensionen är avgiftsbestämd. Pension tillväxer på inkomsterna upp till inkomsttaket enligt en fast avgift på 18,5 procent, 16 procentenheter till inkomstpensionen och 2,5 procentenheter till premiepensionen. Det finns ett inkomsttak på ca 4 000 euro i månaden. Avgiften är inte flexibel, men inkomstpensionen är det så att den anpassas till den ekonomiska balansen i inkomstpensionssystemet. Premiepensionen bestäms enligt utvecklingen på aktiemarknaden.

I genomsnitt är totalpensionen, inklusive tjänstepension som komplement till den lagstadgade pensionen, ca 1 660 euro i månaden, ca 1 400 bland kvinnor och nästan 2 000 bland män.

Fr.o.m. år 2020 höjs åldersgränsen för ålderspension steg för steg från 61 till 63 år och fr.o.m. år 2026 knyts pensionsåldern till den utvecklingen av den förväntade livslängden. Både inkomst- och premiepensionen kan också tas ut som partiell pension.

Ålders- och familjepensionerna administreras av Pensionsmyndigheten och sjukpensionerna av Försäkringskassan. Skatteverket tar ut pensionsavgifterna. De försäkrade kan välja mellan ca 480 placeringsfonder för sitt premiepensionskonto.