Svenska fonder ses över, Bangladesh stöder småföretagare

I utrikesspalten berättar vi nyheter om pensioner i andra länder. Den här gången går vi närmare in på Österrikes pensionssystem.

Kanada: Ersättningsnivån höjs

Pensionslönetaket i Kanadas lagstadgade arbetspensionssystem stiger från början av nästa år från 68 500 dollar till 73 500 dollar. Inom det här intervallet av årsinkomster tas 8 procent ut i arbetspensionsavgift. Arbetstagare och arbetsgivare betalar hälften var och företagare hela avgiften.

Grundpensionsavgiften är 11,9 procent som tas ut upp till årsinkomster på 68 500 euro. Den höjdes gradvis med två procentenheter åren 2019–2023. Orsaken till höjningen av avgifterna är att ersättningsgraden för arbetspensionen höjts från 25 procent till 33,3 procent.

Nivån på det totala pensionsskyddet har riskerat bli låg eftersom arbetsmarknadspensionernas omfattning på den privata sektorn har minskat.

Källa: Revenue Agency 1.11.2023.

Egypten: Pensioner i dollar

Egypten har infört ett nytt frivilligt program för pensionssparande. I det nya systemet kan egyptiska medborgare som bor utomlands spara i amerikanska dollar för att få förmåner i dollar vid en pensionsålder efter eget val.

Det nya programmet ger uppskattningsvis 9 miljoner utlandsbosatta egyptier ett nytt sätt att spara till pensionen. Syftet med sparformen är att förstärka landets utländska valutareserver.

Landets valutareserver har under de senaste åren minskat drastiskt till följd av uppåtgående priser för livsmedel och råvaror samt störningar i turismen och handeln.

I Egypten finns också en lagstadgad socialförsäkring.

Källa: SSA 9/2023 ja Daily News Egypt 15.8.2023.

Sverige: Fonder ses över

Sveriges lagstadgade arbetspensionstillgångar på 170 miljarder euro förvaltas av fem olika AP-buffertfonder. Regeringen föreslår åtgärder för att modernisera och effektivisera förvaltningen av pensionsfonderna. Syftet är att utreda en eventuell minskning av antalet fonder och att slå ihop AP6-fonden med AP2-fonden, som förvaltar 37 md euro.

År 2019 infördes betydande förändringar i placeringsreglerna när buffertfonderna fick möjlighet att placera utanför aktiemarknaden. Nu är det fråga om en ny översyn som gäller andra delar av regelverket för fonderna.

Källa: Regeringskansliet 23.10.2023.

Japan: Solnedgångens land

Enligt siffror som inrikesministeriet i Japan publicerade i september är landet världens mest åldrade land. Av befolkningen har tio procent fyllt 80 år. Landet håller också första platsen när det gäller den proportionellt största andelen av befolkningen som är äldre än 65 år. De utgör också 29 procent av befolkningen. Av världens länder bor den näst mest seniora befolkningen i Italien (25 %) och Finland (24 %).

I Japan har sysselsättningen bland dem som fyllt 65 stigit till över 13 procent, men utgifterna för den sociala tryggheten har ändå ökat oroväckande under de senaste åren.

De demografiska och ekonomiska problemen förstoras också av en rekordlåg nativitet och liten immigration.

Källa: BBC News 19.9.2023.

Bangladesh: Mikroföretagare får statssubventionerad pension

Ett nytt arbetspensionssystem har införts i Bangladesh. Det nya allmänna pensionssystemet gör det möjligt för ca hundra miljoner bangladeshare att börja spara till en egen arbetspension. Tidigare har det varit främst offentligt anställda som omfattats av arbetspensionssystemet.

Majoriteten av de yrkesverksamma bangladesharna arbetar inom den inofficiella ekonomin som självständiga företagare.

I det nya systemet finns fyra olika kategorier för olika grupper. Staten stöder de företagare som har låga inkomster genom att betala hälften av arbetspensionsavgifterna. Arbetsgivarna kan betala hälften av avgifterna för sina arbetstagare.

De försäkrades avgifter placeras i statslån, banker och infrastrukturprojekt.

Källa: SSA, International Update september 2023.

Läs mer etk.fi > Arbete och pension utomlands > Pensionssystem i andra länder>

Stora skillnader mellan kvinnor och män

Befolkning: 9 miljoner
Förväntad livslängd för nyfödda: 83
Pensionsålder: 65 år
Ålderspension i genomsnitt: 1 500 €/mån

I Österrike håller övergångsperioden från 2004 års reform att komma till sitt slut. I stället för att som tidigare ha flera olika pensionslagar bestäms reglerna för pensionssystemet nuförtiden i huvudsak enligt en ny allmän pensionslag.

I Österrike grundar pensionen sig på förvärvsarbete. Det finns ingen bosättningsbaserad folkpension, men pensionstagare med små inkomster kan få ett inkomstprövat tillägg till sin pension. Den genomsnittliga ålderspensionen var ca 1 500 euro i månaden år 2022. Männens genomsnittliga pension är fortfarande betydligt högre (1 900 €/mån) än kvinnornas (1 200 €/mån).

I Österrike, så som också i Tyskland, bildas pensionsrätten utöver pensionsåldern också utifrån minimiförsäkringstiden. Kvinnors och mäns pensionsåldrar har tidigare avvikit från varandra, men åren 2024–2033 förenhetligas de. Kvinnornas pensionsålder stiger för att motsvara männens pensionsålder på 65 år.

Det är ändå fortfarande möjligt att få pensionen som förtida om försäkringstiden är tillräcklig. Även de med tunga arbeten har möjlighet att gå i pension tidigare än andra. Tungt arbete fastställs ofta utifrån den energiförbrukning som arbetet kräver.

Pensionssystemet finansieras i huvudsak med försäkringsavgifter och ingen fondering ingår. Den totala avgiften är ca 23 procent av inkomsterna, varav arbetsgivarna betalar lite mer är arbetstagarna. Utöver försäkringsavgifterna stöder staten finansieringen av systemet med en andel som utgör ca en femtedel av helhetsinkomsterna.