En arbetstagares anställning ska sluta innan ålderspensionen kan börja, dvs. uppsägningstiden ska gå ut. I regel är det bra att ansöka om pensionen ungefär en månad innan den ska börja. Fråga mer hos din egen arbetspensionsanstalt.

Stirra dig inte blind på index

Det spelar ingen större roll, om man blir pensionerad före eller efter nyårsfyrverkeriet. Skillnaden mellan arbetspensionsindex och lönekoefficient är nu bara ca en halv procentenhet.

Hösten 2022 funderade många på om det skulle löna sig att gå i pension i slutet av året eller i början av nästa. Situationen var intressant, eftersom löpande pensioner då höjdes exceptionellt generöst.

För att få den maffiga indexhöjningen borde pensionen ha börjat på 2022 års sida. Tidigare har det inte spelat någon väsentlig roll för pensionens storlek om den började i slutet av året eller i början av nästa.

Årsskiftet är den tidpunkt då löpande pensioner uppräknas med arbetspensionsindex. Det grundar sig på förändringarna av konsumentprisindex och förtjänstnivåindex. Genom indexjusteringen säkerställs pensionens köpkraft. I arbetspensionsindex har konsumentpriserna en betydligt större vikt än förtjänstnivåns, dvs. lönernas utveckling. Höjningarna i början av år 2023 var exceptionellt stora på grund av den galopperande inflationen.

Oberoende av vilken tid på året man går i pension, omräknas den begynnande pensionen med lönekoefficienten, som också träder i kraft i början av kalenderåret. Med lönekoefficienten uppräknas den arbetsinkomst som den blivande pensionären haft under sin tid i arbetslivet till att motsvara den nuvarande lönenivån.

På det sättet säkerställs det att pensionen är i rätt proportion till inkomstnivån under arbetslivet. Som namnet säger betonas lönenivåns utveckling i lönekoefficienten, medan inflationens betydelse är relativt liten.

Uppskovsförhöjningen klår indexet

De som får pension vid ingången av år 2024 får sin pension höjd med 5,7 procent enligt arbetspensionsindex. Lönekoefficienten som används vid beräkningen av pensioner som börjar år 2024 är 5,1.

Att löpande pensioner höjs med 5,7 procent betyder alltså inte att den som går i pension i slutet av det här året får 5,7 procent högre pensionen än om hen gick i pension först en månad senare. I år är skillnaden 0,6 procent till fördel för dem som går i pension tidigare. Pensioneringsrushen i slutet av år 2022 åstadkoms av en skillnad på tre procentenheter.

När man funderar på indexens betydelse för ens egen pension är det givetvis också bra att tänka på nyttan av att arbeta en tid till. Obestridliga fördelar är att lönen i allmänhet är större än pensionen och att man alltid tjänar in mer pension när man arbetar. Om man arbetar över sin lägsta pensionsålder, får man dessutom en uppskovsförhöjning som ökar pensionen. Den överstiger effekter av skillnaden mellan index på två månader.

Det är också bra att tänka på den ekonomiska betydelsen av företagshälsovården och eventuella personalförmåner. Man bör också räkna med hur pensionen påverkas av beskattningen och eventuella FPA- förmåner.

1 På vilken sida om årsskiftet lönar det sig att gå i pension?

I början av år 2024 är arbetspensionsindex med vilket löpande arbetspensioner uppräknas 0,6 procentenheter större än lönekoefficienten som används vid beräkningen av nya pensioner. I praktiken betyder det att pensionen blir lika stor oberoende om man börjar ta ut ålderspension i december 2023 eller i januari 2024. Om inflationen dämpas som förväntat, kommer skillnaden att vara liten också i fortsättningen.

Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om arbetspensionsindex och lönekoefficient utgående från PSC:s kalkyler, i allmänhet i slutet av oktober. Efter det är det rätt tidpunkt att fundera på deras effekter.

2 Jämför med hjälp av Arbetspension.fi

Om du har möjlighet att gå i pension i år, kan du jämföra hur index påverkar din pension med hjälp av en räknare på Arbetspension.fi. Räknaren Beräkna din pension har nu en ny meny för detta. Du kan till exempel jämföra en pension som börjar i december med en som börjar i januari.

I vanliga fall är det bra att ansöka om pension ungefär en månad före den tidpunkt då man önskar att pensionen börjar. Din arbetspensionsanstalt ger närmare råd om saken.

Om du ska gå i pension någon gång nästa år, kan du ta reda på hur lönekoefficienten påverkar din pension.

3 Två arbetsmånader till ger tio euro mer i månaden

Om du går i pension i början av december 2023 och din pension då är 1 500 euro i månaden, höjs pensionen med arbetspensionsindex till 1 585 euro i januari. Om du jobbar ännu till slutet av december och får 3 000 euro i månadslön, blir pensionen 1 586 euro i början av januari. Om du fortsätter och jobbar till slutet av januari, blir pensionen 1 596 euro från och med februari.

Om man i exempelfallet alltså arbetar två månader efter den lägsta pensionsåldern, får man tio euro större pension. Pensionen ökar på grund av både ny intjäning och uppskovsförhöjningen som tillkommer när pensionen skjuts upp.

4 Hur mycket höjs min pension, om jag redan är pensionerad?

De som redan är pensionerade får sin pension höjd enligt arbetspensionsindex alltid i början av kalenderåret.

Om du alltså är pensionerad, höjs din pension i början av år 2024 med 5,7 procent jämfört med pensionen år 2023. Man behöver inte ansöka om höjningen.

Både arbetspensionsindex och lönekoefficienten påverkar full ålderspension och partiell ålderspension på samma sätt. De som är födda i december 1962 eller tidigare kan få partiell ålderspension i december i år.