Veritas inleder justeringarna efter semesterperioden. Kundrelationsdirektör Staffan Åberg bedömer att kommunikationen då kommer att lyckas.

FöPL-arbetsinkomsterna synas Justeringarna börjar i sommar

Åtminstone var femte företagare får i år ett förslag från sitt arbetspensionsförsäkringsbolag om justering av arbetsinkomsten. De har två veckor på sig att reagera.

I januari började arbetspensionsförsäkrarnas telefoner ringa, då lagändringen om justering av företagarnas arbetsinkomster enligt lagen om pension för företagare (FöPL) trädde i kraft.

Det centrala målet för reformen är att bestämma rätt nivå på företagarens arbetsinkomst, så att den bättre ska motsvara aktuella förändringar i företagsverksamheten. För pensionsförsäkrare infördes en skyldighet att justera företagares arbetsinkomster med tre års mellanrum.

En del av pensionsbolagen har redan kontaktat sina företagarkunder om det mest centrala innehållet i lagändringen. Näst i tur står de egentliga justeringsförslagen som sänds till dem vilkas arbetsinkomst eventuellt behöver justeras enligt lagen.

Ett justeringsförslag på FöPL-försäkringen skickas i år till de företagare som varit FöPL-försäkrade i minst tre år, vars arbetsinkomst är under 15 000 euro årligen och som inte gjort några större ändringar i sin arbetsinkomst under de senaste tre åren.

Branschens tre största pensionsförsäkringsbolag, Elo, Ilmarinen och Varma, har meddelat att de inleder sina justeringar i perioden maj-juni.

Veritas har meddelat att de inleder sina justeringar i sommarens slutskede.

– Vi anser att det är bättre ur både personalens och våra företagarkunders synvinkel att vi inleder justeringarna efter semesterperioden. Företagaren måste ju svara på förslaget inom två veckor om hen inte är nöjd med det, säger Veritas kundrelationsdirektör Staffan Åberg.

Med ett litet tidsuppskov vill man försäkra sig om att det finns en fungerande process för justeringarna och att kommunikationen är förståelig och klar.

– I normala fall brukar företagare ändra sin arbetsinkomst under de två tre första åren. Om en förändring inte skett efter det, är det ganska sannolikt att inkomsten behöver justeras uppåt, berättar Åberg.

FöPL-arbetsinkomsten som ligger till grund för försäkringsskyddet kan också vara motiverat låg, till exempel om arbetet sker på deltid.

Åberg uppskattar att justeringen i år gäller ca en fjärdedel av Veritas FöPL-försäkrade kunder. En liknande andel uppskattas också på Varma. Ilmarinen och Elo har å sin sida meddelat att uppemot var femte av deras FöPL-försäkrade kunder kommer att få en begäran om justering.

För att fastställa en arbetsinkomst jämför pensionsbolaget branschens medianlön med bland annat företagarens arbetsinsats och företagarverksamhetens omfattning under de senaste tre åren, med betoning på det senaste året. Pensionsbolaget ger därefter företagaren ett justeringsförslag som företagaren sedan kan godkänna som sådant eller motivera en ändring.

Företagarna är mer eller mindre förvirrade av situationen.

– På företagarsidan har meddelandena från försäkringsbolagen om de stundande justeringarna väckt förvirring, berättar Harri Hellstén, chef för arbetsmarknadsärenden på Företagarna i Finland.

Han betonar att det för många inte stått klart att det handlar om bolagens lagstadgade informationsplikt. Dessutom är en del av företagarna ”allmänt känsliga för kontaktförsök från pensionsbolag”.

Däremot har många lugnats av att avgiften enligt lagen kommer att höjas med högst 85 euro i månaden. Enligt Företagarna i Finland har rykten om höjningar på upp till hundratals euro florerat bland företagare. Att se till att korrekt information sprids via alla tänkbara forum är därför fortfarande av vikt.

Vid fastställandet av FöPL-arbetsinkomsten bör arbetspensionsbolagen ge företagarna råd om rätt arbetsinkomstnivå och fastställa en med företagaren överenskommen försäkringsnivå. Principen är att den årliga arbetsinkomsten ska motsvara en sådan lön eller ersättning som skulle vara skälig om företagaren avlönade en person med motsvarande yrkesskicklighet för att utföra hens arbete.

Förvånansvärt många företagares fastställda arbetsinkomst har ändå blivit mycket låg.

Fyra punkter om FöPL-justeringarna

1 Under 15 000 euros arbetsinkomster synas först

Arbetspensionsbolagen börjar med att granska de FöPL-försäkrade som har haft en FöPL-försäkring i kraft före lagändringen trädde i kraft, och vars fastställda arbetsinkomst är under 15 000 euro.

De som inte gjort någon betydande förändring i sin arbetsinkomst under de senaste tre åren granskas. Som betydande räknas förändringar på minst 15 procent. Över hälften av företagarna har en arbetsinkomst på mindre än 15 000 euro.

2 Allas FöPL-arbetsinkomst granskas

Hädanefter kommer alla företagares arbetsinkomst att granskas med tre års mellanrum. Nästa år kommer en förfrågan att skickas till alla de vars arbetsinkomst är 15 000–25 000 om året och som inte gjort någon betydande förändring i sin arbetsinkomst under de tre senaste åren.Under år 2025 kommer alla kvarvarande arbetsinkomster, det vill säga de som uppgår till över 25 000 euro om året att granskas.

3 Hur mycket kan arbetsinkomsten höjas?

Arbetspensionsbolagets förslag på ny FöPL-arbetsinkomst kan vara högst 4 000 euro högre än företagarens senaste fastslagna årliga arbetsinkomst. Med en 4 000 euros höjning stiger den månatliga avgiften med 85 euro i månaden.

FöPL-avgiften är avdragsgill i beskattningen, så i verkligheten kommer betalningssumman att bli mindre än så. Motsvarande avgiftshöjning kan göras på nytt efter tre års tid.

Arbetsinkomsten kan också höjas mer än så, på företagarens egen begäran. Företagaren kan också motivera varför arbetsinkomsten inte bör höjas. Arbetsinkomsten kan också sänkas. För en del av företagarna kommer justeringen inte att leda till en ändring i den nuvarande arbetsinkomsten.

4 Registeruppgifter som grund

Arbetspensionsbolagen har tillgång till en gemensam beräkningstjänst som baserar sig på Statistikcentralens uppgifter om olika branschers medianlön. Information om företagens omsättning fås från Skattemyndigheten.

Löneuppgifter om andra eventuella arbeten används för att bedöma om företagsverksamheten är ett deltidsarbete. I resultatet som ges av räknaren finns en marginal på 30 procent åt båda hållen.