A1-intyg för korta mötes- och affärsresor endast vid behov

Med ett A1-intyg kan den som tillfälligt blivit utsänd till ett annat EU- eller avtalsland bevisa att hen är socialförsäkrad i Finland.

När en arbetstagare börjar arbeta utomlands ska arbetsgivaren betala socialförsäkringsavgifterna i arbetslandet.  Den som blir utsänd för att arbeta tillfälligt i ett annat EU-land eller avtalsland kan emellertid fortfarande omfattas av den sociala tryggheten i Finland, om hen har beviljats ett A1-intyg.

Arbetsgivaren ska ansöka om intyget genom Pensionsskyddscentralens e-tjänst. Företagare och de som arbetar på ett stipendium ansöker själva om intyg. Intyget är avgiftsfritt. Det europeiska sjukvårdskortet eller en reseförsäkring ersätter inte A1-intyget.

Bestämmelser om ansökan om A1-intyg finns i EU-förordningen om social trygghet. I förordningen fastställs det ingen tidsgräns för hur korta arbetsperioder utomlands man ska söka intyg.

För korta konferens-, arbets- och tjänsteresor behöver man enligt Pensionsskyddscentralens anvisningar dock inte söka A1-intyg, om man inte vet att det mottagande landet kräver det.

Om det senare framgår behov av A1-intyg, t.ex. om någon i utlandet kräver det eller om det sker ett olycksfall i arbetet på arbetsresan, kan man ansöka om intyget i efterskott. ​

Arbetsgivaren bör dock beakta att om arbetet utomlands utförs t.ex. på ett bygge eller i en industrianläggning, kan arbetstagaren behöva visa upp ett A1-intyg för att få tillträde till arbetsplatsen, även om det är fråga om ett kort besök på en dag.

Om arbetsgivaren är osäker på om det behövs ett A1-intyg, kan den alltid ansöka om intyg oberoende av arbetsresans längd.

Om arbetstagaren arbetar utomlands i flera perioder, ska man ansöka om A1-intyg. Det går att ansöka om intyg för upp till två år i sänder och intyget gäller för alla perioder med utlandsarbete under den tiden.