Pensionsnyheter från andra länder

I den här spalten återges pensionsnyheter ur olika källor ute i världen. Ett land presenteras närmare, Belgien denna gång.

Pensionsbesparingar i bitcoin

I USA erbjuder Fidelity, den största förvaltaren av 401k-pensionerna, fr.o.m. år 2023 en möjlighet att ha en del av pensionsbesparingarna i bitcoin. Det förutsätter att arbetsgivaren särskilt tillåter det. 401k-pensionerna är avgiftsbaserade tilläggspensioner som erbjuds av arbetsgivarna. Namnet härstammar från skatteparagrafen.

I fortsättningen kan arbetstagaren placera en del av sina pensionsbesparingar i bitcoin. Preliminärt ska arbetstagare kunna placera högst 20 procent av sina pensionsavgifter i bitcoin eller någon annan kryptovaluta som arbetsgivaren godkänt. Arbetsministeriet, som övervakar 401k-pensionerna, har förhållit sig kritiskt till att pensionsbesparingar placeras i kryptovalutor.

New York Times 26.4.2022

Uber ska beakta sharia i pensionsbesparingarna

Enligt högsta domstolen i Storbritannien betraktas Uber-chaufförerna som anställda. Beslutet trädde i kraft i fjol. I och med att Uber-chaufförerna nu anses vara arbetstagare fick de rätt till arbetspension som arbetsgivaren erbjuder.

Enligt den brittiska lagstiftningen ska de försäkrade ha möjlighet att spara i enlighet med de krav som deras religiösa övertygelse ställer. Det innebär att muslimer har rätt att spara enligt sharia. Den arbetspension som Uber idag erbjuder ger inte denna möjlighet. Chaufförernas förening planerar att stämma Uber, om situationen inte ändras.

Sharia förbjuder bl.a. skuld- och ränteinstrument och placeringar i alkohol, hasardspel och vapenindustri. Största delen av Uber-chaufförerna är muslimer.

Financial Times 19.4.2022

Förslag om långsammare höjning av pensionsåldern

Danmarks pensionskommission föreslår att den takt som pensionsåldern ska höjas med ska halveras från den överenskomna. Förslaget innebär att pensionsåldern i Danmark inte längre automatiskt ska följa den förväntade livslängden 1:1.

Enligt kommissionens förslag ska pensionsåldern höjas med ett halvt år i taget från och med år 2040. Enligt de tidigare planerna skulle pensionsåldern höjas med ett år i taget.

Om kommissionens förslag godkänns, förutspås pensionsåldern stiga till 74 år fram till sekelskiftet. Den nya prognosen visar på tre år mindre än tidigare prognoser.

T.ex. för dem som blir myndiga år 2022 innebär det att deras förutspådda pensionsålder blir två år lägre än den nuvarande prognosen 72,5 år.

För närvarande har olika åldersgrupper i Danmark olika pensionsålder. För dem som är födda åren 1955–1960 är pensionsåldern 67 år.

Berlingske 5.5.2022

Rekordhöga indexjusteringar

De indexhöjningar av pensionerna i Tyskland som träder i kraft i början av juli är de högsta på nästan 40 år. I de västra delstaterna är indexjusteringen 5,35 procent och i de östra 6,12 procent.

I bakgrunden till höjningarna finns kraftiga löneökningar under år 2021. Enligt socialminister Hubertus Heil (SPD) visar höjningarna, som ca 21 miljoner pensionstagare får, att pensionssystemet också fungerar vid kraftiga prishöjningar och en internationell kris.

Den regionala öst- och västindelningen, som följer de gamla statsgränserna, upphör när indexjusteringarna förenhetligas år 2025 så att de är lika i hela Tyskland.

Süddeutsche Zeitung 22.3.2022 Bundesministerium für Arbeit und Soziales 13.4.2022

Privat pensionssparkonto införs på prov

I april skedde någonting historiskt på finansmarknaden i Kina, när det första privata pensionssparkontot infördes. Målet med det nya pensionssparkontot är att förbättra kinesernas pensioner och få in mera medel på finansmarknaden i landet.

Arbetstagare som valt pensionssparkontot kan deponera 12 000 yan (ca 1 700 euro) om året på kontot och placera dem i långsiktiga placeringsinstrument med låg risk. Pensionssparkontot är i försöksbruk i flera städer i Kina. Nästa år ska det införas i hela landet.

År 2020 hade det i fonderats 258 miljarder dollar för pensioner i Kina. Det motsvarar endast ca två procent av BNP, bedömer riskhanterings- och försäkringskonsultföretaget Willis Towers Watson. Befolkningen i Kina åldras snabbt. Den andel av befolkningen som fyllt 65 år uppskattas överstiga 26 procent senast år 2050.

Pensionssparkontot kommer sannolikt att leda till en rusning av utländska försäkringsbolag och kapitalförvaltare på den kinesiska marknaden.

Financial Times 21.4., Reuters 21.4.

Ständig utveckling

Befolkning: 11,6 miljoner
Förväntad livslängd: män 78,5 år, kvinnor 83,1 år
Pensionsålder: 65 år

Den lagstadgade arbetspensionsavgiften i Belgien är 16,36 procent, varav arbetsgivarens andel är 8,86 procent och arbetstagarens 7,5 procent.Pensionsåldern är 65 år, men det är möjligt att gå i pension tidigare, om man har arbetat i minst 40 år.

Pensionsåldern höjs till 67 år 2030. Ålderspensionärer kan arbeta utan inkomstgräns.

Arbetspensionens storlek är beroende av tiden i arbetslivet, lönen och civilståndet. Reglerna för företagare är huvudsakligen desamma som för arbetstagare. För företagarnas pensionsskydd ansvarar deras egen socialförsäkringsinstitution INASTI.

Lagförslag om pensionsreformer har gjorts av en självständig akademisk pensionskommission, som grundades 2015, och systemet har reformerats flera gånger under de senaste åren, av olika regeringar. Pensionsåldern har höjts och minimipensionerna förbättrats. Det har också fastställts kriterier för vad som betraktas som ansträngande arbete, och deltidspensionerna har reformerats. Arbetsmarknadspensionerna har också gjorts klarare och man har försökt göra dem tillgängliga för fler.

Vid sidan av den lagstadgade pensionen har förvärvsarbetande arbetsmarknadspensioner. Ett särdrag är att människor av skatteskäl ofta tar ut hela arbetsmarknadspensionen när de går i pension och deponerar den på sitt bankkonto. Enligt undersökningar är det inte typiskt att hela den engångsbetalade pensionen används genast eller placeras, utan pengarna stannar på bankkontot.

Belgien har en särskild pensionsombudsman, som behandlar klagomål och ger rekommendationer om de lagstadgade pensionerna.

Arbetspensionssystemet skapades strax efter det andra världskriget. Pensioner började utbetalas genast, vilket naturligt medförde att pensionssystemet blev ett fördelningssystem.