Carl Haglund tillträder som vd för pensionsbolaget Veritas i sommar. Insikten att man måste bereda sig på kriser har han haft redan länge.

Det gamla narrativet gäller inte längre

Carl Haglund tillträder som vd för pensionsbolaget Veritas i sommar. Insikten att man måste bereda sig på kriser har han haft redan länge.

Carl Haglund är bekant i synnerhet för många finlandssvenskar genom sin långa medverkan i Svenska folkpartiet. Han har varit riksdagsledamot, försvarsminister och europarlamentariker. Efter finanskrisen 2008 satt Haglund i Europaparlamentet i det utskott som ändrade solvensregleringen inom finanssektorn.

Som bäst försöker man upprätthålla en stabilitet i Europa under en ökande osäkerhet. Pensionsbolagen gör dagligen stresstest för att se till att värdet på deras placeringstillgångar inte sjunker ens i närheten av solvensgränsen.

Som blivande vd för Veritas säger Haglund att man redan i början av året började förbereda sig på vad centralbankspolitiken och den ökande inflationen skulle föra med sig. Fullt allvar blev det när Ryssland anföll Ukraina den 24 februari. Börskurserna störtade neråt och händelserna i den globala ekonomin kändes också i Finland. På arbetspensionsbolagen följer man intensivt aktieriskerna, i synnerhet i krislägen.

– Just nu ser det världsekonomiska läget allvarligt ut på grund av inflationen, kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland, säger Haglund.

EU:s sanktioner mot Ryssland kräver mycket arbete inom finanssektorn och syns också i arbetspensionsbolagens verksamhet. Man reder ut ägarförhållanden, eftersom det inte är möjligt att samarbeta med företag eller personer som omfattas av sanktionerna. Man måste vara på alerten.

På Veritas har man under våren genomfört omställningsförhandlingar, som ledde till att 17 personers anställningar avslutas. Före det hade Veritas ca 165 anställda. Verksamheten omorganiseras och en del byter uppgifter inom bolaget.

– Beredskap hör till arbetspensionsförsäkringens kärna. Omställningsförhandlingarna kan också ses som ett slags beredskapsarbete. Det handlar om att vi ser till att bolaget kan fungera på lång sikt.

Haglund är lösningsorienterad och har siktet inställt på framtiden. Den demografiska utvecklingen ställer välfärdssamhället och arbetspensionssystemet inför utmaningar. Det är en realitet som Haglund gärna vill höra debatteras mera i samhället.

– Narrativet som omfattar flera generationer har utgått från att pensionen ska motsvara 60 procent av inkomstnivån under den yrkesaktiva tiden. Det gäller inte längre, säger han. Det innebär en väsentlig förändring att de årskullar som förvärvsarbetar blir mindre.

Haglund har börjat med att studera Veritas verksamhetsmodeller och funderar tillsammans med medarbetarna på hur processerna kan göras ännu smidigare för kunderna. 

Haglund ser det som en risk att människor inte är medvetna om hurdan pension de kommer att få och inser det för sent.

– Det är vår uppgift att öka kunskapen om pensionerna och deras nivå, så att folk i tid kan börja tänka på om de kommer att ha en tillräcklig inkomst som pensionärer, säger han.

Haglund är 43 år gammal, i sina bästa år med tanke på arbetet. De som är ännu yngre kommer att drabbas hårdare av förändringarna i pensionernas nivå.

– Med tanke på de unga skulle det vara önskvärt och vettigt att de som arbetar också kan ha positiva pensionsutsikter. Det spelar också en roll för systemets legitimitet.

– Arbetsrelaterad invandring borde underlättas betydligt, så att nyanlända skulle komma smidigt in i arbetslivet här, säger Haglund. Det skulle också stärka pensionssystemet.

Som tillträdande vd för ett pensionsförsäkringsbolag har Haglund fått sätta sig in i många detaljer i verksamheten. Han blev anställd som direktör på Veritas i höstas och genomgår ett nio månader långt introduktionsprogram.

Haglund är ingen nybörjare som beslutsfattare, men enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag ska verkställande direktören vara väl ansedd och ha god kännedom om arbetspensionsförsäkringsverksamhet, placeringsverksamhet och företagsledning. Kravet på en omfattande introduktion bygger alltså på lagen och övervakas av Finansinspektionen.

Medan introduktionsprogrammet pågår sköts vd-uppgiften av Veritas ekonomidirektör Tommy Sandås som ställföreträdare. Den tidigare vd:n Carl Pettersson tillträdde som vd för arbetspensionsbolaget Elo i oktober i fjol.

– Pensionssektorn var bekant för mig från förut, men jag har givetvis också fått ta mig an en hel del nya frågor. Jag har satt mig in i bolagets försäkringsrörelse och fått en uppfattning om våra försäkringskunders behov.

Det som idag är Veritas har sina rötter i försäkringsbolaget Verdandi, som grundades redan år 1905 i Åbo. Lagstadgad arbetspensionsförsäkring har bolaget idkat sedan år 1962, då arbetspensionssystemet trädde i kraft. Idag har Veritas hand om mer än 116 000 personers arbetspensionsskydd. Det betalar ut mer än 600 miljoner euro i pensioner per år.

Veritas är starkt i de svenskspråkiga områdena på västkusten och Åland och i Nyland, huvudstadsregionen medräknad. Veritas och Pensions-Alandia gick samman år 2019. Veritas är det enda pensionsbolaget som inte har sitt huvudkontor i huvudstadsregionen, utan i Åbo. Tidigare var huvudkontoret vid Aura å, men har nyligen flyttat in i nya lokaler i Kuppis. Placeringsenheten finns i Helsingfors.

I likhet med de övriga arbetspensionsaktörerna stärkte Veritas sin solvens i fjol. Solvenskapitalet ökade till mer än en miljard euro och var 1,8-faldigt i relation till solvensgränsen.

– Det finns all orsak att vänta att avkastningen i år blir låg, säger Haglund. Under goda år har man kunnat stärka pensionssystemets buffertar. I år är läget mycket annorlunda på grund av instabiliteten i omvärlden.

Erfarenheten från politiken skymtar i bakgrunden, när Haglund säger att han inte skulle lägga bestämmanderätten om pensionssystemet enbart i politikernas händer.

– Arbetspensionssystemet kan inte utvecklas utan arbetsmarknadsparternas samtycke. Vår kultur har utformats så att arbetsgivarna och arbetstagarna upplever att de har en viss äganderätt.

Trots att Veritas till skillnad från de tre övriga arbetspensionsbolagen inte är ömsesidigt, är arbetstagar- och arbetsgivarsidorna representerade också i dess förvaltning. Veritas är ett onoterat aktiebolag.

Haglund anser att arbetsmarknadsparterna under årtiondenas lopp har visat att de har en förmåga att utveckla systemet.

– Jag är inte övertygad om att politiker skulle göra det bättre. Politiken har blivit allt kortsiktigare.

Carl Haglund

  • Ålder: 43
  • Arbetsuppgift: tillträder som vd för Veritas i sommar, arbetar till dess som direktör och ledningsgruppsmedlem med ansvar för utvecklingsprojekt
  • Utbildning: ekonomie magister, har också studerat offentlig förvaltning vid Åbo Akademi
  • Källor till lycka: socialt umgänge och möten med människor, vänner, familjen och barnen (10 och 12 år)
  • Motto: Det ordnar sig!