Lönesumman påverkades inte mycket av corona

Arbetspensionerna finansieras dels med respektive års pensionsavgifter, dels ur fonderna. År 2020 var arbetspensionsutgifterna ca 30 miljarder euro. Ca 19 miljarder av utgifterna täcktes med arbetspensionsavgifterna och ca 11 miljarder euro med andra betalningsandelar och pensionsfonderna.

I genomsnitt är arbetspensionsavgiften en knapp fjärdedel av arbetsinkomsten. År 2020 var arbetsinkomsterna, dvs. arbetsinkomstsumman, sammanlagt ca 92 miljarder euro och premieinkomsten ca 22 miljarder euro. Premieinkomsten var en miljard euro mindre än år 2019. Arbetsinkomstsummans ökning var noll till följd av coronapandemin.

För ett drygt år sedan, vid coronapandemins första våg i april 2020, stiftade riksdagen en lag om temporär sänkning av försäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare. ArPL-avgiften sänktes temporärt med 2,6 procentenheter från maj till december. Sänkningen utgjorde sammanlagt en miljard euro och hänförde sig till arbetsgivarnas avgiftsandel. Genom sänkningen lättades arbetsgivarnas arbetskraftskostnader under undantagsförhållandena.

Det är bra att komma ihåg att det samtidigt lagstiftades om att den minskning av pensionstillgångarna som avgiftssänkningen orsakade ska samlas in på nytt åren 2022-2025 genom att höja arbetsgivarnas avgiftsandel. En motsvarande sänkning fastställdes också i beräkningsgrunderna för arbetspensionsanstalterna. Arbetspensionsbolagens kundåterbäringar år 2021 begränsades samtidigt till en tredjedel.

Vid sidan av att avgiften sänktes temporärt gavs arbetsgivarna några månaders anstånd med att betala arbetspensionsförsäkringsavgifterna för våren. Betalningsanståndet gällde både den offentliga och den privata sektorn.

I motsats till vad man ännu på våren trodde, minskade lönesumman inte år 2020. Lönesumman inom den offentliga sektorn ökade med nästan 2 procent. Den privata sektorns lönesumma minskade däremot med en dryg procent. Coronapandemin påverkade alltså särskilt den privata sektorn. Företagarnas arbetsinkomstsummor förändrades inte betydligt. Det var överraskande med tanke på att coronapandemin medförde betydlig skada för många företag.

I figuren visas arbetstagarnas lönesummor månadsvis sammanlagt för åren 2019 och 2020 utgående från Pensionsskyddscentralens månatliga uppföljningsstatistik över lönesummorna. Figuren åskådliggör hur coronapandemin minskade lönesumman sedan våren. I december var lönesumman på en högre nivå än året innan. Det är också värt att notera skillnaden mellan de månatliga summorna på sommarperioden.

Redaktion och sakkunniga

Jaakko Aho,
Aktuariechef,
PSC  
Kimmo Koivurinne,
Analytiker,
Tela
Eeva Puuperä, Kostnadsfördelningsspecialist,
PSC
Maija Schrall,
Statistikplanerare,
Tela