Kuvituskuvassa vanha pöytälaskukone, jonka näppäimistö lähikuvassa ja sijnä näkyvät numerot 50, 60 ja 70.

Särskilda pensionsåldrar försvinner

Yrkesbaserade och personliga pensionsåldrar kommer snart att försvinna till följd av naturlig avgång. Arbete utomlands kan emellertid ge pension vid en lägre eller högre ålder än arbete i Finland.

En överväldigande majoritet av jämngamla personer som fötts i Finland eller har arbetat i Finland kan gå samtidigt i ålderspension. Det gäller emellertid inte alla.

Det finns vissa yrken där man i samband med pensiosreformer har kunnat välja en lägre pensionsålder, och det finns de för vilka det i samband med en pensionsreform har beräknats en personlig pensionsålder oberoende av yrke. Gemensamt för båda grupperna är att personerna har arbetat inom den offentliga sektorn.

Av de ca 700 000 personer som är pensionsförsäkrade hos Keva, den offentliga sektorns pensionsanstalt, har ca 5 000 en yrkesbaserad pensionsålder. Största delen av dem kan gå i pension före 63 års ålder, om de vill. Ca 14 000 försäkrade hos Keva har en personlig pensionsålder. Ingendera gruppen ökar.

– Offentligt anställda hade en möjlighet att i samband med pensionsreformen år 1989 skriftligt meddela om de ville behålla den lägre pensionsålder som gällt dittills, säger pensionsdirektör Eija Korhonen på Keva.

Pensionen blir större, om man arbetar längre.

Enligt Korhonen har många ändå valt att fortsätta arbeta, eftersom pensionen blir större, om man arbetar längre.

De personliga pensionsåldrarna uppstod när pensionsskyddet inom den offentliga sektorn gjordes enhetligare med den privata sektorn på 1990-talet. Den personliga pensionsåldern är ofta högre än den nuvarande lagstadgade lägsta pensionsåldern.

Tidigare pension är möjlig också för t.ex. balettdansare och militärer. De förstnämnda är försäkrade i en privat pensionskassa och ingår inte i Kevas siffror. Militärerna har däremot en egen pensionsålder som hänför sig till den militära tjänsten och försvaret och inte räknas som en yrkesbaserad pensionsålder.

Man kan ta reda på sin yrkesbaserade eller personliga pensionsålder i Kevas e-tjänst Min pension.

Pensionsåldern kan avvika från den vanliga också när det gäller pension för arbete i ett annat land. T.ex. pension för arbete i Sverige kan man börja ta ut redan vid fyllda 62. Pension som intjänats i Italien får man däremot vänta på tills man fyller 67.

Man ansöker om pension för arbete i EU-länderna via Pensionskyddscentralen (PSC).

– Det kommer ofta som en överraskning för ester som bor i Finland, när de söker pension från Estland, berättar specialsakkunnig Anna Hintsanen vid PSC:s utlandstjänster.

1 Yrkesbaserad pensionsålder höjs

Den som valt en yrkesbaserad pension kan gå i pension vid den åldern, om hen arbetar inom den offentliga sektorn ända till pensionsålder. Om man börjar jobba inom den privata sektorn, går man miste om rätten till den yrkesbaserade pensionsåldern.

I 2017 års pensionsreform höjdes den yrkesbaserade pensionsåldern steg för steg. Exempelvis en klasslärare som valt en lägre pensionsålder och uppnådde sin yrkesbaserade pensionsålder år 2022 kunde inte gå i pensionvid 60 års ålder utan först när födelsedagstårtan hade 61 ¼ ljus.

En jämnårig polis som hade tänkt gå i pension vid fyllda 58 måste fortsätta reda ut brott tills hen fyllde 59 år och 3 månader.

2 Personlig pensionsålder ofta hög

Den personliga pensionsåldern är ofta högre än den lägsta åldern för ålderspension. De personliga pensionsåldrarna hänger ihop med högre pensionstillväxt och en tilläggspensionsandel enligt lagstiftning som gällde före år 1995, om anställningen fortgår utan avbrott ända till den personliga pensionsåldern.

Vid 2005 års pensionsreform bibehöll endast de som var födda före år 1960 den personliga pensionsålderns inverkan på tilläggspensionsandelen.

De som har en personlig pensionsålder kan gå i pension redan vid den lägsta pensionsåldern för sin åldersgrupp, men går i så fall miste om den högre pensionstillväxten och tilläggspensionen. Man kan också arbeta vidare efter den personliga pensionåldern.

3 Estnisk pensionsålder nära finsk

I Estland är pensionsåldern nästan densamma som i Finland och knyts till den förväntade livslängden fr.o.m. år 2027. Det finns emellertid fler möjligheter att få pension i förtid.

Det kan uppstå problem om man får förtida pension och blir sjuk och får sjukdagpenning eller blir arbetslös före den officiella lägsta pensionsåldern i Finland.

För ester som bor i Finland kommer det ofta som en överraskning att de ska ansöka om sin estniska arbetspension genom Pensionsskyddscentralen. Pensionsbeslutet kommer inte snabbare om man lämnar in ansökan på semesterresan i Estland, tvärtom.

4 Utländsk pension oftast från Sverige

Fast största delen av de finländare som arbetade i Sverige på 1960–70-talet redan får sin välförtjänta ålderspension är Sverige fortfarande det land dit flest ansökningar om utländs pension går.

Också sommarjobb kan ge pension, om lönen översteg en viss miniminivå. Sverige har inte haft åldersgränser för pensionsgrundande arbete. Pensionsmyndigheten i Sverige skickar besked om pensionsrätten till de finländare vilkas kontaktuppgifter de har. Det har också varit möjligt att få pension från Sverige för man har varit bosatt där. Denna rätt upphör för dem som bor utanför Sverige i slutet av år 2022. En riktålder för pension tas i bruk i Sverige år 2026.