Hyvä sijoitusvuosi entisten jatkoksi

Sijoitustuotot

kasvattaneet työeläkevaroja

Kolmen viime vuoden aikana työeläkesijoitukset ovat tuottaneet keskimäärin 6,8 prosenttia vuotta kohti yli kuluttajahintojen nousun.

Teksti ja grafiikka Reijo Vanne

Työeläkevarat suhteessa bruttokansantuotteeseen ovat nousseet kolmessa vuodessa 69 prosentista 85 prosenttiin. Samaan ajanjaksoon on ajoittunut myös se, että työeläkevaroista on alettu ottaa eläkkeisiin enemmän kuin työssä olevien eläkemaksuista rahastoidaan.

Rahavirtojen kääntyminen väestön ikääntymisen myötä on alusta alkaen ollut yksi eläkerahastoinnin tarkoitus.

Sijoitusvarojen markkina-arvo oli 172,5 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa. Korkosijoituksia oli 71,0 miljardia (41,2 prosenttia), kiinteistösijoituksia 17,1 miljardia (9,9 prosenttia) ja muita sijoituksia 84,4 miljardia (48,9 prosenttia).

Korkosijoituksissa suurin sijoitusluokka oli julkisyhteisöjen ja yritysten joukkovelkakirjat, joita oli 58,9 miljardia. Niiden osuus oli 34,2 prosenttia kaikista varoista. Muissa sijoituksissa noteeratut sijoitukset olivat samansuuruinen sijoitusluokka.

Yksityisten alojen työeläkevakuuttajilla oli sijoitusvaroja 110,3 ja julkisten alojen työeläkevakuuttajilla 62,2 miljardia euroa vuoden 2014 lopussa.

Koko työeläkealan sijoituksille saatiin 7,4 prosentin tuotto vuonna 2014. Korkosijoitukset tuottivat 4,4 ja kiinteistösijoitukset 5,4 prosenttia. Muut sijoitukset, joista suurin osa oli noteerattuja osakkeita, tuottivat 10,7 prosenttia.

Yksityisten alojen sijoitusten keskituotto oli 6,8 ja julkisten alojen sijoitusten 8,5 prosenttia.

Työeläkelaitosten avainlukuja vuodelta 2014

Yhtiöt (TyEL, YEL)

Säätiöt (TyEL)

Kassat (TyEL, YEL)

MEK (MEL)

MELA (MYEL)

Keva/ VER (VaEL)

Keva (KuEL)

KKR (KiEL)

Yhteensä

Vakuutetut (lkm)

1 773 161

19 963

26 467

7 725

70 754

145 000

525 000

19 000

2 587 070

Eläkkeensaajat (lkm) *

1 044 804

19 868

25 634

8 638

129 611

270 000

373 000

17 900

1 889 455

Palkkasumma/työtulo (milj. €)

54 911,6

1 047,3

1 077,9

268,1

1 404,0

6 512,7

16 670,0

511,6

82 403,2

Tulot (milj. €)

Vakuutusmaksutulo **

12 721,8

227,0

223,9

61,1

191,3

1 756,6

5 164,4

190,8

20 536,9

Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa

3 922,0

177,2

187,8

45,5

5,8

460,9

3 350,7

97,3

8 247,2

Yhteensä

16 643,8

404,2

411,7

106,6

197,1

2 217,5

8 515,1

288,1

28 784,1

Kulut (milj. €)

Eläkemeno/ Maksetut eläkkeet ***

13 327,1

277,3

283,4

123,5

765,4

4 317,1

4 354,0

181,4

23 629,2

Kokonaisliikekulut ****

406,0

5,2

7,3

5,3

15,5

24,2

57,5

2,7

523,7

Yhteensä

13 733,1

282,5

290,7

128,8

780,9

4 341,3

4 411,5

184,1

24 152,9

Varat ja vastuut

Vastuuvelka (milj. €)

85 184,4

2 585,6

2 590,6

762,2

80,5

-

-

-

91 203,3

Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin, milj. €)

102 520,5

3 028,1

2 955,2

958,0

232,0

17 599,9

41 547,7

1 243,1

170 084,5

Sijoitusjakauma (perusjakauma käyvin arvoin, %)

Korkosijoitukset

38,9

52,3

35,8

14,1

41,0

50,4

40,9

38,6

41,2

Osakesijoitukset

37,8

36,9

36,7

54,9

34,8

44,0

46,4

41,9

41,5

Kiinteistösijoitukset

11,4

8,5

21,6

29,4

24,2

2,7

6,8

19,5

9,9

Muut sijoitukset

11,9

2,3

5,8

1,5

0,0

2,9

5,9

0,0

7,4

Yhteensä

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (%)

6,8

6,9

7,1

8,2

11,5

7,8

8,7

8,1

7,4

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin (milj. € )

6 573,8

199,0

199,2

72,8

26,9

1 275,0

3 350,7

97,3

11 794,7

Vakavaraisuuspääoma (milj. €)

23 785,4

840,9

809,3

334,5

-

-

-

-

-

Vakavaraisuuusaste (%)

29,8

38,2

36,8

53,1

-

-

-

-

-

* Eläkkeensaaja voi saada eläkettä useammasta eläkelaitoksesta.

** Maksutuloon ei sisälly valtion budjetista kustannettavaa osuutta. YEL:n osalta 76,7 milj. €, MYEL:n 598,2 milj. €, MEL:n 59,1 milj. € ja VaEL:n 2 592,3 milj. €.

*** Sisältää TVR-maksun muiden kuin Kevan (KuEL ja

VaEL) sekä KKR:n osalta, joilla vakuutusmaksutulossa.

**** Ei sisällä sijoitustoiminnan kuluja

Tuotot ja riskit hyvässä järjestyksessä

Sijoitusluokkakohtaisia tuottolukuja on kerätty vuodesta 1998 alkaen. Kaikkien korkosijoitusten keskituotto on ollut 4,4 prosenttia vuodessa vuosina 1998–2014. Kiinteistösijoitukset ovat tuottaneet keskimäärin 5,4 prosenttia vuodessa. Muut sijoitusten eli osakkeiden ja osaketyyppisten, mukaan lukien hedge-rahastot, sijoitusten vuotuinen keskituotto on ollut 10,7 prosenttia.

Erityisesti osaketyyppisiin sijoituksiin sisältyy keskenään erilaisia sijoitusluokkia. Näiden alaluokkien pitkän aikavälin tuotoista on kerätty aineistoa erityisesti työeläkevakuutusyhtiöiden sijoituksista, pisimmillään kymmeneltä viime vuodelta.

Kaikkien osakesijoitusten (hedge-rahastoja lukuun ottamatta), vuotuinen keskituotto oli 7,9 prosenttia vuosina 2005–2014.

Noteeratut osakkeet tuottivat 7,1 prosenttia, noteeraamattomat osakkeet 18,2 prosenttia ja pääomasijoitukset 13,6 prosenttia.

Kahdeksastatoista vuodesta viisi on matalien tuottojen vuosia.

Kahdeksastatoista vuodesta viisi on matalien tuottojen vuosia.

Vuodet 1997–2014: huippuja ja pohjia

Oheisessa kuviossa ovat työeläkesijoitusten tuottoprosentit vuosina 1997–2014. Yksityisaloilla tuottohakuinen sijoittaminen tehtiin mahdolliseksi sijoitussääntelyn muutoksella vuoden 1997 alussa.

Kuten kuviosta voimme havaita, kahdeksastatoista vuodesta viisi on matalien tuottojen vuosia. Toisaalta myös kaksinumeroisia positiivisia tuottoja on ollut viitenä vuonna.

Keskimääräinen vuotuinen nimellistuotto on ollut 6,0 prosenttia ja reaalinen vuosituotto 4,2 prosenttia koko ajanjaksolla. Vastaavat luvut viiden viime vuoden ajalta ovat 6,6 ja 4,5 prosenttia ja vastaavasti viimeiseltä kymmeneltä vuodelta 5,6 ja 3,6 prosenttia.

Matalimpiin usean vuoden keskituottoihin päätyy aloittamalla laskennan rahoitusmarkkinoiden kriisivuodesta 2008. Nimellinen vuosikeskituotto näiltä seitsemältä viime vuodelta on 4,1 ja reaalinen 2,2 prosenttia.

Kriisivuoden jälkeiset hyvät tuottovuodet eivät siis vielä ole riittäneet tasoittamaan sen ja vuoden 2011 matalia tuottoja, jos reaalisena pitkän aikavälin keskituottona pidetään 3,5 prosenttia vuodessa.