Eläke­johtajat kertovat

Näin saadaan parhain SIJOITUS­TUOTTO

Työeläkelaitokset tekevät itsenäisesti sijoitus­päätöksiään. Työeläkelaitosten toimitusjohtaja­viisikko paljastaa, miten ylletään varat ­turvaavaan parhaaseen tuottoon.

Kenen varoja sijoitatte eli mistä ­työeläkevarat ovat peräisin?

Miksi osa varoista rahastoidaan eikä makseta ulos saman tien?

Mistä saatte parhaan sijoitustuoton työeläkevaroille?

Mitä korostatte sijoitusstrategiassanne?

Lasse Heiniö, Elo. Kuva: Karoliina PaatosLasse Heiniö

Elo

Sijoitustuotto 6,2 %

Vakavaraisuusaste 25,8 %

Sijoitamme ennen kaikkea työnantajien ja työntekijöiden maksamia työeläkemaksuja, joista osa jää säästöön yhtiöön tulevia eläkkeitä varten.

Rahastointia käytetään eläkemaksun tasoittamiskeinona, jota tarvitaan, koska sukupolvet ovat erikokoisia. Säästämällä etukäteen pystymme pitämään tulevien ja pienempien sukupolvien eläkemaksupainetta pienempänä.

Sijoitusmarkkinoiden kulloinenkin tilanne vaikuttaa siihen, mistä saamme parhaan tuoton. Viime vuonna parhaiten tuottivat osakkeet, kuten vuodesta 1997 lähtien useimpina muinakin vuosina.

Huolehdimme työeläkevarojen tuottavasta ja turvaavasta sijoittamisesta keskittyen pitkän aikavälin tuottotavoitteeseen, ei pikavoittojen tavoitteluun. Lähtökohtanamme on toimia niin, että saavutamme eläkevaroille kaikissa markkinaolosuhteissa mahdollisimman hyvän tuoton.

Risto Murto, VarmaRisto Murto

Varma

Sijoitustuotto 7,1 %

Vakavaraisuusaste 34 %

Varat kerätään työeläkevakuutusmaksuina työnantajilta, työntekijöiltä ja yrittäjiltä. Taustalla siis aina suomalainen, yksityinen työ.

Valtaosa maksuista menee saman vuoden eläkkeisiin, osa rahastoidaan tulevia eläkkeitä varten. Neljännes eläkkeistä rahoitetaan aiemmin kerätyillä varoilla ja tuotoilla.

Osa maksuista ja tuotoista rahastoidaan, jotta maksu olisi tulevaisuudessa matalampi. Tämä on erityisen tärkeää ikäluokkien pienentyessä.

Hajautetussa salkussa tuotto kertyi tasaisesti eri omaisuusluokista. Vuonna 2014 parhaiten tuottivat osakesijoitukset. Korko-, kiinteistö- ja muiden sijoitusten tuotto oli vahvasti positiivinen.

Strategiamme pääpiirteitä ovat vahvan vakavaraisuusaseman turvaaminen, sijoitusten monipuolinen hajauttaminen ja vahva panostus riskienhallintaan.

Pyrimme sisällyttämään vastuullisen sijoittamisen periaatteet systemaattisesti kaikkeen sijoitustoimintaamme.

Jukka Männistö, KevaJukka Männistö

Keva

Sijoitustuotto 8,7 %

Vakavaraisuusaste - (julkisen sektorin

vakavaraisuussääntely poikkeaa

yksityisistä)

Varat ovat peräisin kuntasektorin työnantajien ja työntekijöiden maksamista eläkemaksuista. Työntekijät maksavat samansuuruista kuin muutkin, mutta työnantajan maksu eroaa kuntasektorin sisälläkin määräytyen vanhojen vastuiden ja varhaiseläkkeiden määrän perusteella. Lisäksi varoja saadaan sijoitustuotoista.

Rahastointi aloitettiin 1988. Tavoitteena on tasata eri ikäluokille kohdistuvaa maksurasitusta eli pyrkiä sukupolvien väliseen oikeudenmukaisuuteen.

Tärkeää on kiinnittää huomiota varojen hajauttamiseen. Perinteisesti paras tuotto on saatu riskipitoisemmista sijoituksista, kuten osakkeista. On vuosia, jolloin korkosijoitukset ovat tuottaneet paremmin kuin enemmän riskiä omaavat sijoitukset.

Strategia määrittelee periaatteet ja noudatettavat menettelytavat. Pyrimme sijoitustoiminnan dynaamiseen ohjaamiseen erilaisissa markkinaolosuhteissa. Tärkeää on myös sijoitusvarallisuuden ja eläkevastuiden kehityksen huomioiminen koko kunnallisen eläkejärjestelmän rahoitustasapainotarkastelun avulla.

Timo Ritakallio, IlmarinenTimo Ritakallio

Ilmarinen

Sijoitustuotto 6,8 %

Vakavaraisuusaste 29,8 %

Työeläkevarat ovat karttuneet työnantajien ja työntekijöiden vakuutusmaksuista sekä niille saaduista sijoitustuotoista. Varat on tarkoitettu nykyisten ja tulevien eläkeläisten eläkkeisiin.

Rahastoinnilla on etukäteen varauduttu väestön ikärakenteen muutoksista johtuvaan eläkemenojen kasvuun. Rahastojen tuoton ansiosta työeläkemaksua voidaan nyt pitää eläkemenoja alempana ja siten lieventää tuleville sukupolville aiheutuvaa kustannusrasitetta.

Sijoitussalkkumme on hajautettu sekä maantieteellisesti että eri omaisuusluokkiin siten, että varmistamme hoidossamme oleville työeläkevaroille pitkällä tähtäimellä parhaan mahdollisen tuoton. Reagoimme kuitenkin markkinatilanteen muutoksiin nopeastikin sijoitusallokaatiota muuttamalla.

Ilmarisen sijoitusstrategiassa korostuu pitkän aikavälin tuottojen ja vahvan vakavaraisuuden turvaaminen. Hajautamme riskejä ja toimimme vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.

Erkko Ryynänen, OP-Eläkekassa. Kuva: Patrik LindströmErkko Ryynänen

OP-Eläkekassa

Sijoitustuotto 7,7 %

Vakavaraisuusaste 33,5 %

Työeläkevarat on kerätty veroluonteisilla työeläkemaksuilla ja ne on tarkoitettu tulevien rahastoitujen eläkkeiden kustantamiseen.

Rahastot tasaavat eri sukupolvien maksutaakkaa. Jos rahastot purettaisiin nyt, pitäisi työeläkemaksuja nostaa huomattavasti tulevaisuudessa. Pitkällä aikavälillä rahastoinnissa on järkeä vain, jos eläkevaroille saadaan reaalipalkkojen nousua parempi reaalituotto.

Pääomamarkkinoiden pitkän aikavälin tuotto-odotukset eivät todennäköisesti ole koskaan olleet yhtä matalia kuin ne ovat tänä päivänä. Osakkeet ovat korkeasta arvostuksesta ja kohonneesta riskitasosta huolimatta edelleen korkosijoituksia houkuttelevampi sijoituskohde. Myös kiinteistöjen ja reaaliomaisuuserien tuotto-odotukset näyttävät houkuttelevilta.

Olemme lisänneet ja lisäämme edelleen listaamattomien sijoitusten osuutta sijoitussalkussa. Pyrimme välttämään markkina-alueita, joissa sijoittajakysyntä ylittää riittävän laadukkaiden sijoituskohteiden määrän. Myös sijoittamisen kustannusten hallinta on tärkeää.