Karttuneet eläkeoikeudet ja rahastointiaste

 

TyEL

Kaikki

 

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Eläkevarat, mrd. €

89,7

96,4

103,7

109,6

136,3

149,7

162,2

173,6

Karttuneet eläke-

oikeudet, mrd. €

376,1

397,7

407,3

416,4

649,3

684,7

699,5

716,8

Rahastointiaste, %

23,9

24,2

25,5

26,3

21,0

21,9

23,2

24,2

Eläkevarat, karttuneet eläkeoikeudet ja rahastointiaste vuosina 2011–2014 2,5 prosentin reaalisella diskonttokorolla. Rahamäärät ovat käyvin hinnoin.

Tiettyyn hetkeen mennessä karttuneiden eläkkeiden pääoma-arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka riittäisi kyseiseen hetkeen mennessä karttuneiden eläkkeiden kustantamiseen. Tällöin on otettava huomioon varoille saatava tuotto (diskonttokorko).

Vuosien 2011 ja 2012 arviot perustuvat Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmiin vuodelta 2013 (Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013, Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2013). Vuosien 2013 ja 2014 arviot on tuotettu ETK:ssa samoja periaatteita noudattaen. Vuoden 2014 karttuneissa eläkeoikeuksissa on ensimmäistä kertaa huomioitu vuonna 2017 voimaan tulevan eläkeuudistuksen vaikutukset.

Työeläkevarojen määrällä tarkoitetaan työeläkelaitosten sijoitusvarallisuuden käypähintaista arvoa kunkin vuoden lopussa. Sijoitustuottojen vuotuinen vaihtelu vaikuttaa voimakkaasti työeläkevarojen määrään. Eläkevarojen kasvu vuosina 2012–2014 selittyykin paljolti hyvillä sijoitustuotoilla.

Karttuneiden eläkkeiden arvo on laskettu käyttäen 2,5 prosentin reaalista diskonttokorkoa. Vuoden 2014 loppuun mennessä karttuneiden työeläkkeiden arvo on yhteensä hieman yli 700 miljardia euroa, mikä on noin kolme ja puoli kertaa vuoden 2014 bruttokansantuote.

Rahastointiaste on työeläkevarat jaettuna karttuneiden eläkkeiden pääoma-arvolla. Tämä tunnusluku kuvastaa sitä, missä määrin jo karttuneet eläkkeet voidaan rahoittaa jo kerätyillä eläkevaroilla ja näille varoille vastaisuudessa saatavilla tuotoilla. Koko työeläkejärjestelmän rahastointiaste on ollut runsas 20 prosenttia, TyEL:n rahoitusaste on jonkin verran korkeampi.