Eläkkeen korvausaste

 

Korvausaste

 

Keski-

arvo

Alin

desiili

eli 10 %

Ala­kvartiili eli 25 %

Mediaani

eli 50 %

Ylä­kvartiili eli 75 %

Ylin

desiili

eli 90 %

Kaikki siirtyneet

           

Kaikki

61

32

49

59

69

83

Miehet

66

39

52

61

72

89

Naiset

58

29

45

57

66

77

Palkansaajat

           

Kaikki

59

31

48

59

67

77

Miehet

62

38

52

60

69

80

Naiset

56

29

45

57

66

75

Vuonna 2015 työstä työeläkkeelle siirtyneiden eläkkeiden korvausasteet

Eläkkeen korvausaste kuvaa työstä työeläkkeelle siirtyneen henkilön työeläkkeen prosenttiosuutta eläkettä edeltävästä ansiotasosta. Työeläkkeeseen on laskettu mukaan kaikki työeläkkeenä maksetut omaeläkkeet. Ansiotaso on määritelty kaksi ja kolme vuotta ennen eläkkeen alkamisvuotta saatujen ansioiden perusteella.

Tarkastelussa ovat mukana vuonna 2015 työeläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat työskennelleet vuodet 2012 ja 2013 eläkettä kartuttavassa työssä. Tarkastelusta on siten rajattu pois ne eläkkeelle siirtyneet, joilla ei ole ollut ansioita tarkasteltujen kahden kalenterivuoden aikana. Lisäksi tuona aikana osa-aikaeläkettä saaneet on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Rajaukset karsivat eläkkeelle siirtyneistä pois noin puolet. Tarkastelun ulkopuolelle rajatuista moni jäi eläkkeelle työkyvyttömyyden tai työttömyyden jälkeen.

Tarkastelussa mukana olleiden vuonna 2015 työeläkkeelle siirtyneiden eläkkeen korvausaste oli keskimäärin 61 prosenttia. Korvausasteen vaihtelu on suurta. Jos viimeisten työvuosien ansiot poikkeavat merkittävästi työuran keskiansioista, korvausaste voi olla hyvin korkea tai hyvin matala. Korvausasteen mediaani oli 59 prosenttia, ja se kuvaa melko hyvin eläkkeen korvaustasoa. Joka toisella korvausaste oli välillä 49–69 prosenttia.

Palkansaajien korvausaste oli hieman matalampi kuin yrittäjien. Myös hajonta oli pienempi kuin yrittäjillä. Vuonna 2015 palkansaajien korvausaste oli keskimäärin 59 prosenttia. Myös mediaani oli 59 prosenttia.

Esitetyt korvausasteiden perusluvut ovat luonteeltaan melko stabiileja. Viime vuosina ne eivät olekaan juuri muuttuneet vaan muutokset ovat olleet vähäisiä.