Karttuneet eläkeoikeudet ja rahastointiaste

TyEL

Kaikki

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Eläke­varat, mrd. €

92,2

89,7

96,4

103,7

138,5

136,3

149,7

162,2

Karttuneet eläke-

oikeudet, mrd. €

361,0

376,1

397,7

407,3

623,4

649,3

684,7

699,5

Rahastointi­aste, %

25,5

23,9

24,2

25,5

22,2

21,0

21,9

23,2

Eläkevarat, karttuneet eläkeoikeudet ja rahastointiaste vuosina 2010–2013 2,5 prosentin reaalisella diskonttokorolla, rahamäärät ovat käyvin hinnoin

Tiettyyn hetkeen mennessä karttuneiden eläkkeiden pääoma-arvolla tarkoitetaan sitä rahamäärää, joka riittäisi kyseiseen hetkeen mennessä karttuneiden eläkkeiden kustantamiseen. Tällöin on otettava huomioon varoille saatava tuotto (diskonttokorko).

Vuosien 2010–2012 arviot perustuvat Eläketurvakeskuksen pitkän aikavälin laskelmiin vuosilta 2011 ja 2013 (Lakisääteiset eläk- keet – pitkän aikavälin laskelmat 2011, Eläketurvakeskuksen raportteja 05/2011 ja Lakisääteiset eläkkeet – pitkän aikavälin laskelmat 2013, Eläketurvakeskuksen raportteja 04/2013). Vuoden 2013 arvio on tuotettu ETK:ssa samoja periaatteita noudattaen.

Työeläkevarojen määrällä tarkoitetaan työeläkelaitosten sijoitusvarallisuuden käypähintaista arvoa kunkin vuoden lopussa. Sijoitustuottojen vuotuinen vaihtelu vaikuttaa voimakkaasti työeläkevarojen määrään. Eläkevarojen kasvu vuosien 2012 ja 2013 aikana selittyykin paljolti hyvillä sijoitustuotoilla.

Karttuneiden eläkkeiden arvo on laskettu käyttäen 2,5 prosentin reaalista diskonttokorkoa. Vuoden 2013 loppuun mennessä karttuneiden työeläkkeiden arvo on yhteensä 700 miljardia euroa, mikä on noin 3,5 kertaa vuoden 2013 bruttokansantuote.

Rahastointiaste on työeläkevarat jaettuna karttuneiden eläkkeiden pääoma-arvolla. Tämä tunnusluku kuvastaa sitä, missä määrin jo karttuneet eläkkeet voidaan rahoittaa jo kerätyillä eläkevaroilla ja näille varoille vastaisuudessa saatavilla tuotoilla. Koko työeläkejärjestelmän rahastointiaste on ollut runsas 20 prosenttia, TyEL:n rahoitusaste on jonkin verran korkeampi.