Esimerkkilaskelma eläkkeiden korvausasteiden kehityksestä

Eläkkeelle-

siirtymisikä

Korvausaste

 

1952 syntyneet

2015 –>

1962 syntyneet

2025 –>

1987 syntyneet

2050 –>

63

50,4

   

64

54,2

   

65

58,1

49,3

 

66

62,1

52,9

 

67

66,3

56,7

49,4

68

70,5

60,6

51,1

1962 syntyneillä alin eläkeikä on 65 vuotta ja 1987 syntyneillä 67 vuotta 6 kuukautta.

Vuonna 2014 työstä työeläkkeelle siirtyneiden eläkkeiden korvausasteet

Eläkkeen korvausasteella tarkoitetaan tässä alkavan eläkkeen määrää suhteessa viimeiseen ansaittuun palkkaan. Esimerkkilaskelmien avulla voidaan nähdä, miten eläkejärjestelmän laskentasäännöt vaikuttavat alkavan eläkkeen tasoon.

Korvausaste on laskettu olettaen työuran alkaneen 25-vuotiaana ja jatkuneen keskeytyksettä eläkkeelle siirtymiseen saakka. Ansioiden oletetaan laskelmassa kehittyvän kumpumaisen ansioprofiilin mukaisesti, jossa ansio on työuran alkaessa 75 prosenttia ja lopussa 105 prosenttia keskiansiosta. Samaa ansioprofiilia käytetään EU:ssa korvausasteindikaattoria laskettaessa.

Laskelmassa käytetyt ennusteet perustuvat vuoden 2017 eläkeuudistuksen vaikutuksista Eläketurvakeskuksessa laadittuihin arvioihin (Laskelmia vuoden 2017 työeläkeuudistuksen vaikutuksista. Eläketurvakeskuksen raportteja 02/2015).

Taulukossa kuvataan kolmen eri kohortin, vuosina 1952, 1962 ja 1987 syntyneiden henkilöiden korvausastetta esimerkkilaskelmien avulla. Laskelmassa esitetään korvausaste samalle kohortille eläkkeellesiirtymisiän mukaan. Työ-uran oletetaan olevan yhtä pitkä eri kohorteilla.

Esimerkkilaskelmien mukaan eläkkeiden korvausasteet alenevat vanhimmasta kohortista nuorempiin siirryttäessä. Väestöennusteen mukaan elinajanodote pidentyy, jolloin elinaikakerroin alentaa eläkkeiden tasoa ja korvausastetta. Pidempään työssä jatkaminen parantaa kussakin kohortissa korvausasteita.