Eläkkeen korvausaste

 

Korvausaste

 

Keski-

arvo

Alin

desiili

eli 10 %

Ala­kvartiili eli 25 %

Mediaani

eli 50 %

Ylä­kvartiili eli 75 %

Ylin

desiili

eli 90 %

Kaikki siirtyneet

           

Kaikki

66

32

48

59

68

82

Miehet

72

39

52

61

71

88

Naiset

61

29

45

57

66

77

Palkansaajat

           

Kaikki

64

31

48

59

67

77

Miehet

70

37

52

60

68

79

Naiset

59

28

44

57

66

75

Vuonna 2014 työstä työeläkkeelle siirtyneiden eläkkeiden korvausasteet

Eläkkeen korvausaste kuvaa työstä työeläkkeelle siirtyneen henkilön työeläkkeen prosenttiosuutta eläkettä edeltävästä ansiotasosta. Työeläkkeeseen on laskettu mukaan kaikki työeläkkeenä maksetut omaeläkkeet. Ansiotaso on määritelty kaksi ja kolme vuotta ennen eläkkeen alkamisvuotta saatujen ansioiden perusteella.

Tarkastelussa ovat mukana vuonna 2014 työeläkkeelle siirtyneet henkilöt, jotka ovat työskennelleet vuodet 2011 ja 2012 eläkettä kartuttavassa työssä. Tarkastelusta on siten rajattu pois ne eläkkeelle siirtyneet, joilla ei ole ollut ansioita tarkasteltujen kahden kalenterivuoden aikana. Lisäksi tuona aikana osa-aikaeläkettä saaneet on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Rajaukset karsivat eläkkeelle siirtyneistä pois noin puolet. Tarkastelun ulkopuolelle rajatuista moni jäi eläkkeelle työkyvyttömyyden tai työttömyyden jälkeen.

Ansiot on indeksoitu tilastovuodelle elinkustannusindeksillä. Tarkastelussa mukana olleiden vuonna 2014 työeläkkeelle siirtyneiden eläkkeen korvausaste oli keskimäärin 66 prosenttia. Korvausasteen vaihtelu on suurta. Korvausasteen mediaani oli 59 prosenttia. Joka toisella korvausaste oli välillä 48–68 prosenttia. Miehillä korvausaste oli hieman korkeampi kuin naisilla.

Palkansaajien korvausaste oli hieman matalampi kuin yrittäjien. Myös hajonta oli pienempi kuin yrittäjillä. Vuonna 2014 palkansaajien korvausaste oli keskimäärin 64 prosenttia ja mediaani 59 prosenttia.

Esitetyt korvausasteiden perusluvut ovat luonteeltaan melko stabiileja. Viime vuosina ne eivät olekaan juuri muuttuneet.