Sanastoa

ARVOSTUSERO

Sijoitusten käyvän arvon ja ­kirjanpitoarvon erotus.

ASIAKASHYVITYS

TyEL-vakuutuksenottajille jaettava hyvitys, joka huomioidaan sopimustyönantajien TyEL-vakuutusmaksujen alennuksena. Asiakashyvityksiin käytettävä määrä määräytyy eläkeyhtiön vakavaraisuuden ja hoitokustannusylijäämän perusteella.

HOITOKUSTANNUSOSA

Työeläkeyhtiössä TyEL-vakuutusmaksuun sisältyvä osa, jolla katetaan esimerkiksi vakuutusten hoidosta ja eläkeratkaisujen tekemisestä ja maksamisesta aiheutuvia kuluja.

NIMELLINEN TUOTTO

Työeläkevaroille saatu vuotuinen tuottoprosentti, jossa on mukana myös kuluttajahintojen muutos.

OSITTAMATON LISÄVAKUUTUSVASTUU

Osittamaton lisävakuutusvastuu on vastuu­velan osa, jonka tarkoituksena on puskuroida sijoitustoiminnan heilahteluja. Vakavaraisuustarkastelussa se luetaan osaksi vakavaraisuuspääomaa.

RAHASTOONSIIRTOVELVOITE

Eläkevastuille hyvitettävä vuosittainen tuotto. Määrittelee sen, miten TyEL ja MEL-eläkelaitoksen tulee vuosittain korkouttaa rahastojaan.

REAALITUOTTO

Reaalituotto on työeläkevaroille saatu ­kuluttajahintojen kehityksen ylittävä vuotuinen tuottoprosentti.

TASOITUSMÄÄRÄ

Tasoitusmäärä on vakuutusliikkeen puskuri, jolla varaudutaan vanhuuseläkkeiden kestojen ja työkyvyttömyyseläketapausten määrien vaihteluun sekä maksutappioihin.

VAKAVARAISUUSPÄÄOMA

Vuoden 2013 alusta lähtien vakavaraisuutta on mitattu vakavaraisuuspääomalla, johon luetaan myös tasoitusmäärä. Puskuria käytetään sekä sijoitusriskeihin että vakuutusriskeihin varautumiseen.

VAKAVARAISUUSASTE

Vakavaraisuusaste lasketaan vakavaraisuuspääoman suhteena vastuuvelkaan, johon ei lueta osittamatonta lisävakuutusvastuuta eikä tasoitusmäärää.

VAKAVARAISUUSRAJA

Vakavaraisuusraja on mitoitettu siten, että vakavaraisuuspääomaa on suurella todennäköisyydellä vielä jäljellä vuoden kuluttua ottaen huomioon vakuutusliikkeen riskit sekä sijoitusten jakautuminen eri omaisuuslajeihin.