Arbetspensionsanstalternas bokslut 2018

Pensionsförsäkrarna

handlar ansvarsfullt

Arbetspensionsförsäkrarna behöver djupare kunskap om investeringsobjekten. Kravet på ansvarsfullhet har integrerats i beslutsprocessen.

text mika vidlund

I arbetspensionsförsäkrarnas placeringar accentueras ansvaret för miljö, samhälle och god förvaltning. Att investera ansvarsfullt är att förbereda sig för framtiden, liksom hela verksamheten inom arbetspensionssektorn.

Ansvarsfullhet och hållbar utveckling är högt uppe på agendan också på EU-nivå. Som bäst tas det fram gemensamma mätare för utvärderingen av hållbarheten och ansvarsfullheten i finansbranschaktörernas verksamhet.

Sverige främjar hållbar utveckling

I Sverige skrevs kravet på ansvarsfull placeringsverksamhet som främjar hållbar utveckling in i lagen som styr de lagstadgade­ AP-fonderna i början av detta år. Fonderna ska förvalta medlen på ett exemplariskt sätt enligt principerna för ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande utan att äventyra det långsiktiga avkastningsmålet.

Förändringen innebär ingen omvälvning av fondernas redan etablerade verksamhet. Fonderna beslutar fortfarande självständigt, hur de verkställer och tolkar lagen. Däremot styrs arbetet av regeringens krav på förenhetligande av tillvägagångssätten och en årlig peer-to-peer-utvärdering av ansvarsfullheten. Fastän det ännu är öppet hur det sistnämnda ska göras, har AP-fonderas etikråd, som grundades år 2007, skärpt samarbetet ytterligare.

Senast i början av året hamnade placeringsverksamheten i rubrikerna i Sverige. Det kom fram att den statliga sjunde AP-fonden hade placerat pensionspengar i den i Kanada legaliserade cannabis-businessen i strid mot etikrådets rekommendationer och FN:s principer för ansvarsfulla placeringar.

Ett annat bra exempel är Statens pensjonsfond i Norge, känd dels för sin storlek (ca 900 md €) och dels för att den mycket strikt följer de rekommendationer som finansministeriets etikråd ger.

Vilka företag som svartlistats och varför rapporteras transparent och offentligt. I Norge har företag utestängts också på bekostnad av avkastningen.

Internationella jämförelser av stora pensionsfonders klimatstrategi som den australiensiska klimatorganisationen AODP och miljöorganisationen WWF gjort visar att de finländska pensionsförsäkrarna hör till de bästa tillsammans med andra nordiska och holländska pensionsförsäkrare. Finländarna har förbättrat sin placering under de senaste åren.

Pensionsfondernas åtgärder går i rätt riktning, men mycket behöver ännu göras för att verksamheten ska uppfylla kraven i Parisavtalet. En annan viktig observation som WWF gör är att mer än hälften (60 %) av fonderna i AODP:s jämförelse av de hundra största pensionsfonderna inte ännu har beaktat klimatförändringen i sina portföljer eller att åtgärderna för att motverka den är mycket begränsade.

En lucka i Mercer

Den internationella Mercer Global Pension Index-jämförelsen, som mäter pensionssystemens funktion, innehåller åtminstone inte ännu någon utvärdering av pensionsfondernas ansvarsfullhet. Sannolikt kommer vi att få se också denna dimension i jämförelsen, vilket knappast gör att Finland kommer att klara sig sämre än idag utan fortfarande finns bland de bästa.

Ansvarsfullhetsbedömningar är emellertid inte helt entydiga. Problemet med dem är att bedömningen av ansvarsfullheten hos de bolag som ingår i placeringsportföljen avgörs av situationen vid tvärsnittsögonblicket. Då beaktar bedömningen inte i vilken utsträckning fonderna placerar ansvarsfullt genom att aktivt eftersträva att påverka placeringsobjektet och främja en förbättring.