Ordlista

FONDERINGSSKYLDIGHET Årlig avkastning som pensionsansvaren ska krediteras med. Definierar hur ArPL- och SjPL-pensionsanstalterna årligen ska förränta sina fonder.

FÖRSÄKRINGSTEKNISK ANSVARSSKULD Den försäkringstekniska ansvarsskulden är en uppskattning av bolagens framtida pensionsutgifter till den del de har fonderats. Den antecknas i bokslutet.

KUNDÅTERBÄRING En återbäring till ArPL-försäkringstagarna i form av en sänkning av ArPL-försäkringsavgifterna för avtalsarbetsgivare. Återbäringarna fördelas på försäkringarna i proportion till de samlade fonderna och inbetalda avgifterna. Arbetstagarna får en motsvarande sänkning av arbetstagarens pensionsavgift som tas ut från lönen. Det belopp som används till kundåterbäringarna bestäms utifrån pensionsbolagets solvens och omkostnadsöverskott. Kundåterbäringen utdelas ur det fördelade tilläggsförsäkringsansvaret.

NOMINELL AVKASTNING Den årliga procentuella avkastningen på arbetspensionsfonderna, där också höjningen av konsumentpriserna är medräknad.

OFÖRDELAT TILLÄGGSFÖRSÄKRINGSANSVAR Det ofördelade tilläggsförsäkringsansvaret är en sådan del av ansvarsskulden som är avsedd att utgöra en buffert mot svängningar i placeringsverksamheten.Vid granskning av solvensen räknas den som en del av solvenskapitalet.

OMKOSTNADSDEL I arbetspensionsbolag en del av ArPL-försäkringsavgiften, med vilken man täcker kostnaderna för t.ex. skötseln av försäkringar, prövningen av pensionsansökningar och utbetalningarna.

ORSA Företagets egen risk- och solvensbedömning (Own Risk and Solvency Assessment) är styrelsens och ledningens verktyg för styrning och strategiska beslut. Stöder riskhanteringen.

REALAVKASTNING Den årliga procentuella avkastningen på arbetspensionsfonderna som överstiger konsumentprisernas utveckling.

SOLVENSNIVÅ Solvensnivån räknas som solvenskapitalets förhållande till ansvarsskulden utan ofördelat tilläggsförsäk-ringsansvar och utjämningsbelopp.

SOLVENSGRÄNS Solvensgränsen fastställs så att det med stor sannolikhet finns solvenskapital kvar ännu efter ett år med beaktande av försäkringsrörelsens risker och fördelningen av placeringarna i olika tillgångsslag.

SOLVENSKAPITAL Från början av år 2013 mäts solvensen med solvenskapitalet, där också utjämningsbeloppet räknas med. Det är en buffert mot både placeringsrisker och försäkringsrisker.

UTJÄMNINGSBELOPP Utjämningsbeloppet är en buffert för försäkringsrörelsen. Det finns till med tanke på variationer hur länge ålderspensioner betalas och hur många invalidpensioner som beviljas. Det är också en buffert mot premieförluster.

VÄRDERINGSDIFFERENS Skillnaden mellan det verkliga värdet och det bokförda värdet på placeringar.